26.10.08

Počítač pro živnostníky a podnikatele

Také jste se již zamýšleli nad tím, co všechno by měl člověk znát, aby dokázal zvládnout na počítači nejdůležitější agendy? Souvisí to i s otázkou jak by měla vypadat výuka informatiky na středních, případně i na VŠ, tak aby se studenti dozvěděli opravdu to, co budou potřebobvat pro praxi. Když se zamyslíme nad aktivitami podnikatele, živnostníka či manažéra v malém či středním podniku, pak můžeme dospět k následujícímu přehledu počítačových aplikací, s kterými by bylo vhodné se seznámit. Studenti informatiky, účastnící počítačových kurzů, ale i účastníci samostudia, měli by se naučit:
- Upravovat formuláře, vizitky či dokumentaci k výrobku ve Wordu
- Připravovat ceníky, evidovat provoz vozidla, počítat splátky v Excelu
- Komunikovat se zákazníky a plánovat čas v Outlooku
- Připojit se k Internetu a hledat užitečné informace k podnikání
- Prezentovat výsledky svého podnikání v PowerPointu a na Internetu
- Zřídit vlastní elektronický obchod a vytvořit webové stránky
- Fakturovat a vytvářet peněžní deník v ekonomických aplikacích
- Využívat elektronické úřady a formuláře na webu
- Vést účetnictví na počítači
- Připojit a pracovat s fotoaparátem, skenerem či tiskárnou
- Zabezpečit počítač a cenná data proti útokům z Internetu.
Samozřejmě, že tento seznam představuje pouze část náplně výuky informatiky, podle mého názoru je to však část, která je pokryta neúplně. Pokud bychom se opravdu rozhodli zahrnout do výuky informatiky přípravu na uvedné aplikace, jistě se zamyslíme i nad tím, o jaké texty, příklady a ukázky
by se  výuka musela opírat. Nejspíš Vás napadne, že to bude pěkný balík učebnic, návodů a průvodců. Donedávna by tomu tak skutečně bylo. Nedávno však CPress vydal knihu s povzbudivým názvem:
"Počítač pro živnostníky a podnikatele" od Jiřího Lapáčka, zkušeného autora, který  stál u zrodu firmy Software602, pro kterou vytvořil dokumentaci ke všem jejím výrobkům.  Je autorem několika interaktivních počítačových kurzů, řady článků, např. pro časopis Počítač pro každého, a více než desítky úspěšných knih. Při psaní knihy sledoval autor důsledně zásadu, podle které by počítač měl
urychlit a usnadnit práci především v kancelářích firem a institucí. Kniha je určena především podnikatelům uvažující o koupi počítače a živnostníkům,  kteří již počítač vlastní, ale tak trochu tápou nad jeho obrovskými možnostmi.  Oběma těmto skupinám publikace radí, jaké podnikatelské aktivity lze počítači  snadno a efektivně svěřit.
Když jsem si publikaci pečlivě prohlédl, usoudil jsem,  že by se snadno mohla stát vodítkem právě pro seznámění našich studentů s nejčastějčími počítačovými aplikacemi. Více informací o knize "Počítač pro živnostníky a podnikatele" se dozvíte na portálu CouputerPressu www.cpress.cz.
Nemyslíte, že stojí za to zamyslet se nad obsahem knihy v souvislosti s modernizací výuky informatiky, ať již jde o samostudium, e-learningové kurzy, nebo klasickou výuku v posluchárně?

19.10.08

Další wewblogy na AKA MONITORu

Rád bych Vám připomenul existenci dalších, tématicky blízkých weblogů: informační management, total information quality management, business process management, requirements management, ITIL-CoBIT-ITSM, digifoto a další, které najdete využitím rozcestníku na weblogy:http://weblogy.akamonitor.cz.

6.10.08

Rukověť dobrého lektora

Kniha "Rukověť dobrého lektora" vychází v GRADĚ s podtitulkem "Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející". Autorem knihy je ing. Petr Kazík, který se věnuje pedagogické a lektorské činnosti řadu let. Vykonával různé manažerské funkce v oblasti obchodu, marketingu a TOP managementu, neustále se věnoval vzdělávání. Několik let se věnoval řízení obchodu a marketingu, ale jeho další cesta směřovala k založení vlastní vzdělávací společnosti AHRA, se kterou působil ve více než dvou stech významných firmách ČR.V posledních letech se převážně věnuje vzdělávání dalších lektorů. V současné doně je prorektorem Ostravské univerzity.
Kniha Petra Kazíka je čtivá a srozumitelná, představuje praktického průvodce pro lektory, trenéry, manažery a personalisty. Ve svých přednáškách reaguje na skutečnost, že většina lektorů otázky spojené s tím co učit, ale zanedbává jak důležitý aspekt jak učit. Za svůj cíl si autor vytkl ukázat, jak sestavit a realizovat vzdělávání tak, aby bylo efektivní a účinné. Upozorňuje na význam zv. zkušenostního učení, jehož uplatnění v praxi je poměrně vzácné. V knize jsou probrány jednotlivé fáze zkušenostního učení. Čtenář se na praktických příkladech seznámí s tím, jak zvýšit efektivitu vzdělávání. Autor srovnáná uznávaná teoretická doporučení s poznatky z vlastní praxe a předkládá klíčové dovednosti dobrého lektora. Na základě prostudovaného materiálu si čtenář může porovnat svou úroveň, vytvořit si návod na zlepšení a vyzkoušet si vše v praxi. Dozvídá se jak využívat didaktické techniky, proč a jak sestavit vzdělávací plán a jak vše převzít do minutového scénaře. Velký důraz je v knize kladen na realizaci zpětné vazby a zejména na měření efektivity, které bylo vzděláváním dosaženo. Kniha je srozumitelnou a prakticky zaměřenou knihou rozvíjející školitelské dovednosti. 
Z obsahu - názvy kapitol:
- Příprava školení 
- Tvorba vzdělávacího plánu 
- Učební styly 
- Než skutečně začneme 
- Kouzlo dobrého začátku 
- Čeho jsme dosáhli 
- Jak to využijeme 
- Rekapitulace - ověření vlastního stylu
Vybraná dílčí témata:
- Kdo nám řekne, co chtějí? 
- Jak určíme, co potřebují? 
- Užitečná struktura - cyklus zkušenostního učení 
- Interaktivní techniky 
- Testy ve vyučovacím procesu 
- Obrácení rolí 
- Modelová situace 
- Případová studie 
- Postup pro tvorbu scénáře 
- Úprava prostředí 
- Didaktická příprava 
- Komunikační dovednosti 
- Neverbální komunikace 
- Paraverbální komunikace 
- Struktura efektivní prezentace 
- Kouzlo a zrada otázek 
- Přístup k hodnocení 
- Formulář k hodnocení lektorem 
- Struktura pozitivního hodnocení 
- Způsoby provedení hodnocení 
- Systémy individuálního rozvoje 
- Nejlepší teorie je dobrá praxe 
- Nejčastější nešikovnosti a manýry
Detailní obsah je uveden na webu GRADY, včetně 10-ti vhodně vybraných ukázkových stran.
Rukovět lektora představuje knižní titul, který na českém knižním trhu až dosud chyběl.

3.10.08

Investiční strategie pro třetí tisíciletí

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že kniha Pavla Kohouta "Investiční strategie pro třetí tisíciletí" vyšla právě v GRADĚ v pátém, přepracovaném a rozšířeném vydání. Nové vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Jde zejména o změnu trendu inflace a měnové politiky ve vztahu k výnosům dluhopisů, akcií a nemovitostí. Autor poskytuje čtenáři čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politicko-ekonomických souvislostech a psychologii investování. Publikace vysvětluje principy moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení. Nové vydání věnuje zvýšenou pozornost neefektivním trhům, včetně modelu bublin a davového chování. Byla rozšířena a aktualizována kapitola věnovaná důsledkům přijetí eura. Zcela nová je kapitola Aktivní investiční management. 
Na webu GRADY je vystaven detailní obsah knihy a 14 ukázek nejzajímavějších stránek knihy.
Pro rychlou představu uvádím alespoň hrubý obsah s názvy jednotlivých kapitol.
Z obsahu
- Důležité poznámky k pátému vydání 
- Úvod 
1. Investiční principy
2. Základy investiční psychologie
3. Praktická ekonomie pro investory 
4. Politické riziko
5. Měření investičního rizika
6. Dynamika a diagnostika burzovních krachů
7. Jak předpovídat výnosy
8. Investice do nemovitostí
9. Investiční strategie
10. Souhrn – nejlepší praxe: postupy investování
10.1 Krok č. 1: Stanovení finančních cílů
10.2 Krok č. 2: Výběr investiční strategie
10.3 Krok č. 3: Naplnění investiční strategie
10.4 Krok č. 4: Uskutečnění investiční strategie
10.5 Informační zdroje
11. Nedokonalé trhy
12. Finanční poradci
13. Koruna a euro
14. Aktivní investiční management
Závěr
Příloha: Investiční test
Kniha Pavla Kohouta, která je na knižním trhu považována za  investiční bestseller je i v tomto pátém vydání určena jak laikům tak profesionálům – finančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností.
Nepochybuji o tom, že se vyplatí všem nahlédnout především do nových nebo přepracovaných částí knihy a těm kdo neznají obsaj předchozích vydání, bude kniha jako celek představovat významného průvodce při studiu náročné problematiky investiční strategie. Více se dozvíte na TÉTO adrese.

10.8.08

Petrohrad - Velký průvodce

ComputerPress vydal překlad knihy "Petrohrad - Velký průvodce" prestižního vydavatelství "National Geographic". Autorem knihy je Jeremy Howard.
Na co se můžete těšit, když si knihu pořídíte:
- Podrobné popisy míst a související informace
- Více než 180 barevných fotografií
- 18 podrobných barevných map
- Mapy na procházky a výlety autem
- Speciálně připravené nákresy plánů budov apamátek
- Přehledná struktura knihy
- Informace o hotelech, restauracích, možnostech nakupování a zábavy
Více o knize a o Petrohradu si přečtete na stránce:
http://www.akamonitor.cz/petrohrad1.htm

26.7.08

2 nové tituly od CPressu

Prázdniny jsou dobou odpočínku. Řada procesů však ve společnosti pokračuje, i když třeba s menší intenzitou. To platí i o vydavatelství odborných knih. I během prázdnin se objevuje celá řada nových pozoruhodných titulů. Vycházejí často ve vydavatelstvích, u kterých byste dané téma nehledali. V tomto případě jde o 2 knihy od ComputerPressu. Aby se Vám nestalo, že přehlédnete některý z titulů, rozhodl jsem se Vás upozornit alespoň na dva z nich:
---
1. Název: Jak číst finanční výkazy
Podtutulek: Analýza účetních výkazů, hodnocení finanční výkonnosti, měření efektivnosti investic
Autor: Martin Landa
Cílem autorů je přispět k pochopení souvislostí mezi finančními výkazy. Publikace je určena finančním manažerům, controllerům, manažerům na středním a vyšším článku řízení a podnikatelům, kteří chtějí porozumět aplikaci finančních informací v podnikové praxi. Vedle textové části tvoří velmi podstatnou část publikace její elektronická příloha, v níž zájemce nalezne například podrobný popis jednotlivých prvků finančních výkazů, aplikační nástroje, pro standardní finanční analýzu, atd.
Vice se dozvíte na TÉTO adrese.
---
2. Název: Prognóza finančních trhů
Podtitulek: Psychologie úspěšného investování
Autor: Tony Plummer
Titul předního světového obchodníka a odborníka na psychologii a vnímání obchodníka na burze kriticky hodnotí závislost a individualitu jednotlivce v prostředí obchodních transakcí a dopad těchto skutečností na úspěšnost obchodního podnikání. Zaměřuje se na fenomén cyklů, jejich výklad, předvídání a jednání plánované na těchto základech. V zahraničí opakovaně vydávaný titul vychází v ČR poprvé.
Více se dozvíte na TÉTO adrese.

18.7.08

Řízení projektů

Knihu s výše uvedeným názvem a s podtitulkem: "Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office", napsal pro CPress Drahoslav Dvořák. Vychází při tom z poznání, že úspěšné řízení projektů nespočívá jen v ovládání aplikace Microsoft Project, ale především ve znalosti principů, cílů a metod samotného řízení projektů. Kniha Drahoslava Dvořáka se věnuje obojímu ve vzájemné provázanosti: výkladu obecných zásad projektového řízení, včetně osvědčených zkušeností a příkladů z praxe, i jejich ukázkových aplikací v programu Microsoft Project, v řadě programů sady Office 2007 (Excel, Word, Outlook, Visio, InfoPath, OneNote, Groove) a v serverových produktech Project Server 2007 a Project Portfolio Server 2007.
Na základě prostudování knihy zdokonalíte své schopnosti v oblati PM.
Dokážete lépe:
- Připravit, naplánovat, sledovat a řídit projekty
- Využívat nástroje projektového řízení
- Hodnotit projektové záměry
- Vytvářet a efektivně používat myšlenkové mapy
- Plánovat náklady a zdroje projektu
- Rozpoznávat a řešit možná rizika
- Hodnotit provedení projektu a stavu portfolia
Nahlédnutí do obsahu - názvy kapitol:
- Navigace v soustavě Projektového řízení
- Iniciace projektu
- Plánování projektu: Dimenze provedení
- Plánování projektu: Dimenze času
- Plánování projektu: Dimenze nákladů
- Sledování průběhu projektu
- Řízení projektu
- Ukončení projektu
- Přílohy
--Microsoft Office Project 2007 – pokročilé techniky
--Microsoft Office Project Server 2007 – přehled administrace
--Windows SharePoint Services 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007
--Microsoft Office Project Portfolio Server 2007 – stručné představení
--Další aplikace pro podporu projektů
Autor knihy Drahoslav Dvořák věnuje práci se zákazníky společnosti Microsoft. Během své praxe načerpal bohaté zkušenosti, které se v knize snaží maximálně zohlednit.
Detailní obsah knihy, ukázky vybraných stránek a jednu celou kapitolu, najdete na TÉTO adrese.

11.7.08

POŽADAVKY NA SOFTWARE - kniha CPressu

Když jsem na portálu CPressu spatřil nabídku knihy s uvedeným názvem, chtělo se mi zvolat "hurááá - konečně". Proč? Před 2 roky jsem začal s přednáškami na téma "Správa požadavků" (v pojetí "vývoj a správa požadavku" - čili Requrements Management) na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Když jsem úkol převzal, netušil jsem co mne čeká. Kromě několika stručných článků jsem v češtině nesahnal skoro, co by téma pokrývalo komplexně. Studoval jsem z anglických zdrojů, nejvíce mi pomohla kniha MicrosoftPressu "Software Requirements - 2.vyd. z roku 2003". Ale co dat studentům jako povinnou literaturu? Naštěstí mi v začátku pomohla firma LBMS, která pořádá školení na dané téma. Když jsem si dal pracně dohromady vlastní prezentace, přichází CPress s kvalitním překladem právě výše uvedené knihy Software Requirements. Konečně mají studenti, ale i lidé z praxe, komplexní pojednání na dané téma v češtině. A nejen to, autor prezentuje téma v širokém kontextu navazujících disciplin. Jsem přesvědčen, že kniha přispěje k omažitému oživení tohoto důležitého a často opomíjeného tématu. Na webu CPressu je vystavena hodnotná anotace knihy, dobře vybrané ukázky z knihy a hlavně detailní obsah, podle kterého si uděláte sami dokonalou představu o tom jak významnou tato kniha je nejen pro analytiky požadavků a business analytiky, ale pro celou branži ICT, podílející se na zadání, vývoji a správě požadavků na software. Knihu ocení i profesionálové z oblasti řízení ICT projektů. Před dvěma léty jsem vystavil detailní komentovanou upoutávku na anglickou verzi knihy na stránce svého odborného weblogu věnovaného Software Requirements Management - SRM. Pro nalezení konkrétní zprávy na stránce weblogu doporučuji použít vyhledávací klíč "Microsoft Press".
Více informací o českém vydání knihy najdete
ZDE-ZDE .

21.6.08

Adobe Photoshop Elements 6 - oficiální výukový kurz

Praktická učebnice od expertů a vývojářů z Adobe Systems. Knihu vydal v roce 2008 ZonerPress. Pokud jste, stejně jako já, překvapení, že ZonerPress vydal knihu ke konkurenčnímu produktu Zoner Photo Studio 10, nedivím se Vám. Ona to totiž navíc není ledajaká kniha, ale 370 bohatě ilustrovaných stran a navíc CD plné dobrých příkladů.
A obsah? Originál knihy je součástí oficiální výukové řady pro grafický a publikační software firmy Adobe, připravované odborníky. Oficiální výukové kurzy, vytvořené odborníky ze společnosti Adobe, jsou světově nejvyhledávanějšími učebnicemi pro výuku tohoto typu softwaru.
Každá z lekcí v této knize sestává z několika cvičení, která si můžete projít vlastním tempem a získat tak praktické zkušenosti s prací ve Photoshop Elements 6.0.
V jedenácti lekcích se čtenář seznámí se všemi funkcemi programu Photoshop Elements 6, který je poprvé v této verzi lokalizován do českého jazyka! Zahrnuje mnoho tipů a technik, které vám pomohou k větší efektivitě při práci s tímto softwarem. Knihu lze přečíst od začátku až do konce, nebo si vybrat jen ty lekce, které nás zajímají. Autoři se v knize, věnují práci v Organizátoru, který slouží při získávání fotografií z různých zdrojů, k organizaci svých fotografií, aplikování visaček klíčových slov a hodnocení, naučíte se pracovat se sadami verzí, vytvářet alba a pracovat s nimi. Nejobsáhlejší část knihy je věnována úpravám fotografií. Čtenář je může buď svěřit do
rukou automatiky v režimu Úpravy s průvodcem, nebo může využít režim Rychlé úpravy, či Plné úpravy, ve kterém bude mít maximální možnou volnost. Naučí se, jak fotografie restaurovat a retušovat jako profesionál, kombinovat více fotografií, přidávat osobní zprávy, používat efekty písma a mnohem víc.
Seznam kapitol:
1 - Rychlá prohlídka Photoshop Elements
2 - Základy práce v Organizátoru
3 - Pokročilá práce v Organizátoru
4 - Tvorba projektů
5 - Tisk, sdílení a export
6 - Úprava barevných snímků
7 - Oprava expozice
8 - Oprava a retušování snímků
9 - Práce s textem
10 - Kombinování více obrázků
11 - Pokročilé techniky úprav obrazu
Na webu ZonerPressu můžeme najít o knize bohatou sadu informací o obsahu a celou řadu dobře volených ukázek vybraných částí této knihy ( 7 ukázek z 6-ti kapitol). Adresa stránky je TATO.

CD obsahuje soubory, které jsou potřeba k dokončení cvičení z této knihy a několik dalších materiálů. které pomáhají ve studiu produktu, tak aby mohl být používám s lehkostí a efektivně.
Předpokládá se, že čtenář má nainstalovaný software ( plnou nebo cvičnou verzi ).
30-ti denní verze je ke stažení na TÉTO adrese.
Na CD v příloze čísla 8/2008 časopisu "Jak na počítač" cvičnou verzi rovněž najdete.
Komu a k čemu by se kniha mohla hodit?
- vlastníku licence k dokonalému zvládnutí poduktu do kterého investoval ( nejde o levný produkt),
- zájemce o produkt k tomu, aby se s produktem v předstihu seznámil, aby tak říkajíc nekupoval zajíce v pytli
- dobře poslouží čtenáři, který si chce srovnat Adobe PhotoShop Elements s dalšími produkty téže kategorie
- tvůrci odborných příruček, jako vzor toho, jak má profesionální výukový kurz vypadat.
Takže si můžete vybrat - ať patříte do kterékoliv skupiny, zakoupením knihy neprohloupíte - (i když jste třeba velkýmí fandy Zoner Photo Studia 10, jako já.:-).

12.5.08

Nová pravidla marketingu a PR

Pod uvedeným názvem vyšla v Zoner Pressu v českém překladu kniha D.M. Scotta. Obsahem jsem byl velmi příjemně překvapen, je to naprosto perfektní kniha, věnovaná aktuální tématice. Stačí jeden pečlivý pohled do detailního obsahu ( rozbalte si nabízený PDF soubor ) a vše bude jasné. Nejde jen o sblížení marketingu a PR, ani o prosté využití moderní technologie pro marketing (a PR), ale o nový přístup k marketingu ( a PR ). V dílech většiny autorů, kteří se věnovali tématu "marketing na internetu" nebo "reklama na internetu", docházelo k tomu, že dominantní byla technologie. Často šlo vlastně o dvě témata spojená v jedné knize vedle sebe. V knize D.M. Scotta jde především o moderní pojetí marketingu. Přiznám se - samozřejmě, že mám radost z toho, že byla potvrzena smysluplnost mých 4-5 let starých webových stránek věnovaných na portálu www.akamonitor.cz tématům: RSS, weblogy, podcasty, webcasty, speciální techniky vyhledávání atd., ale čeho si v knize vážím nejvíce, je něco jiného. Libí se mi především myšlenka, podle které subjekt, nabízející produkty či služby sleduje chování potenciálních klientů tím, že vstupuje aktivně do všech "internetových koutů", kde se tito veřejně virtuálně setkávají, kde elektronickou cestou veřejně sdělují svá přání a názory. Dodavatel, který sice využívá nejmodernější komunikační techniky, ale drží se stranou míst, kde virtuálně žijí, pracují a baví se potenciální klienti, nemá mnoho šancí překonat konkurenci, která filosofii moderního webového marketingu pochopila a řídí se jí. A proto bychom měli blogy, fóra, podcasty a webcasty atd. nejen vytvářet a nabízet jejich prostřednictvím naše informace, ale všeho toho dění na webu se aktivně sami účastnit s cílem trvale udržovat oboustranně aktivní kontakt. Webový marketing tedy není jen nový pojem, ale především nová filosofie marketingu a PR, pro kterou D.M. Scott zformuloval nová pravidla. Podtitulek knihy zní: "naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virtuální marketing a online media pro přímé oslovení zákazníků". Potenciální klienti nás ve využívání technologie v mnohém předběhli a "scházejí" se (virtuálně) a projevují se někde, kam jsme dlouho nenacházeli cestu. Knihu vřele doporučuji již po prvním zběžném pročtení. Vrátím se k ní na svých stránkách s původní podrobnou recenzí. Najdete ji zanedlouho na http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

4.5.08

Krizové řízení podniku

Knihu Romana Zuzáka pod uvedeným názvem, vydalo v roce 2004 nakladatelství Professional Publishing.
Obsah knihy – názvy kapitol
- Krize a krizové řízení
- Krize podniku a krizové řízení
- Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy
- Krizové scénáře
- Procesní charakter krizí
- Krizové řízení v akutní fázi krize
- Řízení cash flow a nákladů
- Systémy včasného varování podniku
- Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a aliancemi
- Krize a stres
- Krize a podniková kultura
- Krize v (nejen) malých a středních podnicích
- Kdy se stává z krize podniku příležitost?
- Závěrečné desatero
Kniha obsahuje přes 50 stran příloh s cenným obsahem. Mezi 15-ti dokumenty je 9 vzorů, 2 komplexní případové studie a 4 texty obsahující zkušenosti známých firem.
Uvádím několik myšlenek autora:
Podnik je velmi složitým organismem, do jehož jednání se promítají různé a odlišné zájmy, v kterém se záměrně nebo nevědomky ledacos skrývá a utajuje, v kterém existuje množství vazeb. Při identifikaci krize je důležité co nejrychleji provést taková opatření, aby alespoň nedocházelo k dalšímu zhoršení stavu, aby se eliminoval negativní vliv působení faktorů především na finanční situaci podniku.
Podnik není izolován od svého okolí, je součástí ekonomického a sociálního prostředí, je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lidé a technická zařízení, ať už jsou to stroje, počítače, dopravní prostředky a další.
Rozlišujeme krizové řízení v užším a v širším smyslu. Užší přístup je založen na řešení krize, která už nastala a byla identifikována. Krizové řízení v širším smyslu začíná podstatně dříve než lze krizi evidentně identifikovat a než se dostane do fáze rozhodující zlomu, dokonce ještě drive, než krize nastane. Krizové řízení je v tomto smyslu permanentním procesem, který zahrnuje preventivní opatření vedoucí k omezení vzniku krize s destrukti­vními účinky, vytváření systémů pro včasné identifikování krizového vývoje a systémů pro zmírnění dopadu krize a jejího rychlého úspěšného zvládnutí.
Úspěšnost řešení krize je podstatně závislá na jejím včasném odhalení a zahájení krizového řízení. Stěžejní otázkou je, jak krizi zjistit ještě dříve, než pronikne do finanční oblasti a projeví se v likviditě podniku a ve finanční neschopnosti podniku. Z toho vyplývá zcela odlišný přístup ke krizovému řízení, než když je zahájeno až v akutní fázi krize.
Krize podniku je složitým jevem a proto autor v závěru knihy zdůrazňuje, že jeho kniha nemůže a ani se nesnaží dát čtenáři přesný návod, jak krizi řešit. Neexistuje žádný univerzální recept. Snahou autora bylo dát čtenáři několik impulsů a inspirativních myšlenek, které by vedly k většímu zájmu o vytvoření opatření v podniku a zabránění vzniku krize vedoucí k bankrotu podniku. Významně tomuto cíli napomáhá 15 příloh, jejichž využití zvyšuje šanci na úspěch při praktické aplikaci metodických poznatků, prezentovaných v této pozoruhodné knize.
Odkaz na původní podrobnou recenzi knihy najdete ZDE-ZDE.

3.5.08

Lidé v procesech řízení

V roce 2007 byla na český knižní trh uvedena kniha týmu 4 autorů, vedeného prof. Ing. Růženou Petříkovou, CSc. Knihu vydal Professional Publishing. Obsah knihy se týká komplexní problematiky, která má v období rozvoje informační a znalostní společnosti klíčový význam. Publikace je věnována aktuálním novinkám v oblasti rozvoje a řízení lidí. Volně navazuje na předchozí dvě publikace s pod­textem sociální, později pak znalostní dimenze jakosti. Autorský kolektiv pod vedením Růženy Petříkové v této knize projevil snahu reagovat na nejnovější podmínky, tj. na rostoucí vliv globalizace, zvyšující se mobilitu pracov­ních sil na evropském (i světovém) trhu práce, na nabídku dostupných možností využití nových metod, nástrojů a technik v naší současné ma­nažerské a podnikatelské praxi, ale i na dopady našeho vstupu do EU atd. Důraz je v knize kladen na rostoucí význam stěžejní podmínky úspěšnosti podnikání, kterou je úroveň znalostí a dovedností lidí - zaměstnanců, včetně optimální míry jejich sociální odpovědnosti, etické a morální vybavenosti. Autoři se snaží identifikovat nejvýznamnější pohledy v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, neboť lidé (lidské zdroje) se postupně stali a zůstanou i nadále jedním z výrazných faktorů konkurenceschopnosti nejen našich podniků.
Původní recenzi najdete v rubrice RECENZE na TÉTO adrese.

29.4.08

Blogy: Publikuj a prosperuj

Seznámil jsem se s knihou, která vyšla v GRADĚ s podtitulkem "Blogování pro váš business". Blogy již zdaleka neslouží pouze pro zábavu několika nadšenců nebo zveřejňování fotografií domácích mazlíčků. Neuplynulo mnoho času od doby, kdy byly v ČR blogy ( dříve "weblogy" ) považovány za nástroj exhibicionystů i mnohými odborníky a kdy byly dost energicky odsuzovány. Přiznám se, že jsem docela pyšný na své stránky ze září a října 2002 nazvané "Weblog o weblogu"a "Moje cesta k weblogu", jelikož se nestává každý den, aby člověk odhadl vývoj tak, jako se mi to podařilo v případě blogů ( weblogů). Vývoj však šel vpřed takovým tempem, které jsem ani já tehdy nečekal. Své blogy dnes mají takové úctyhodné korporace jako je Boeing nebo General Motors, Microsoft. Poté, co si přednosti blogů uvědomily nejen jednotlivci, ale i firmy, vznikla na internetu samostatná "blogosféra". Blogy rychle získávají na popularitě jako poměrně levný a překvapivě účinný marketingový nástroj. Současně hrají významnou roli v public relations i zákaznických službách. V roce 2008 se nám, zásluhou GRADY, dostává do rukou český překlad knihy "Publisch and Prosper: blogging for Your Business" - na našem knižním trhu pod názvem "Blogy: Publikuj a prosperuj. Blogování pro váš business". Přesto, že originál vyšel již v roce 2006, je kniha výborným průvodcem pro každého, kdo uvažuje o využití blogů ve svůj prospěch - ať je to osoba, nebo firma - malá či velká.
Autoři knihy,DL Byron a Steve Broback, zvolili neformální tón a ryze praktický přístup. Prezentují užitečné metody, nástroje a nápady, které mohou pomoci stejně tak živnostníkům s omezenými prostředky na budování vlastní značky, jako velkým korporacím, které o zavedení blogu uvažují.
Kniha je praktickým návodem k tomu, jak můžete pomocí blogů propagovat svoji značku, zvýšit prodej výrobků a diskutovat se zákazníky. V knize se dozvídáme, jak se vydat na někdy trnitou cestu blogování a jak v této oblasti dosáhnout úspěchu. Zjistíme, jak vytvořit a zveřejnit blog, který se hodí k našemu druhu podnikání. Dozvíme se, jak díky vhodnému návrhu a obsahu bude právě váš blog vynikat nad ostatními. Autoři nás upozorňují na chyby, kterým bychom se měli vyhnout, i na nástroje, které lze použít.
Nejen díky autorům, ale i díky překladateli, Jiřímu Hynkovi, je obsah knihy podán srozumitelným jazykem, je doprovázen velkým množstvím screenshotů, přibližujícím úspěšné blogy mnoha firem. Kniha je vynikající příručkou, jejíž obsah může být využit nejen při tvorbě a provozu blogů. Mnohé zkušenosti a rady se týkají širší problematiky intertnetového marketingu a Public relations.
Kniha mne svým obsahem i podáním velmi potěšila a mohu ji s čistým svědomím doporučit.

19.4.08

Mobbing – skrytá hrozba

V rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR jsem vystavil recenzi na knihu Lenky Svobodové , která vyšla pod názvem „Nenechte se šikanovat kolegou“ s podtitulkem „Mobbing – skrytá hrozba“. Knihu vydala GRADA v edici „Poradce pro praxi“v roce 2008. Recenzi, kterou najdete na níže uvedené adrese, jsem uvedl slovy:
Mnohdy je zbytečné, abyste kvůli neúnosnému tlaku opouštěli svou práci - raději sáhněte po této srozumitelné příručce.“
Kniha Lenky Svobodové je pozoruhodná nejen svým obsahem, ale i přístupem. Začtete-li se do knihy, poznáte nejen projevy mobbingu, ale současně jeho příčiny, symptomy, fáze jeho vývoje a nejrůznější důsledky. Rozbor je proveden s respektováním všech aktérů typické situace mobbingu – z hlediska pracoviště i z hlediska jednotlivce, z hlediska oběti i pachatele mobbingu.
Čtenář se v knize dozví, jak se bránit systematickému, cílenému, opakovanému a často i protiprávnímu zásahu do pracovního a soukromého života ze strany kolegy či kolegů. Vedoucí pracovníci se dozví jak mobbingu předcházet, co by měli udělat, když dochází k jeho projevu, co se stane, když se mobbingu nechá volný průběh, zda může za mobbing i oběť či jak mohou pomoci kolegové. Srozumitelný výklad, v praktické a čtivé příručce české autorky, doplňují zajímavé příklady z praxe.
Plný text mé recenze najdete na TÉTO adrese.

13.4.08

Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě

Ve weblogu věnovaném procesnímu řízení ( viz odkaz dole v této zprávě ), jsem opublikoval komentovanou upoutávku na knihu GRADY s výše uvedeným názvem. Kniha byla vydána v roce 2007. K přednostem knihy patří především její aktuálnost a orientace na praxi. Komplexně se věnuje nejen technické, ale i lidské stránce implementace procesního řízení a moderním manažerským technikám.
Po prostudování knihy jsem v upoutávce dal za pravdu autorovi anotace knihy, který na stránkách GRADY tvrdí, že jak manažeři a podnikatelé, tak vysokoškolští studenti, získali v knize Filipa Šmídy praktického a srozumitelného průvodce implementací procesního řízení ve firmě.
Více najdete na TÉTO adrese.

4.4.08

SKYPE - kompletní průvodce

Knihu "SKYPE- kompletní průvodce", kterou napsali autoři Horry Max a Taylor Ray vydala v českém překladu Grada Publishing, a.s. Skype patří k známým nástrojům komunikace po internetu. Až dosud sloužil jako zdroj informací o Skypu především internet, kde lze najít nejdůležitější informace. Náročnějšímu uživateli dalo většinou dost práce dostat se k podrobným informací a k souhrnně podaným návodům jak využívat Skype v různých situacích a s různým cílem. Někdo o Skype ví více, jiný méně, někdo se vůbec nezajímá o technické zázemí služby, jinému až dosud chyběla podrobná informace o jeho architektuře, bezpečnosti a o pokročílém nastavení programu. Kniha má 200 stran a vyšla v roce 2008. Podle anotace zveřejněné na portálu vydavatele – GRADY, nám kniha může pomoci nejen velice rychle začít s naprosto jakýmkoliv počítačem a jeho operačním systémem - Windows, Macem, Linuxem či dokonce kapesním počítačem - ale naučí nás, jak dostat ze Skype opravdu maximum. Kniha má podtitulek „kompletní průvodce“ zcela právem. Představuje zatím nejúplnější soubor informací o Skype opublikovaný v češtině. Obsah a struktura knihy:
- Co je to Skype
- Rychlé spuštění Skypu
- Podrobnosti instalace Skypu
- Podrobnosti o prvním použití Skypu
- Každodenní používání Skypu
- Jak lidé používají Skype
- Řešení problémů
- Příloha A. Architektura Skypu
- Příloha B. Bezpečnost Skypu
- Příloha C. Pokročilé nastavení
Hlavní situace a cíle účastníků - Jak lidé používají Skype?
- Rozšíření obchodních vztahů
- Podpora virtuálních týmů
- Zanecháni zpráv pozdě v noci
- Dosažení klientů v různých časových zónách
- Hostování mezinárodních konferencí
- Nahrávání konferenci
- Nalezení nových studijních posluchačů
- Učitel a rádce
- Vytvoření studentských komunit
- Spojení s lidmi na vzdálených místech
- Setrvání v kontaktu ve stavu nouze.
- Nalezení rodiny a přátel.
- Překlenuti přeplněných sítí.
- Seznámení se s lidmi z jiných zemí.
- Výuka jazyka.
- Online vytváření hudby
- Online hraní
- Sdílení hudby.
Nemýlím-li se, český čtenář se v této knize poprvé setkává s technickým pohledem na systém Skypu. Je obsažen ve třech obsáhlých částech knihy, označených jako „přílohy“. Ve skutečnosti mohou být právě tyto části pro řadu technicky orientovaných čtenářů velmi cennou a tudíž integrální součástí knihy. Vybírám po několika bodech z každé přílohy:
Příloha A. Architektura Skypu
- Inteligentní směrování pomocí super uzlů
- Super uzly a souboroví hostitelé.
- Centralizovaný globální indexový uživatelský adresář
Příloha B. Bezpečnost Skypu.
- Bezpečnost přepravní vrstvy Skypu
- Způsob ovládání šifrování
- Zhodnocení bezpečnosti Skypu
Příloha C. Pokročilé nastavení
- Uživatelská systémová konfigurace
- IT správa a sítová konfigurace
- Spolupracuje vaše síť se Skypem?
Tím, že kniha zahrnuje informace o architektuře, bezpečnostní model a pokročilá konfigurační témata, stává se cennou i pro administrátory a pracovníky IT.
Nováčkům kniha ukáže způsob, jakým ostatní lidé využívají jeho výhod a jakým způsobem si Skype můžeme přizpůsobit, aby vyhovoval našim potřebám a požadavkům.
Kniha je určena jak novým, tak i stávajícím uživatelům Skypu, kteří by si ho rádi optimalizovali pro své potřeby. Noví uživatelé se Skype naučí rychle používat, a současným uživatelům kniha nabízí vyčerpávající vysvětlení všech vlastností a funkcí Skypu. Nepochybuji o tom, že nám kniha „Skype - kompletní průvodce“, vydavá v GRADĚ v roce 2008, pomůže lépe pochopit, co je to Skype a jak z něj získat co nejvíce.
Podrobnou recenzi
najdete v rubrice RECENZE portálu AKA MONITOR - ZDE-ZDE

24.3.08

Office 2007 - podrobný průvodce


S kancelářským balíkem MS Office se setkal téměř každý uživatel osobních počítačů. Někdo proto, že ho cílevědomě vyhledal, jiný proto, že byl - tak či onak – k využití prostředí MS Office přinucen v rámci komunikace s dalšími uživateli PC. MS Office prošel od svého počátku řadou změn. Někdo tyto změny vítá, jiný je – trvale nebo dočasně – odmítá, jelikož si zvykl na svůj nástroj, je s ním spokojen a nemá chuť se učit něco nového a zvykat si na nové prostředí. To platí především o uživatelích, kteří využívají jednotlivé části balíku izolovaně a nezajímají se příliš o to, co se děje s balíkem jako s komplexním systémem. Pozornější uživatel, který hledá v nové verzi nové možnosti, si naopak určitě povšiml toho, že v každé další verzi mají k sobě jednotlivé části balíku stále blíž, což odpovídá celkové tendenci k integraci kancelářských aplikací. Nejnovější verze kancelářského balíku programů obsahuje nejvíce změn v historii Office. MS Office 2007 zaznamenává podstatné změny především v tom, co se týče vnějšího vzhledu a způsobu ovládání programu. Přiznám se, že zdaleka ne všechny změny jsou mi zatím po chuti. Především na změněnou navigaci si zvykám pomalu a četnost vyvolávání nápovědy je u mne stále ještě vysoká. Pomoc vítám i při využívání prohloubené možnosti spolupráce jednotlivých částí balíku – kvůli které jsem se rozhodl přejít na verzi MS Office 2007. I když nemám rád tlusté knihy, v případě Office 2007 jsem netrpělivě čekal na knihu, která mi umožní zlepšit můj přehled o systému jako celku, o jeho vazbách a nových možnostech.Pochopil jsem, že, nechci-li ztrácet čas blouděním ve zcela změněném ovládání programů, ve spoustě nových možností, vlastností a vzájemném provázání jednotlivých programů, pak se bez knihy pokrývající komplexně Office 2007, neobejdu.
GRADA nám vychází vstříc kvalitním podrobným průvodcem, napsaným jedním z nejzkušenějších autorů počítačové literatury – Josefem Pecinovským. Podrobný průvodce nás na 400 stránkách provádí všemi programy, od základní orientace po pokročilé funkce a vlastnosti, a co je důležité, všude tam, kde to je možné a užitečné, zmiňuje souvislosti s předchozími verzemi programových součástí Office pro snazší orientaci zkušenějších uživatelů. Průvodce nás učí pracovat a využívat vzájemné spolupráce programů a umožní nám rychle a bez zbytečných oklik či nadbytečné teorie stát se pokročilými uživateli nejnovější verze moderního kancelářského balíku.
Podrobný průvodce je určen všem, kteří se chtějí seznámit se základy práce s kancelářským balíkem MS Office 2007 a nechtějí nebo nemohou studovat z jednotlivých mnohasetstránkových příruček. Autor v knize předpokládá, že čtenář ovládá základy práce s počítačem, je seznámen se základními principy Windows a dokáže pracovat s klávesnicí a myší. Protože kniha nemůže jít příliš do hloubky, je nutné, aby čtenář ovládal základní manipulace s aplikačními i dialogovými okny a vyznal se v systému souborů a složek a umí pracovat se schránkou.
Kniha je rozdělena do dvanácti kapitol. Polovina z nich je věnováno hlavním aplikacím MS Office 2007, zbývající pak popisují společné funkce a pomocné programy. Průvodce obsahuje i stručnou informaci o méně známém a méně používané části MS Office, o programu pro vytváření publikací – Publisher 2007. Celá knížka je doprovázena velkým množstvím konkrétních příkladů včetně podrobných postupů a stovkami obrázků.
Na webu GRADY je uvedena podrobná anotace knihy, obsahující přehled jednotlivých kapitol a jejich obsahu. Více se dozvíte ZDE.

23.3.08

DirectX - začínáme programovat

V rubrice RECENZE jsem vystavil na AKA MONITORu podrobnou recenzi knihy Pavla Pokorného, vydané v GRADĚ pod názvem „DirectX – začínáme programovat“. Kniha Pavla Pokorného je určena pro všechny, kdo chtějí nahlédnout pod pokličku tvorby multimediálních programů a herních aplikací. Provádí nás základy tvorby DirectX aplikací pro verzi DirectX 9.0c. Po pečlivém prostudování knihy by mněl být čtenář schopen ve svých programech používat jednotlivé komponenty DirectX. Vzhledem k tomu, že důraz je v knize kladen především na pochopení problematiky, může být kniha užitečná nejen pro programátory, ale i pro základní informaci uživatele multimediálních a herních aplikací.
DirectX je kolekce pomocných softwarových nástrojů tvořících programátorské rozhraní, pro tvorbu multimediálních a herních aplikací. Poskytuje kvalitní nástroje pro práci s 2D i 3D grafikou, práci se vstupními zařízeními, se zvuky a hudbou, ale i pro komunikaci mezi počítači. Jde o věci, které jsou stěžejními u multimediálních a herních aplikací.
Stručný obsah knihy
- Úvod
- Bližší seznámení s DirectX
- Základní aplikace
- DirectDraw
- Direct3D
- Directlnput
- DirectSound a DirectMusic
- DirectPlay
Pavel Pokorný zvolil promyšlenou koncepci knihy, odpovídající povaze obsahu. Ve většině kapitol jsou jednotlivá rozhraní, jejich objekty a metody vysvětleny přímo na příkladech. Autor vyzývá čtenáře, aby v rámci studia knihy experimentovali a upravovali ukázkové programy.
Hlavní část knihy tvoří kapitoly popisující součásti DirectX. V jednotlivých kapitolách knihy jsou představena jednotlivá rozhraní, která jsou součástí DirectX 9.0c: DirectX Graphics, DirectX Input, (jehož součástí je Directlnput), DirectX Audio (API, jehož součástí je DirectSound), DirectMusic, DirectPlay. Autor čtenáře podrobně seznamuje s tím, jaké předpokládá u čtenáře znalosti a vybavení. Pro úspěšné studium předpokládá autor knihy znalost programovacího jazyka C++ , neboť veškeré příklady a programové ukázky jsou právě v tomto jazyce. Stejně tak předpokládá znalost obecných programovacích principů a základních pojmů. Jaké budeme potřebovat za vybavení? Především je to vývojové prostředí s kompilátorem. Druhou věcí je DirectX SDK ( Software Development Kil). Kniha obsahuje několik cenných rad, jak pořídit nástroje s minimem finančních nákladů. Obsahuje spoustu zdrojových kódů. Programové ukázky jsou nabízeny na domovské stránce nakladatelství Grada.
Odkaz na detailní recenzi najdete na mé webové stránce -rozcestníku:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

17.3.08

Finanční analýza podniku

V rubrice RECENZE na AKA MONITORu najdete odkaz na podrobnou recenzi knihy CPressu na téma "Finanční analýza podniku". Recenze je pojata současně jako konspekt hlavních myšlenek autora.
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

11.3.08

MANAGEMENT HODNOTOVÝCH INOVACÍ


Dobře známý autor, profesor Radim Vlček, který je nejen u nás, ale i v zahraničí uznávaným odborníkem na problematiku hodnotového managementu, připravil knihu, která je určena manažerům všech úrovní řízení, kteří jsou odpovědni za modernizaci, růst a prosperitu svých organizací, a studentům ekonomických oborů vysokých škol. V souladu s názvem publikace jsou prezentovány aplikační podoby managementu hodnotových inovací v praxi podnikatelských subjektů.Ve své nové knize profesor Radim Vlček otevírá čtyři základní témata, jimiž jsou:
- hodnota pro zákazníka,
- hodnotový management,
- hodnotové inovace a
- strategie managementu inovací.
Autor prezentuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka. Dospívá k charakteristice univerzálního pojetí hodnoty pro zákazníka, v jehož rámci zdůrazňuje možnosti a přínosy větší integrace zákazníka s výrobní firmou při tzv. spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. Od posílení role hodnoty pro zákazníka se očekává plnění funkce svorníku ekonomických zájmů subjektů strany nabídky a subjektů strany poptávky, což vede ke zvýšení podnikatelských efektů a posílení konkurenčního postavení firem díky většímu uspokojení zákazníků v důsledku nabídky produktů s vysokou hodnotou pro zákazníka. Procesy maximalizace hodnoty pro zákazníka, realizované metodickými nástroji a postupy hodnotového managementu, vyúsťují v hodnotové inovace. Jde o inovace, jejichž cíleným a dominantním efektem je růst hodnoty pro zákazníka. Jejich efekt je dvojjediný – růst, resp. maximalizace hodnoty pro zákazníka při současném růstu hodnoty firmy. Názornost první části publikace zvyšují ukázky příkladů z praxe hodnotového managementu. V druhé části knihy autor shrnuje některé aktuální pohledy na objekty managementu inovací i na téma inovačních sítí. Velkou pozornost věnuje strategii managementu inovací; prezentuje šestici skupin strategických manažerských přístupů při řízení inovací (strategií managementu inovací), uskutečňovaných z hlediska různých záměrů a cílů a řešících odlišné inovační problémy. Řada z nich je zpracována do operabilní podoby v praxi využitelných metodických návodů. Prakticky ve všech uváděných strategiích managementu inovací se připomíná vhodnost a vysoká efektivnost využívání hodnotových inovací při strategickém řízení a provádění inovačních procesů v organizaci. O vydání této vynikající knihy se zasloužilo nakladatelství Management Press.

6.3.08

Vytváříme a přehráváme video ve formátu DivX

Pokud máte problémy s tím, jak:
- přehrávat video ve formátu DivX nebo Xvid,
- jednoduše a rychle převést video z DVD nebo jiných formátů do formátu DivX nebo Xvid,
- opravit či sestříhat video ve formátu DivX,
najdete účinnou pomoc v nové knize vydavatelství CPress s výše uvedeným názvem.
Výklad po čtenáři nevyžaduje žádné pokročilé znalosti a díky názorným ukázkám tyto činnosti zvládnou i úplní začátečníci. Pro všechny fandy doplňuje autor knihy Petr Štěpánek postupy převodu do formátu Xvid. CD přiložené ke knize obsahuje programy pro převod videa z různých formátů do formátu DivX a Xvid nebo z formátu DVD do formátu DivX a Xvid a obráceně, programy pro střih a korekci videa, přehrávače videa ve formátu DivX, programy pro práci se zvukem, program pro úpravu a změny synchronizace titulků a kodeky DivX a Xvid.
Ke knize se znovu vrátím původní recenzí, kterou najdete, jako vždy, v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz.
Do té doby Vás odkazuji na stránku knihy na portálu CPress: ZDE

5.2.08

SAP R/3 - Kompletní průvodce


CPress vydal v lednu 2008 titul "SAP R/3 - Kompletní průvodce". Jde o překlad díla autorského kolektivu: André Maassen, Markus Schoenen, Detlev Frick, Andreas, Gadatsch.
SAP R/3 je v ČR velmi rozšířeným informačním systémem. Skutečnost, že k němu nebyla až dosud k dispozici věřejně dostupná česká příručka, představovala pro začátečníka a neznalého uživatele velkou překážku. Proto má vydání překladu knihy, která v originálu vyšla v roce 2006, velký význam. Kniha obsahuje podstatné informace o systému SAP a o jeho fungování, o práci a orientaci v systému, o jednotlivých modulech i o základech správy a administrace. Věnuje se nejen všem modulům systému, ale na imaginárním podniku, jenž SAP využívá, učí SAP používat i spravovat v rámci běžných podnikových procesů a nutných operací. Kniha je koncipována tak, aby dobře sloužila pro lepší orientaci v systému jak běžným uživatelům SAP R/3, tak i zkušenějším správcům. Komplexní případová studie prochází celou knihou a tím i všemi podnikovými procesy. Kompletní průvodce SAP R/3 se tak stává užitečným rádcem každého uživatele systému SAP. Správci systému ocení detailní informace o nastavení systému. Pro rychlou orientaci uvádím stručný obsah s přehledem kapitol a s názvy několika vybraných subkapitol, které obsahují informace, významné především pro získání širšího přehledu o systému.
Kapitola 1 - Nasazení standardního podnikového informačního systému
- Standardní podnikový informační systém
- Podnikové informační systémy
- Zavádění systémů ERP
Kapitola 2
- Přehled komponent systému SAP
- Skupina produktů SAP
- Komponenty vztahující se k řízení podnikové ekonomiky
- Technologické komponenty
- SAP R/3 Enterprise
- Možnosti přizpůsobení systému
- Vývojové prostředí a standardy
- Společné vlastnosti systému
- Architektura systému
- Ekonomický přínos nasazení systému SAP
Kapitola 3 - Úvod do používání systému SAP
- Uživatelský koncept systému R/3
Kapitola 4 - Personalistika
Kapitola 5 - Materiálové hospodářství
Kapitola 6 - Plánování a řízení výroby
- Případová studie – výrobní zakázka
Kapitola 7 - Odbyt
- Případová studie – příjem platby šekem
Kapitola 9 - Informační systém
- Logistický informační systém
- Standardní výkazy
- Report Painter
- Report Writer
- Případová studie
– výkaznictví
Kapitola 10 - Technologická infrastruktura
- Architektura klient/server
- Transakce: od spuštění aplikace až po uložení dat
- Škálovatelnost a otevřenost
- Business Framework
- Propojení s kancelářskými aplikacemi
- Internet Transaction Server
- Klient
Příloha A - Data pro případovou studii
Příloha B - Nastavení customizingu systému

Komplexní průvodce má rozsah 700 stran. Obsah je strukturován tak, že se v něm snadno zorientují jak vrcholoví a projektoví manažéři, tak koncoví uživatelé jednotlivých modulů a správci systému. Jak vidno ze stručného přehledu, řadu informací využijí i studenti vysokých a středních škol.
Více dozvíte na webu CPressu, kde najdete:
- ukázkovou kapitola: ZDE
- 6 ukázkových stran z různých částí knihy: ZDE
- podrobný obsah, který je ke stažení v pdf souboru na adrese: ZDE