11.3.08

MANAGEMENT HODNOTOVÝCH INOVACÍ


Dobře známý autor, profesor Radim Vlček, který je nejen u nás, ale i v zahraničí uznávaným odborníkem na problematiku hodnotového managementu, připravil knihu, která je určena manažerům všech úrovní řízení, kteří jsou odpovědni za modernizaci, růst a prosperitu svých organizací, a studentům ekonomických oborů vysokých škol. V souladu s názvem publikace jsou prezentovány aplikační podoby managementu hodnotových inovací v praxi podnikatelských subjektů.Ve své nové knize profesor Radim Vlček otevírá čtyři základní témata, jimiž jsou:
- hodnota pro zákazníka,
- hodnotový management,
- hodnotové inovace a
- strategie managementu inovací.
Autor prezentuje marketingové a inovační pojetí hodnoty pro zákazníka. Dospívá k charakteristice univerzálního pojetí hodnoty pro zákazníka, v jehož rámci zdůrazňuje možnosti a přínosy větší integrace zákazníka s výrobní firmou při tzv. spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem. Od posílení role hodnoty pro zákazníka se očekává plnění funkce svorníku ekonomických zájmů subjektů strany nabídky a subjektů strany poptávky, což vede ke zvýšení podnikatelských efektů a posílení konkurenčního postavení firem díky většímu uspokojení zákazníků v důsledku nabídky produktů s vysokou hodnotou pro zákazníka. Procesy maximalizace hodnoty pro zákazníka, realizované metodickými nástroji a postupy hodnotového managementu, vyúsťují v hodnotové inovace. Jde o inovace, jejichž cíleným a dominantním efektem je růst hodnoty pro zákazníka. Jejich efekt je dvojjediný – růst, resp. maximalizace hodnoty pro zákazníka při současném růstu hodnoty firmy. Názornost první části publikace zvyšují ukázky příkladů z praxe hodnotového managementu. V druhé části knihy autor shrnuje některé aktuální pohledy na objekty managementu inovací i na téma inovačních sítí. Velkou pozornost věnuje strategii managementu inovací; prezentuje šestici skupin strategických manažerských přístupů při řízení inovací (strategií managementu inovací), uskutečňovaných z hlediska různých záměrů a cílů a řešících odlišné inovační problémy. Řada z nich je zpracována do operabilní podoby v praxi využitelných metodických návodů. Prakticky ve všech uváděných strategiích managementu inovací se připomíná vhodnost a vysoká efektivnost využívání hodnotových inovací při strategickém řízení a provádění inovačních procesů v organizaci. O vydání této vynikající knihy se zasloužilo nakladatelství Management Press.