12.5.08

Nová pravidla marketingu a PR

Pod uvedeným názvem vyšla v Zoner Pressu v českém překladu kniha D.M. Scotta. Obsahem jsem byl velmi příjemně překvapen, je to naprosto perfektní kniha, věnovaná aktuální tématice. Stačí jeden pečlivý pohled do detailního obsahu ( rozbalte si nabízený PDF soubor ) a vše bude jasné. Nejde jen o sblížení marketingu a PR, ani o prosté využití moderní technologie pro marketing (a PR), ale o nový přístup k marketingu ( a PR ). V dílech většiny autorů, kteří se věnovali tématu "marketing na internetu" nebo "reklama na internetu", docházelo k tomu, že dominantní byla technologie. Často šlo vlastně o dvě témata spojená v jedné knize vedle sebe. V knize D.M. Scotta jde především o moderní pojetí marketingu. Přiznám se - samozřejmě, že mám radost z toho, že byla potvrzena smysluplnost mých 4-5 let starých webových stránek věnovaných na portálu www.akamonitor.cz tématům: RSS, weblogy, podcasty, webcasty, speciální techniky vyhledávání atd., ale čeho si v knize vážím nejvíce, je něco jiného. Libí se mi především myšlenka, podle které subjekt, nabízející produkty či služby sleduje chování potenciálních klientů tím, že vstupuje aktivně do všech "internetových koutů", kde se tito veřejně virtuálně setkávají, kde elektronickou cestou veřejně sdělují svá přání a názory. Dodavatel, který sice využívá nejmodernější komunikační techniky, ale drží se stranou míst, kde virtuálně žijí, pracují a baví se potenciální klienti, nemá mnoho šancí překonat konkurenci, která filosofii moderního webového marketingu pochopila a řídí se jí. A proto bychom měli blogy, fóra, podcasty a webcasty atd. nejen vytvářet a nabízet jejich prostřednictvím naše informace, ale všeho toho dění na webu se aktivně sami účastnit s cílem trvale udržovat oboustranně aktivní kontakt. Webový marketing tedy není jen nový pojem, ale především nová filosofie marketingu a PR, pro kterou D.M. Scott zformuloval nová pravidla. Podtitulek knihy zní: "naučte se využívat vydávání zpráv, blogy, podcasty, virtuální marketing a online media pro přímé oslovení zákazníků". Potenciální klienti nás ve využívání technologie v mnohém předběhli a "scházejí" se (virtuálně) a projevují se někde, kam jsme dlouho nenacházeli cestu. Knihu vřele doporučuji již po prvním zběžném pročtení. Vrátím se k ní na svých stránkách s původní podrobnou recenzí. Najdete ji zanedlouho na http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

4.5.08

Krizové řízení podniku

Knihu Romana Zuzáka pod uvedeným názvem, vydalo v roce 2004 nakladatelství Professional Publishing.
Obsah knihy – názvy kapitol
- Krize a krizové řízení
- Krize podniku a krizové řízení
- Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy
- Krizové scénáře
- Procesní charakter krizí
- Krizové řízení v akutní fázi krize
- Řízení cash flow a nákladů
- Systémy včasného varování podniku
- Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a aliancemi
- Krize a stres
- Krize a podniková kultura
- Krize v (nejen) malých a středních podnicích
- Kdy se stává z krize podniku příležitost?
- Závěrečné desatero
Kniha obsahuje přes 50 stran příloh s cenným obsahem. Mezi 15-ti dokumenty je 9 vzorů, 2 komplexní případové studie a 4 texty obsahující zkušenosti známých firem.
Uvádím několik myšlenek autora:
Podnik je velmi složitým organismem, do jehož jednání se promítají různé a odlišné zájmy, v kterém se záměrně nebo nevědomky ledacos skrývá a utajuje, v kterém existuje množství vazeb. Při identifikaci krize je důležité co nejrychleji provést taková opatření, aby alespoň nedocházelo k dalšímu zhoršení stavu, aby se eliminoval negativní vliv působení faktorů především na finanční situaci podniku.
Podnik není izolován od svého okolí, je součástí ekonomického a sociálního prostředí, je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lidé a technická zařízení, ať už jsou to stroje, počítače, dopravní prostředky a další.
Rozlišujeme krizové řízení v užším a v širším smyslu. Užší přístup je založen na řešení krize, která už nastala a byla identifikována. Krizové řízení v širším smyslu začíná podstatně dříve než lze krizi evidentně identifikovat a než se dostane do fáze rozhodující zlomu, dokonce ještě drive, než krize nastane. Krizové řízení je v tomto smyslu permanentním procesem, který zahrnuje preventivní opatření vedoucí k omezení vzniku krize s destrukti­vními účinky, vytváření systémů pro včasné identifikování krizového vývoje a systémů pro zmírnění dopadu krize a jejího rychlého úspěšného zvládnutí.
Úspěšnost řešení krize je podstatně závislá na jejím včasném odhalení a zahájení krizového řízení. Stěžejní otázkou je, jak krizi zjistit ještě dříve, než pronikne do finanční oblasti a projeví se v likviditě podniku a ve finanční neschopnosti podniku. Z toho vyplývá zcela odlišný přístup ke krizovému řízení, než když je zahájeno až v akutní fázi krize.
Krize podniku je složitým jevem a proto autor v závěru knihy zdůrazňuje, že jeho kniha nemůže a ani se nesnaží dát čtenáři přesný návod, jak krizi řešit. Neexistuje žádný univerzální recept. Snahou autora bylo dát čtenáři několik impulsů a inspirativních myšlenek, které by vedly k většímu zájmu o vytvoření opatření v podniku a zabránění vzniku krize vedoucí k bankrotu podniku. Významně tomuto cíli napomáhá 15 příloh, jejichž využití zvyšuje šanci na úspěch při praktické aplikaci metodických poznatků, prezentovaných v této pozoruhodné knize.
Odkaz na původní podrobnou recenzi knihy najdete ZDE-ZDE.

3.5.08

Lidé v procesech řízení

V roce 2007 byla na český knižní trh uvedena kniha týmu 4 autorů, vedeného prof. Ing. Růženou Petříkovou, CSc. Knihu vydal Professional Publishing. Obsah knihy se týká komplexní problematiky, která má v období rozvoje informační a znalostní společnosti klíčový význam. Publikace je věnována aktuálním novinkám v oblasti rozvoje a řízení lidí. Volně navazuje na předchozí dvě publikace s pod­textem sociální, později pak znalostní dimenze jakosti. Autorský kolektiv pod vedením Růženy Petříkové v této knize projevil snahu reagovat na nejnovější podmínky, tj. na rostoucí vliv globalizace, zvyšující se mobilitu pracov­ních sil na evropském (i světovém) trhu práce, na nabídku dostupných možností využití nových metod, nástrojů a technik v naší současné ma­nažerské a podnikatelské praxi, ale i na dopady našeho vstupu do EU atd. Důraz je v knize kladen na rostoucí význam stěžejní podmínky úspěšnosti podnikání, kterou je úroveň znalostí a dovedností lidí - zaměstnanců, včetně optimální míry jejich sociální odpovědnosti, etické a morální vybavenosti. Autoři se snaží identifikovat nejvýznamnější pohledy v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, neboť lidé (lidské zdroje) se postupně stali a zůstanou i nadále jedním z výrazných faktorů konkurenceschopnosti nejen našich podniků.
Původní recenzi najdete v rubrice RECENZE na TÉTO adrese.