3.5.08

Lidé v procesech řízení

V roce 2007 byla na český knižní trh uvedena kniha týmu 4 autorů, vedeného prof. Ing. Růženou Petříkovou, CSc. Knihu vydal Professional Publishing. Obsah knihy se týká komplexní problematiky, která má v období rozvoje informační a znalostní společnosti klíčový význam. Publikace je věnována aktuálním novinkám v oblasti rozvoje a řízení lidí. Volně navazuje na předchozí dvě publikace s pod­textem sociální, později pak znalostní dimenze jakosti. Autorský kolektiv pod vedením Růženy Petříkové v této knize projevil snahu reagovat na nejnovější podmínky, tj. na rostoucí vliv globalizace, zvyšující se mobilitu pracov­ních sil na evropském (i světovém) trhu práce, na nabídku dostupných možností využití nových metod, nástrojů a technik v naší současné ma­nažerské a podnikatelské praxi, ale i na dopady našeho vstupu do EU atd. Důraz je v knize kladen na rostoucí význam stěžejní podmínky úspěšnosti podnikání, kterou je úroveň znalostí a dovedností lidí - zaměstnanců, včetně optimální míry jejich sociální odpovědnosti, etické a morální vybavenosti. Autoři se snaží identifikovat nejvýznamnější pohledy v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, neboť lidé (lidské zdroje) se postupně stali a zůstanou i nadále jedním z výrazných faktorů konkurenceschopnosti nejen našich podniků.
Původní recenzi najdete v rubrice RECENZE na TÉTO adrese.