26.10.08

Počítač pro živnostníky a podnikatele

Také jste se již zamýšleli nad tím, co všechno by měl člověk znát, aby dokázal zvládnout na počítači nejdůležitější agendy? Souvisí to i s otázkou jak by měla vypadat výuka informatiky na středních, případně i na VŠ, tak aby se studenti dozvěděli opravdu to, co budou potřebobvat pro praxi. Když se zamyslíme nad aktivitami podnikatele, živnostníka či manažéra v malém či středním podniku, pak můžeme dospět k následujícímu přehledu počítačových aplikací, s kterými by bylo vhodné se seznámit. Studenti informatiky, účastnící počítačových kurzů, ale i účastníci samostudia, měli by se naučit:
- Upravovat formuláře, vizitky či dokumentaci k výrobku ve Wordu
- Připravovat ceníky, evidovat provoz vozidla, počítat splátky v Excelu
- Komunikovat se zákazníky a plánovat čas v Outlooku
- Připojit se k Internetu a hledat užitečné informace k podnikání
- Prezentovat výsledky svého podnikání v PowerPointu a na Internetu
- Zřídit vlastní elektronický obchod a vytvořit webové stránky
- Fakturovat a vytvářet peněžní deník v ekonomických aplikacích
- Využívat elektronické úřady a formuláře na webu
- Vést účetnictví na počítači
- Připojit a pracovat s fotoaparátem, skenerem či tiskárnou
- Zabezpečit počítač a cenná data proti útokům z Internetu.
Samozřejmě, že tento seznam představuje pouze část náplně výuky informatiky, podle mého názoru je to však část, která je pokryta neúplně. Pokud bychom se opravdu rozhodli zahrnout do výuky informatiky přípravu na uvedné aplikace, jistě se zamyslíme i nad tím, o jaké texty, příklady a ukázky
by se  výuka musela opírat. Nejspíš Vás napadne, že to bude pěkný balík učebnic, návodů a průvodců. Donedávna by tomu tak skutečně bylo. Nedávno však CPress vydal knihu s povzbudivým názvem:
"Počítač pro živnostníky a podnikatele" od Jiřího Lapáčka, zkušeného autora, který  stál u zrodu firmy Software602, pro kterou vytvořil dokumentaci ke všem jejím výrobkům.  Je autorem několika interaktivních počítačových kurzů, řady článků, např. pro časopis Počítač pro každého, a více než desítky úspěšných knih. Při psaní knihy sledoval autor důsledně zásadu, podle které by počítač měl
urychlit a usnadnit práci především v kancelářích firem a institucí. Kniha je určena především podnikatelům uvažující o koupi počítače a živnostníkům,  kteří již počítač vlastní, ale tak trochu tápou nad jeho obrovskými možnostmi.  Oběma těmto skupinám publikace radí, jaké podnikatelské aktivity lze počítači  snadno a efektivně svěřit.
Když jsem si publikaci pečlivě prohlédl, usoudil jsem,  že by se snadno mohla stát vodítkem právě pro seznámění našich studentů s nejčastějčími počítačovými aplikacemi. Více informací o knize "Počítač pro živnostníky a podnikatele" se dozvíte na portálu CouputerPressu www.cpress.cz.
Nemyslíte, že stojí za to zamyslet se nad obsahem knihy v souvislosti s modernizací výuky informatiky, ať již jde o samostudium, e-learningové kurzy, nebo klasickou výuku v posluchárně?

19.10.08

Další wewblogy na AKA MONITORu

Rád bych Vám připomenul existenci dalších, tématicky blízkých weblogů: informační management, total information quality management, business process management, requirements management, ITIL-CoBIT-ITSM, digifoto a další, které najdete využitím rozcestníku na weblogy:http://weblogy.akamonitor.cz.

6.10.08

Rukověť dobrého lektora

Kniha "Rukověť dobrého lektora" vychází v GRADĚ s podtitulkem "Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející". Autorem knihy je ing. Petr Kazík, který se věnuje pedagogické a lektorské činnosti řadu let. Vykonával různé manažerské funkce v oblasti obchodu, marketingu a TOP managementu, neustále se věnoval vzdělávání. Několik let se věnoval řízení obchodu a marketingu, ale jeho další cesta směřovala k založení vlastní vzdělávací společnosti AHRA, se kterou působil ve více než dvou stech významných firmách ČR.V posledních letech se převážně věnuje vzdělávání dalších lektorů. V současné doně je prorektorem Ostravské univerzity.
Kniha Petra Kazíka je čtivá a srozumitelná, představuje praktického průvodce pro lektory, trenéry, manažery a personalisty. Ve svých přednáškách reaguje na skutečnost, že většina lektorů otázky spojené s tím co učit, ale zanedbává jak důležitý aspekt jak učit. Za svůj cíl si autor vytkl ukázat, jak sestavit a realizovat vzdělávání tak, aby bylo efektivní a účinné. Upozorňuje na význam zv. zkušenostního učení, jehož uplatnění v praxi je poměrně vzácné. V knize jsou probrány jednotlivé fáze zkušenostního učení. Čtenář se na praktických příkladech seznámí s tím, jak zvýšit efektivitu vzdělávání. Autor srovnáná uznávaná teoretická doporučení s poznatky z vlastní praxe a předkládá klíčové dovednosti dobrého lektora. Na základě prostudovaného materiálu si čtenář může porovnat svou úroveň, vytvořit si návod na zlepšení a vyzkoušet si vše v praxi. Dozvídá se jak využívat didaktické techniky, proč a jak sestavit vzdělávací plán a jak vše převzít do minutového scénaře. Velký důraz je v knize kladen na realizaci zpětné vazby a zejména na měření efektivity, které bylo vzděláváním dosaženo. Kniha je srozumitelnou a prakticky zaměřenou knihou rozvíjející školitelské dovednosti. 
Z obsahu - názvy kapitol:
- Příprava školení 
- Tvorba vzdělávacího plánu 
- Učební styly 
- Než skutečně začneme 
- Kouzlo dobrého začátku 
- Čeho jsme dosáhli 
- Jak to využijeme 
- Rekapitulace - ověření vlastního stylu
Vybraná dílčí témata:
- Kdo nám řekne, co chtějí? 
- Jak určíme, co potřebují? 
- Užitečná struktura - cyklus zkušenostního učení 
- Interaktivní techniky 
- Testy ve vyučovacím procesu 
- Obrácení rolí 
- Modelová situace 
- Případová studie 
- Postup pro tvorbu scénáře 
- Úprava prostředí 
- Didaktická příprava 
- Komunikační dovednosti 
- Neverbální komunikace 
- Paraverbální komunikace 
- Struktura efektivní prezentace 
- Kouzlo a zrada otázek 
- Přístup k hodnocení 
- Formulář k hodnocení lektorem 
- Struktura pozitivního hodnocení 
- Způsoby provedení hodnocení 
- Systémy individuálního rozvoje 
- Nejlepší teorie je dobrá praxe 
- Nejčastější nešikovnosti a manýry
Detailní obsah je uveden na webu GRADY, včetně 10-ti vhodně vybraných ukázkových stran.
Rukovět lektora představuje knižní titul, který na českém knižním trhu až dosud chyběl.

3.10.08

Investiční strategie pro třetí tisíciletí

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že kniha Pavla Kohouta "Investiční strategie pro třetí tisíciletí" vyšla právě v GRADĚ v pátém, přepracovaném a rozšířeném vydání. Nové vydání odráží některé zásadní změny vývoje na světových trzích a v globální ekonomice. Jde zejména o změnu trendu inflace a měnové politiky ve vztahu k výnosům dluhopisů, akcií a nemovitostí. Autor poskytuje čtenáři čtivou formou základní praktické informace o investičním managementu, moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politicko-ekonomických souvislostech a psychologii investování. Publikace vysvětluje principy moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení. Nové vydání věnuje zvýšenou pozornost neefektivním trhům, včetně modelu bublin a davového chování. Byla rozšířena a aktualizována kapitola věnovaná důsledkům přijetí eura. Zcela nová je kapitola Aktivní investiční management. 
Na webu GRADY je vystaven detailní obsah knihy a 14 ukázek nejzajímavějších stránek knihy.
Pro rychlou představu uvádím alespoň hrubý obsah s názvy jednotlivých kapitol.
Z obsahu
- Důležité poznámky k pátému vydání 
- Úvod 
1. Investiční principy
2. Základy investiční psychologie
3. Praktická ekonomie pro investory 
4. Politické riziko
5. Měření investičního rizika
6. Dynamika a diagnostika burzovních krachů
7. Jak předpovídat výnosy
8. Investice do nemovitostí
9. Investiční strategie
10. Souhrn – nejlepší praxe: postupy investování
10.1 Krok č. 1: Stanovení finančních cílů
10.2 Krok č. 2: Výběr investiční strategie
10.3 Krok č. 3: Naplnění investiční strategie
10.4 Krok č. 4: Uskutečnění investiční strategie
10.5 Informační zdroje
11. Nedokonalé trhy
12. Finanční poradci
13. Koruna a euro
14. Aktivní investiční management
Závěr
Příloha: Investiční test
Kniha Pavla Kohouta, která je na knižním trhu považována za  investiční bestseller je i v tomto pátém vydání určena jak laikům tak profesionálům – finančním a pojišťovacím poradcům, pracovníkům bank a investičních společností.
Nepochybuji o tom, že se vyplatí všem nahlédnout především do nových nebo přepracovaných částí knihy a těm kdo neznají obsaj předchozích vydání, bude kniha jako celek představovat významného průvodce při studiu náročné problematiky investiční strategie. Více se dozvíte na TÉTO adrese.