31.10.09

Knihovna fotografické literatury AKA MONITORu

Na nedostatek fotografické literatury si rozhodně nemůžeme
stěžovat. Vydavatelství ComputerPress, GRADA a ZonerPress,
nás zasobují díly českých i zahraničních autorů. Co je na této
literatuře pozoruhodné, je pohotovost vydavatelů, kteří dokáží
vydat kvalitní český překlad téměř současně s originálem.
Abych vás přesvědčil o pravdivosti uvedeného tvrzení, uvádím
odkaz na webovou stránku, kde jsem vystavil seznam knih,
které jsem na téma "fotografie" - především digitální, za
poslední léta nashromáždil a kterým jsem (na svém portálu)
věnoval pozornost. 
Seznam najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/fotografie-knihy-akamonitor.htm
Na velkou část knih z publikovaného seznamu,
najdete na stránkách mého portálu recenzi nebo podrobnou
upoutávku. Nejsnadněji s využitím vyhledávače
stránek, uvedeného v levém rohu mé home-page na adrese:
www.akamonitor.cz, nebo na jedné ze tří adres:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
http://www.akamonitor.cz/newbooks.htm
http://www.akamonitor.cz/digifoto.htm
Pokud mi některý titul unikl, budu vděčný za upozornění
zaslané na adresu doc.aka@akamonitor.cz.
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický
  

21.10.09

On-line překladače

jsem vystavil přehled on-line překladačů Č-A jazyka. 
Postupně budu přehled doplňovat.

13.10.09

Krizové řízení podniku - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Krizové řízení podniku - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Autoři: Roman Zuzák, Martina Königová

Vydala GRADA www.grada.cz

Knize se věnuji již podruhé. Poprvé to bylo v květnu 2008, kdy jsem publikoval recenzi prvního vydání knihy, které vyšlo před čtyřmi léty.  Webovou adresu stránky s recenzí uvádím na konci tohoto textu.
Prvn
í vydání této knihy vyvolalo v odborné veřejnosti velký zájem. Svědčí o tom, kromě jiného, že je používána při výuce vysokoškolských studentů na celé řadě ekonomických fakult.
P
ři pohledu na čtyřleté období, které uplynulo od prvního vydání knihy, se v podnikatelském prostředí mnoho změnilo. V době přípravy 1. vydání málokdo očekával, že se zakrátko staneme svědky krize nové a podstatně hlubší, než byla ta, o které autor v tu dobu psalpsal .

Podle autorů 2. vydání je je
ště brzy na závěry týkající se nalezení pravých příčin současné krize. Autoři staví celou řadu otázek, na které se stále ještě hledají odpovědi:
- Je to jen krize v d
ůsledku selhání trhů a nadvýroby?
- Je to krize morální, vzniklá selháním manažerů a vlastníků velkých světo­vých korporací?
- Nebo je to krize v d
ůsledku obojího?
- Nen
í hospodářská krize součástí krize celé lidské společnosti?
Dal by se formulovat cel
ý komplex otázek, na které nelze dát jednoduché a jednoznačné odpovědi.
V závěru své recenze v roku 2008 jsem uvedl:
Krize podniku je složitým jevem, a proto autor zdůrazňuje, že ani tato kniha nemůže a ani se nesnáži dát čtenáři přesný návod, jak krizi řešit. Neexistuje žádný univerzální recept, Snahou autora bylo dát čtenáři několik impulzú a inspirativních myšlenek, které by vedly k většímu zájmu o vytvoření opatřeni v podniku a zabráněni vzniku krize vedoucí k bankrotu podniku. Významné tomuto cílí napomáhá sada příloh, jejichž využíti zvyšuje šanci na úspěch při praktické aplikaci metodických poznatků, prezentovaných v této pozoruhodné knize. Recenzi uzavírám hlavním apelem autora: .Začněte s kri­zovým řízením už dnes, dokud nejste v krizi!'“
Knihu Romana Zuz
áka Krizové řízeni podniku jsem v 1. vydání doporučil, nejen manažerům, vlastníkům podniků a studentům, ale všem. kdo se o krizové řízení v nejrůznějších oblastech zajímají."

Čtenář dostává do rukou druhé, aktualizované a rozšířené vydání. První rozšíření je evidentní v autorském kolektivu. Do knihy jsou zapracovány výsledky z disertač­ní práce spoluautorky, která se zaměřuje především na zpracování krizových plánů. Autoři v tomto druhém vydání předávají čtenářům řadu nově získaných poznatků, ke kterým dospěli za poslední 4 roky nejen ani, ale i mnozí zahraniční autoři.

         
 Krizí může být postihnut jakýkoliv objekt a proto je krize, její příčiny a řešení,předmětem zájmu psychologů, sociologů, ekonomů, politologů, odborníků na řízení a řady dalších oblastí.
Předmětem pozornosti knihy je krizové řízení podniku, což může vzbudit mylný dojem, že jde o oblast, jejíž osud je – na rozdíl od krizí v jiných oblasstech – plně v rukou managementu. Skutečností je,  podnik je velmi složitým organismem, do jehož jednání se promítají různé a
 odlišné zájmy, v kterém existuje množství vazeb. Při identifikaci krize je důležité co nejrychleji provést taková opatření, aby alespoň nedocházelo k dalšímu zhoršení stavu, aby se eliminoval negativní vliv působení faktorů především na finanční situaci podniku.
     
 Objektivně krize vzniká prohloubením nerovnováhy do kriticky nestabilního prostoru,subjektivně vzniká v okamžiku, kdy je nerovno váha podnikovým managementem a/nebo vlastníky chápána jako kri zová.
     
 Čím déle krize v podniku trvá, tím více se zastírá její pravá příčina, krize napadá další podnikové oblasti a vyčerpává podnikové zdroje. Snahou podniku musí být včasná identifikace krize a nastartování krizového řízení.
     
 Podnik není izolován od svého okolí, je součástí ekonomického a sociálního prostředí, je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lidé a technická zařízení, ať už jsou to stroje, počítače, dopravní prostředky a další.
      Mezi jednotlivými vnitřními prvky podniku existují vazby, vazby jsou rovněž mezi podnikem a jeho blízkým a vzdáleným prostředím. Jak vnitřní prvky, tak i vnější okolí ovlivňují podnik jako celek. Mezi nimi existuje vzájemná interakce ve formě příležitostí a ohrožení. Z hlediska systémového pojetí je podnik subsystémem vyššího systému a zároveň jeho prvky tvoří jeho subsystémy. Tento velmi zjednodušeně systémový pohled na podnik je -důležitý nejen pro pochopení krizí v podniku, ale také pro jejich řešení.
      Ve vztahu podniku k jeho okolí a ve vlastní činnosti podniku existuje
 velké množství rizik jako potenciálních zdrojů nerovnováh a dysfunkcí. Krize podniku vzniká v důsledku nerovnováhy mezi podnikem a jeho okolím nebo dysfunkcí mezi vnitřními systémy podniku. 
      Analýza podniku, který je v akutní fázi krize, ukáže, zda je nebo není dále životaschopný a pak se musí rozhodnout,
 jaká standardní forma krizového řízení se přijme.
     
 Na akutní fázi krize, zvláště když je krize podchycena ještě v jejím počátečním stadiu, se nemusí vždy pohlížet jako na předzvěst bankrotu. Je to však situace, kdy je podnik oslaben a pod časovým tlakem, protože se zdravotní stav podniku velmi rychle zhoršuje. Odkládání nastartování krizového řízení, se nevyplácí.
      Strutura knihy ve 2. vydání zůstala – co se názvů kapitol týče - v podstatě stejná.
Obsah knihy – názvy kapitol
- Krize a krizové řízení 
 
- Krize podniku a krizové řízení           
 
- Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy    
 
- Krizové scénáře       
 
- Procesní charakter krizí        
 
- Krizové řízení v akutní fázi krize        
 
- Řízení
 cash flow a nákladů     
- Systémy včasného varování podniku          
 
- Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a
 aliancemi     
- Krize a stres 
 
- Krize a podniková kultura     
 
- Krize v (nejen) malých a středních podnicích          
 
- Kdy se stává z krize podniku příležitost?     
 
- Závěrečné desatero
Pro podrobnější představu o hlavních myšlenkách knihy odkazuji na svoji recenzi 1. vydání.

Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování možnosti vzniku krize, a pokud krize v podniku vznikne, tak aby byla identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou krizí oslabeny podnikové zdroje, čímž se zvyšuje úspěšnost vyvedení podniku z krize. Dozvíte se možné postupy pro vytváření systémů včasného varování, krizových scénářů a plánů či pro krizovou komunikaci. Kniha je, i v tomto druhéím vydání, určena především manažerům a podnikatelům, a také studentům ekonomických fakult vysokých škol.

Téma „Krizové řízení podniku“ je téma velmi rozsáhlé, zahrnující celou řadu hledisek. Zdaleka ne všechny lze pokrýt jedinou – i tou nejpečlivěji připravenou – prací. Proto k svému doporučení knihy autorů
Romana Zuzáka a  Martiny Königové, přidávám ještě jedno doporučení: využijte při studiu této knihy poznatky dalších autorů, obsažených v knihách, které k tématu přistupují z dalších hledisek.
Z poslední doby k nim patří nesporně kniha „CHAOTIKA -
Řízení a marketing firmy v éře turbulencí“, které se věnuji z recenzi publikované na adrese www.akamonitor.cz/chaotika.htm, a kniha „Jak na krizi: 33 okamžitých opatření pro vaší firmu“, na kterou recenzi připravuji.
Jsem přesvědčen o tom, že kniha autorů
Romana Zuzáka a  Martiny Königové, kterou vydala GRADA, bude přijata v 2. aktualizovaném a rozšířeném vydání, stejně dobře jako vydání první.
Adresa mé recenze prvního vydání je:
http://www.akamonitor.cz/zuzak1.htm
Rozcestník dalších recenzí najdete na adresách:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm respektive u starších recenzí na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

Doc. Arnošt Katolický
13. října 2009.
11.10.09

Chaotika - Řízení a marketing firmy v éře turbulencí

Philip Kotler, John A.Caslione

Cpresswww.cpress.cz

Plné znění recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/chaotika.htm

Recenzi knihy CHAOTIKA jsem pojal obsáhleji a to ze dvou důvodů. Hlavním důvodem je význam tématu. Jak z textu vyplyne, je možné obsah knihy považovat za podnět k zamyšlení nad pojetím výuky celé řady společenskovědních a ekonomických předmětů. Druhým důvodem je moje snaha přiblížit obsah a autory zvolený přístup k tématu, co nejvěrohodněji.  Ze stejných důvodů jsem pro recenzi zvolil kobinaci svého vlastního hodnocení s volnou citací vybraných částí knihy.


Abstrakt recenze

Svět vstoupil do nové ekonomické éry. Provázanost ekonomik globalizací a rychlost toku informací způsobuje, že události ze vzdálených zemí a trhů v zápětí řetězově dopadají i na zdánlivě izolovaná odvětví. Rostoucí turbulence přeměňují svět rychleji a dramatičtějším způsobem než kdykoli v předchozích padesáti letech. Zájmy, rozpočty i hodnoty zákazníků se dnes vyvíjejí. Distribuční kanály nabírají nové podoby a zároveň se objevují kanály nové. Přicházejí noví konkurenti. Parlamenty neustále schvalují novou a novou legislativu, Turbulence je všudypřítomná.

 

Autoři knihy si předsevzali, že by jejich CHAOTIKA měla pomoci vedoucím představitelům firem získat lepší představu o nových výzvách, které na ně a jejich firmy číhají s nástupem nové normality - zvýšené turbulence a chaosu.  Nástup nové éry je obdobím úžasných příležitostí, ale také podstatného rizika. V tom je obsažena i hlavní myšlenka knihy. Obsah knihy je zaměřen na zdůvodnění a rozvedení této myšlenky a na způsoby naplnění této myšlenky konkrétními opatřeními.

Chaotiku charakterizují autoři jako disciplinovaný přístup k vyhledávání zdrojů turbu­lence, předvídání s ní spojených ohrožení a příležitostí a přípravě rozhodných a adekvátních reakcí zajišťujících úspěšné přežití firmy a její další prosperitu. Cílem je dosáhnout udržitelného podnikání .

Autoři nám ve své knize předkládají návody a příklady, jak:
- zavést systém včasného varování odhalující první náznaky převratných změn, včetně inovací a šoků, na něž musí firma reagovat,

- vytvářet nejpesimisičtější, nejoptimističtější a nejpravděpodobnější scénáře, včetně příslušných strategií pro efektivní zvládnutí každé z možných situací,

- strategicky snižovat náklady a zvyšovat efektivitu v jednotlivých odděleních: finančním, informačních technologií, výrobním, nákupu a lidských zdrojů. (Autoři uvádějí celou řadu kon krétních opatření a otázek k zodpovězení )

- ochránit svůj tržní podíl v klíčových zákaznických segmentech bez potřeby ohromných rozpočtů na výzkum trhu a marketing,

- zkrátit strategické plánování do kratších, tříměsíčních cyklů umožňujících adekvátně reagovat na aktuální stav firmy a okolního prostředí,

- předcházet potenciálně katastrofálním důsledkům opuštění zásadních principů.

Obsah – názvy kapitol
SVĚT VSTOUPIL DO NOVÉ EKONOMICKÉ ÉRY
NESPRÁVNÉ REAKCE MANAGEMENTU NA TURBULENCI

JSOU DNES RISKANTNÍ
MODEL ŘÍZENÍ CHAOSU
VYTVÁŘENÍ ODOLNÝCH SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

VYTVÁŘENÍ ODOLNÝCH SYSTÉMŮ MARKETINGU
JAK PROSPEROVAT V ÉŘE TURBULENCÍ

Obsah jednotlivých kapitol
V první
kapitole autoři identifikovali celou řadu faktorů způsobujících turbulenci a vyžadujících od vedoucích představitelů firem přijetí nových strategických pří­stupů, pokud chtějí snížit svou zranitelnost a rychle a systematicky zvýšit dostupné příležitosti.
V druhé kapitole popsali běžné unáhlené reakce manažerů firem na nástup recese a turbulence a naznačili, jak tyto reakce často poškozují dlouhodobější životaschopnost firmy.

třetí kapitole autoři ukázali, kolik moudrých a zkušených manažerů je neustále za­skočeno událostmi odehrávajícími se v jejich okolí, a to i přesto, že mnoho z nich musí být školenému pozorovateli patrných dávno dopředu. Prostřednictvím návo­du na zavedení účinného systému včasného varování vyhledávajícího turbulence v prostředí a představení postupu tvorby budoucích scénářů a strategií nabídli autoři způsob vybudování orgánu společnosti, který by dokázal čelit turbulenci, včetně zvýšené turbulence, s potřebnou rozhodností a rychlostí.
Ve čtvrté kapitole popsali potřebné nové přístupy - flexibilní, robustní a odol­né. Zabývají se tím, které aktivity může určité funkční oddělení firmy s cílem zlepšit svůj krátko- a dlouhodobý výkon, snížit nebo odložit, outsourcovat nebo zvýšit a urychlit.
Pátá kapitola naznačila, jak mohou firmy v turbulentní době, kdy na ně do­léhá všeobecný tlak na snižování výdajů, „naostřit“ své marketingové a prodejní ná­stroje. Autoři argumentují, že v době turbulence nebo dokonce zvýšené turbulence firma potřebuje svůj marketingový aparát spíše posilovat, nikoli osla­bovat, pokud má položit stabilní základy pro svou silnější a delší budoucnost.
V šesté kapitole autoři ukázali, jak musí firmy najít rovnováhu mezi krátko- a dlouhodobými hledisky ovlivňujícími přípravu jejich strategií. Jak musí udržovat a rozvíjet hlavní faktory ovlivňující jejich pověst. Jak mohou vytvořit společnost, ke které budou lidé loajální a kterou by hluboce postrádali, kdyby za­nikla. A jak je výchova zastánců společnosti bezrizikovou cestou k podnícení po­zitivní publicity, která přiláká a získá nové zákazníky.


Knihu Chaotika vnímají autoři jako ucelený návod pro vedoucí představitele fi­rem napříč celou řadou odvětví, který mohou využít k přípravě svých firem na situace, kdy budou stát tváří v tvář chaotickým situacím ležícím před nimi, a díky kterému uspějí v éře turbulencí.


Dnes i v budoucnu možná nebude ani tak důležité, co firma vyrábí nebo vlast­ní, jako spíš zda je schopná odhalit turbulence, předvídat chaos a řídit riziko.

V podobě systému řízení chaosu nepředstavují autoři určitou strategii, která bv měla vyhovovat každé společnosti, nýbrž univerzálně přizpůsobitelný rámec strategických přístupů. Využití tohoto rámce je přizpůsobivé, neboť proměnné ovlivňující podnikání konkrétní firmy jsou vždy specifické a jedinečné.  Nejefektivnějším způsobem, jak se s novou realitou vypořádat, je využít pragmatický a vysoce disciplinovaný přístup – přístup zahrnující dobře definované systémy navržené okolo robustního, odolného a flexibilního manažerského rámce, na kterém by měly být založeny klíčové podnikové operace. Touto cestou manažeři eliminují pravděpodobnost, že budou v období krize zaskočeni.


Každá kapitola knihy poskytla čtenáři krok po kroku popis procesu, jehož úkolem je zajistit, aby firmy jako takové a jejich jednotlivá oddělení byly připraveny jednat tváří v tvář neočekávané turbulenci rychle a rozhodné. V knize autoři nabízejí postup jak implementovat systém řízení chaosu v osmi krocích.

V knize Chaotika představují autoři mnoho detailních poznatků směřujících nejen k pouhému přežití firmy v globální ekonomické krizi, ale zejména k nastartování prosperity pro mnohé další konjunktury a poklesy, které ji čekají.
Jádrem knihy a autory zvoleného přístupu, je představení systému řízení chaosu, usilujícího o minimalizaci zranitelnosti firmy a maximální využití naskýtajících se příležitostí – a tím i získání náskoku před konkurenty, kteří se uchylují k zastaralé taktice všeobecné paniky a plošných škrtů.
Navrhovaný systém pomůže zcela přehodnotit manažerské a marketingové přístupy v době recese a turbulencí trhů.

Kniha CHAOTIKA přichází v překladu na český knižní trh v době, kdy si většina z nás klade otázky velmi podobné těm, které formulují autoři této cenné knihy. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že tato práce může velmi výrazně ovlivnit nejen další výzkum reakce podniků na současnou situaci, ale i přístupy k výuce především ekonomických předmětů na školách.

Na závěr bych rád uvedl citát, který byl použit autory v úvodu jedné z kapitol knihy:
„Nevadí, že neznají řešení. Horší je, že nevidí samotný problém.“ Autoři nám pomohli odhalit problém a nevíc nám napovídají řešení hlavních problémů. Co si víc můžeme přát?

   
Plné znění recenze najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/chaotika.htm
--------------------------------------------------

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X doc. A. Katolický8.10.09

Excel 2007 v příkladech

Excel 2007 v příkladech - Podtitul: řešené úlohy – 2. aktualizované vydání
Vydala GRADA - Edice:  Průvodce - Autor:  Josef Pecinovský

MS Excel patří nesporně (nejen) u ekonomů, účetních  a manažérů, k nejvyužívanějším programům.
Současně je jedním z programů, jejichž funkční potenciál je poměrně málo využíván. Důvody jsou dvojí. Některé funkce jsou málo využívány proto, že uživatelé Excelu tyto funkce prostě neznají. Jiné jsou málo využívány proto, že uživatelé je sice znají, ale nemají dost dobrou představu o možnostech jejich efektivního využití. V těm autorům, kteří se snaží tuto situaci změnit, nesporně patří Josef Pecinovský.

Druhé aktualizované vydání úspěšného bestselleru tohoto českého odborníka na kancelářské programy vyšlo v tomto roce v GRADĚ v edici Průvodce. Autor má velké praktické zkušenosti s vyučováním Excelu, a to jak na střední škole, tak v kurzech pro uživatele počítačů z praxe. Při této činnosti použil desítky příkladů, které tvoří základ této knihy. Kniha  obsahuje na 150 řešených příkladů, které zahrnují nejčastější problémy ze všech oblastí, v nichž lze Excel využít, především tedy ve školství, v kancelářích a v domácnosti. Příklady jsou řazeny tak, aby se při práci s Excelem přecházelo od jednodušší problematiky ke složitější. Některé příklady však rozsah výše uvedené publikace překračují, což platí zejména o kapitolách, které se týkají databází, kontingenčních tabulek, scénářů a sestavení jednoduchých maker.

Zřejmě to nebude první kniha o Excelu, s kterou se setkáváte a budete si proto chtít ověřit do jaké míry by studium této knihy mohlo být pro vás přínosem.
GRADA vám pro toto rozhodování nabízí nezvyklý komfort. Především chci upozornit na skutečnost, že všechny příklady použité v knize jsou k volnému stažení na strákách GRADY věnovaných této knize.


Více informací o knize a o autorovi najdete na adrese: ZDE-ZDE
Využitím odkazu „Google preview“ si můžete prolistovat 20 % knihy: ZDE-ZDE
Úplná sada příkladů z knihy ke stažení na adrese: ZDE-ZDE


5.10.09

7 kroků efektivního koučování

CPress vydal knihu autorů: Sabine Dembkowski, Fiona Eldrioge, Ian Hunter
Podrobnou recenzi této knihy najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/7kroku.htm
Autoři v této knize prezentují své poznatky o podstatě věci z pohledu praktického exekutivního koučinku a objasňují a činí transparentními nástroje a techniky, které znamenají rozdíl mezi dobrým a vynikajícím koučem.

Jako výsledek svého  výzkumu autoři objevili 
- sedm klíčových koučinkových schopností a
- sedm bodů pro strukturování exekutivního koučinkového programu.

Charakteristický přístup autorů se skládá z modelu, který objasňuje klíčové krokv exekutivnflio koučinku. Poskytuje základy, na kterých můžete stavět v průběhu rozvoje vašich dovedností a zkušeností v umění a vědě exekutivního koučinku. Autoři se v této knize zaměřují na exekutivní koučink, což je koučink s organizačním a firemním kontextem. Ačkoliv jsou osobní záležitosti více než často nedílnou součástí úkolu, hlavním zájmem této knihy je profesní část života řídících pracovníků.

Exekutivní koučink chápou autoři jako klíčový nástroj pro rozvoj manažerů v úspěšných organizacích. Procesy a postupy jsou důležité, ale bez správných lidí pracujících efektivním a účinným způsobem ustrne jakákoliv firma na mrtvém bode.
Důraz je kladen ne na osobnost, ale na chování – to je způsob, jakým někdo něco dělá,. Exekutivní koučink vychází z přesvědčení, že ti, kteří přicházejí do koučinku, jsou psychologicky celiství a jsou schopni z tohoto procesu těžit. Exekutivní koučink není náhradou psychoterapie.
Autoři se zaměřili na faktory, které ovlivnily rozvoj exekutivního koučinku jako profese, a vlivy, které přispěly k zvyšující se poptávce a uznání služeb v oblasti exekutivního koučinku.
V této knize autoři pracují s následující definicí:
Exekutivní koučink je umění a vědní obor, který se zabývá tím, jak usnadnit osobní profesní rozvoj, učení a výkon exekutivních pracovníků pomocí rozšíření jejich volby pro autentické chování. „
Podle autorů je koučing v jádru formou individuálního rozvoje, kdy kouč pomáhá probudit nebo odhalit náš individuální potenciál. Kouč postupuje tak, aby podpořil, povzbudil a především přenesl zodpovědnost přímo na klienta. Jádro knihy se pohybuje okolo toho, co autoři nazývají Achieve Coaching Model - sedmi stupňů rozvíjejících širší užití tzv. modelu GROW
Kniha zahrnuje vše podstatné, text se postupně vyvíjí a je vhodně členěn. Vychází ze zkušeností provozovatelů, popisuje paletu metodologií a vývojových modelů od různých autorů. Školitele, kteří si přejí vybrousit své dovednosti, podpoří a zabezpečí mnoha přesvědčivými a ověřenými dokumenty. 
Kniha je posána pro lidi z praxe. Cílem autorů v této knize je přispět k uznání profese kouče a přinést pragmatický přístup, který klientům nabídne udržitelné a měřítelné výsledky.
Kniha je určena pro:
- Kouče, trenéry, školitele a konzultanty, kteří chtějí rozvinout svoje dovednosti v oblasti exekutivního koučinku a chtějí se stát efektivními exekutivními kouči
- Obchodní ředitele a manažery, kteří se chtějí dozvědět více o koučinku a zahrnout získané poznatky do svého řízení a manažerských postupů
- Řídící pracovníky zodpovědné za nákup služeb souvisejících s exekutivním koučinkem a za zavádění koučinkové kultury, kteří by rádi věděli: Co sledovat při porovnávání dodavatelů, jak nastavit systematický přístup pro zavedení efektivních interních koučinkových postupů a jak zajistit větší návratnost investic do koučinku.
- Řídící pracovníky, kteří přemýšlejí o využití koučinku pro osobní a profesní rozvoj a chtějí se dozvědět více o tom, co mohou očekávat v průběhu svých prvních koučinkových zkušeností

Role exekutivního kouče spočívá v pomoci klientovi, aby přijal osobní zodpovědnost za změnu, a připustil, že může změnit pouze svoje chování a ne těch druhých.  Zkušený kouč by měl asistovat manažerovi při jeho rozvoji nebo při vypilování jeho cíle (cílů) , ujistit se, že vybraný cfl je vysoce osobně důležitý a pomoci manažerovi zaměřit se na daný cíl.


Cennou částí knihy jsou poznatky získané sledováním klíčového efektivního chování zkušených a řídících koučů. Zdůrazňují nejlepší typy řídících koučů, kteří exekutivní praktické koučování povznesli až na mezinárodní úroveň.  Do knihy byla zařazena i případová studie s příklady z praxe vlastního mezinárodního exekutivního koučinku autorů.

Ne každá organizace si může dovolit investovat čas a úsilí, které změření všech aspektů vlivu řídicího koučinku vyžaduje. Kniha zahrnnuje v tabulkové formě shrnutí zkušenosti autorů s nejlepšími nástroji nebo prvky použitými v každém stadiu hodnocení koučingového programu.

Autoři uvádějí příklady, jak se klíčové dovednosti používají v rámci rozdílných fází Achieve Coaching Modelu.

Uvádějí to formou tabulky a následně i podrobným výkladem.
- Zhodnocení současné situace

- Kreativní„brainstorming“ různých alternativ
- Ujasnění cílů
- Definice možností
- Vyhodnocení možností
- Platný návrh akčního programu
- Podpora vytrvat

V knize jsou prezentovány výsledky výzkumu bez nudně-akademického podání. Výklad uchvacuje svou zajímavostí a připoutává nás svým jasným a čitelným jazykem.  Kniha je skvělým pomocníkem koučů, ale i osob, které chtějí vědět, co mají od koučů očekávat a co v nich hledat. Během celé knihy stojí autoři pevně nohama na zemi, když principiálné staví na racionálních procesech vycházejících z poznání, co naplní nejdůležitější firemní koučinkové potřeby.