5.10.09

7 kroků efektivního koučování

CPress vydal knihu autorů: Sabine Dembkowski, Fiona Eldrioge, Ian Hunter
Podrobnou recenzi této knihy najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/7kroku.htm
Autoři v této knize prezentují své poznatky o podstatě věci z pohledu praktického exekutivního koučinku a objasňují a činí transparentními nástroje a techniky, které znamenají rozdíl mezi dobrým a vynikajícím koučem.

Jako výsledek svého  výzkumu autoři objevili 
- sedm klíčových koučinkových schopností a
- sedm bodů pro strukturování exekutivního koučinkového programu.

Charakteristický přístup autorů se skládá z modelu, který objasňuje klíčové krokv exekutivnflio koučinku. Poskytuje základy, na kterých můžete stavět v průběhu rozvoje vašich dovedností a zkušeností v umění a vědě exekutivního koučinku. Autoři se v této knize zaměřují na exekutivní koučink, což je koučink s organizačním a firemním kontextem. Ačkoliv jsou osobní záležitosti více než často nedílnou součástí úkolu, hlavním zájmem této knihy je profesní část života řídících pracovníků.

Exekutivní koučink chápou autoři jako klíčový nástroj pro rozvoj manažerů v úspěšných organizacích. Procesy a postupy jsou důležité, ale bez správných lidí pracujících efektivním a účinným způsobem ustrne jakákoliv firma na mrtvém bode.
Důraz je kladen ne na osobnost, ale na chování – to je způsob, jakým někdo něco dělá,. Exekutivní koučink vychází z přesvědčení, že ti, kteří přicházejí do koučinku, jsou psychologicky celiství a jsou schopni z tohoto procesu těžit. Exekutivní koučink není náhradou psychoterapie.
Autoři se zaměřili na faktory, které ovlivnily rozvoj exekutivního koučinku jako profese, a vlivy, které přispěly k zvyšující se poptávce a uznání služeb v oblasti exekutivního koučinku.
V této knize autoři pracují s následující definicí:
Exekutivní koučink je umění a vědní obor, který se zabývá tím, jak usnadnit osobní profesní rozvoj, učení a výkon exekutivních pracovníků pomocí rozšíření jejich volby pro autentické chování. „
Podle autorů je koučing v jádru formou individuálního rozvoje, kdy kouč pomáhá probudit nebo odhalit náš individuální potenciál. Kouč postupuje tak, aby podpořil, povzbudil a především přenesl zodpovědnost přímo na klienta. Jádro knihy se pohybuje okolo toho, co autoři nazývají Achieve Coaching Model - sedmi stupňů rozvíjejících širší užití tzv. modelu GROW
Kniha zahrnuje vše podstatné, text se postupně vyvíjí a je vhodně členěn. Vychází ze zkušeností provozovatelů, popisuje paletu metodologií a vývojových modelů od různých autorů. Školitele, kteří si přejí vybrousit své dovednosti, podpoří a zabezpečí mnoha přesvědčivými a ověřenými dokumenty. 
Kniha je posána pro lidi z praxe. Cílem autorů v této knize je přispět k uznání profese kouče a přinést pragmatický přístup, který klientům nabídne udržitelné a měřítelné výsledky.
Kniha je určena pro:
- Kouče, trenéry, školitele a konzultanty, kteří chtějí rozvinout svoje dovednosti v oblasti exekutivního koučinku a chtějí se stát efektivními exekutivními kouči
- Obchodní ředitele a manažery, kteří se chtějí dozvědět více o koučinku a zahrnout získané poznatky do svého řízení a manažerských postupů
- Řídící pracovníky zodpovědné za nákup služeb souvisejících s exekutivním koučinkem a za zavádění koučinkové kultury, kteří by rádi věděli: Co sledovat při porovnávání dodavatelů, jak nastavit systematický přístup pro zavedení efektivních interních koučinkových postupů a jak zajistit větší návratnost investic do koučinku.
- Řídící pracovníky, kteří přemýšlejí o využití koučinku pro osobní a profesní rozvoj a chtějí se dozvědět více o tom, co mohou očekávat v průběhu svých prvních koučinkových zkušeností

Role exekutivního kouče spočívá v pomoci klientovi, aby přijal osobní zodpovědnost za změnu, a připustil, že může změnit pouze svoje chování a ne těch druhých.  Zkušený kouč by měl asistovat manažerovi při jeho rozvoji nebo při vypilování jeho cíle (cílů) , ujistit se, že vybraný cfl je vysoce osobně důležitý a pomoci manažerovi zaměřit se na daný cíl.


Cennou částí knihy jsou poznatky získané sledováním klíčového efektivního chování zkušených a řídících koučů. Zdůrazňují nejlepší typy řídících koučů, kteří exekutivní praktické koučování povznesli až na mezinárodní úroveň.  Do knihy byla zařazena i případová studie s příklady z praxe vlastního mezinárodního exekutivního koučinku autorů.

Ne každá organizace si může dovolit investovat čas a úsilí, které změření všech aspektů vlivu řídicího koučinku vyžaduje. Kniha zahrnnuje v tabulkové formě shrnutí zkušenosti autorů s nejlepšími nástroji nebo prvky použitými v každém stadiu hodnocení koučingového programu.

Autoři uvádějí příklady, jak se klíčové dovednosti používají v rámci rozdílných fází Achieve Coaching Modelu.

Uvádějí to formou tabulky a následně i podrobným výkladem.
- Zhodnocení současné situace

- Kreativní„brainstorming“ různých alternativ
- Ujasnění cílů
- Definice možností
- Vyhodnocení možností
- Platný návrh akčního programu
- Podpora vytrvat

V knize jsou prezentovány výsledky výzkumu bez nudně-akademického podání. Výklad uchvacuje svou zajímavostí a připoutává nás svým jasným a čitelným jazykem.  Kniha je skvělým pomocníkem koučů, ale i osob, které chtějí vědět, co mají od koučů očekávat a co v nich hledat. Během celé knihy stojí autoři pevně nohama na zemi, když principiálné staví na racionálních procesech vycházejících z poznání, co naplní nejdůležitější firemní koučinkové potřeby.