13.10.09

Krizové řízení podniku - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Krizové řízení podniku - 2., aktualizované a rozšířené vydání

Autoři: Roman Zuzák, Martina Königová

Vydala GRADA www.grada.cz

Knize se věnuji již podruhé. Poprvé to bylo v květnu 2008, kdy jsem publikoval recenzi prvního vydání knihy, které vyšlo před čtyřmi léty.  Webovou adresu stránky s recenzí uvádím na konci tohoto textu.
Prvn
í vydání této knihy vyvolalo v odborné veřejnosti velký zájem. Svědčí o tom, kromě jiného, že je používána při výuce vysokoškolských studentů na celé řadě ekonomických fakult.
P
ři pohledu na čtyřleté období, které uplynulo od prvního vydání knihy, se v podnikatelském prostředí mnoho změnilo. V době přípravy 1. vydání málokdo očekával, že se zakrátko staneme svědky krize nové a podstatně hlubší, než byla ta, o které autor v tu dobu psalpsal .

Podle autorů 2. vydání je je
ště brzy na závěry týkající se nalezení pravých příčin současné krize. Autoři staví celou řadu otázek, na které se stále ještě hledají odpovědi:
- Je to jen krize v d
ůsledku selhání trhů a nadvýroby?
- Je to krize morální, vzniklá selháním manažerů a vlastníků velkých světo­vých korporací?
- Nebo je to krize v d
ůsledku obojího?
- Nen
í hospodářská krize součástí krize celé lidské společnosti?
Dal by se formulovat cel
ý komplex otázek, na které nelze dát jednoduché a jednoznačné odpovědi.
V závěru své recenze v roku 2008 jsem uvedl:
Krize podniku je složitým jevem, a proto autor zdůrazňuje, že ani tato kniha nemůže a ani se nesnáži dát čtenáři přesný návod, jak krizi řešit. Neexistuje žádný univerzální recept, Snahou autora bylo dát čtenáři několik impulzú a inspirativních myšlenek, které by vedly k většímu zájmu o vytvoření opatřeni v podniku a zabráněni vzniku krize vedoucí k bankrotu podniku. Významné tomuto cílí napomáhá sada příloh, jejichž využíti zvyšuje šanci na úspěch při praktické aplikaci metodických poznatků, prezentovaných v této pozoruhodné knize. Recenzi uzavírám hlavním apelem autora: .Začněte s kri­zovým řízením už dnes, dokud nejste v krizi!'“
Knihu Romana Zuz
áka Krizové řízeni podniku jsem v 1. vydání doporučil, nejen manažerům, vlastníkům podniků a studentům, ale všem. kdo se o krizové řízení v nejrůznějších oblastech zajímají."

Čtenář dostává do rukou druhé, aktualizované a rozšířené vydání. První rozšíření je evidentní v autorském kolektivu. Do knihy jsou zapracovány výsledky z disertač­ní práce spoluautorky, která se zaměřuje především na zpracování krizových plánů. Autoři v tomto druhém vydání předávají čtenářům řadu nově získaných poznatků, ke kterým dospěli za poslední 4 roky nejen ani, ale i mnozí zahraniční autoři.

         
 Krizí může být postihnut jakýkoliv objekt a proto je krize, její příčiny a řešení,předmětem zájmu psychologů, sociologů, ekonomů, politologů, odborníků na řízení a řady dalších oblastí.
Předmětem pozornosti knihy je krizové řízení podniku, což může vzbudit mylný dojem, že jde o oblast, jejíž osud je – na rozdíl od krizí v jiných oblasstech – plně v rukou managementu. Skutečností je,  podnik je velmi složitým organismem, do jehož jednání se promítají různé a
 odlišné zájmy, v kterém existuje množství vazeb. Při identifikaci krize je důležité co nejrychleji provést taková opatření, aby alespoň nedocházelo k dalšímu zhoršení stavu, aby se eliminoval negativní vliv působení faktorů především na finanční situaci podniku.
     
 Objektivně krize vzniká prohloubením nerovnováhy do kriticky nestabilního prostoru,subjektivně vzniká v okamžiku, kdy je nerovno váha podnikovým managementem a/nebo vlastníky chápána jako kri zová.
     
 Čím déle krize v podniku trvá, tím více se zastírá její pravá příčina, krize napadá další podnikové oblasti a vyčerpává podnikové zdroje. Snahou podniku musí být včasná identifikace krize a nastartování krizového řízení.
     
 Podnik není izolován od svého okolí, je součástí ekonomického a sociálního prostředí, je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lidé a technická zařízení, ať už jsou to stroje, počítače, dopravní prostředky a další.
      Mezi jednotlivými vnitřními prvky podniku existují vazby, vazby jsou rovněž mezi podnikem a jeho blízkým a vzdáleným prostředím. Jak vnitřní prvky, tak i vnější okolí ovlivňují podnik jako celek. Mezi nimi existuje vzájemná interakce ve formě příležitostí a ohrožení. Z hlediska systémového pojetí je podnik subsystémem vyššího systému a zároveň jeho prvky tvoří jeho subsystémy. Tento velmi zjednodušeně systémový pohled na podnik je -důležitý nejen pro pochopení krizí v podniku, ale také pro jejich řešení.
      Ve vztahu podniku k jeho okolí a ve vlastní činnosti podniku existuje
 velké množství rizik jako potenciálních zdrojů nerovnováh a dysfunkcí. Krize podniku vzniká v důsledku nerovnováhy mezi podnikem a jeho okolím nebo dysfunkcí mezi vnitřními systémy podniku. 
      Analýza podniku, který je v akutní fázi krize, ukáže, zda je nebo není dále životaschopný a pak se musí rozhodnout,
 jaká standardní forma krizového řízení se přijme.
     
 Na akutní fázi krize, zvláště když je krize podchycena ještě v jejím počátečním stadiu, se nemusí vždy pohlížet jako na předzvěst bankrotu. Je to však situace, kdy je podnik oslaben a pod časovým tlakem, protože se zdravotní stav podniku velmi rychle zhoršuje. Odkládání nastartování krizového řízení, se nevyplácí.
      Strutura knihy ve 2. vydání zůstala – co se názvů kapitol týče - v podstatě stejná.
Obsah knihy – názvy kapitol
- Krize a krizové řízení 
 
- Krize podniku a krizové řízení           
 
- Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy    
 
- Krizové scénáře       
 
- Procesní charakter krizí        
 
- Krizové řízení v akutní fázi krize        
 
- Řízení
 cash flow a nákladů     
- Systémy včasného varování podniku          
 
- Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a
 aliancemi     
- Krize a stres 
 
- Krize a podniková kultura     
 
- Krize v (nejen) malých a středních podnicích          
 
- Kdy se stává z krize podniku příležitost?     
 
- Závěrečné desatero
Pro podrobnější představu o hlavních myšlenkách knihy odkazuji na svoji recenzi 1. vydání.

Kniha uznávaného odborníka a jeho spolupracovnice je zaměřena především na permanentní podnikové aktivity, jejichž cílem je eliminování možnosti vzniku krize, a pokud krize v podniku vznikne, tak aby byla identifikována ještě ve fázi, kdy nejsou krizí oslabeny podnikové zdroje, čímž se zvyšuje úspěšnost vyvedení podniku z krize. Dozvíte se možné postupy pro vytváření systémů včasného varování, krizových scénářů a plánů či pro krizovou komunikaci. Kniha je, i v tomto druhéím vydání, určena především manažerům a podnikatelům, a také studentům ekonomických fakult vysokých škol.

Téma „Krizové řízení podniku“ je téma velmi rozsáhlé, zahrnující celou řadu hledisek. Zdaleka ne všechny lze pokrýt jedinou – i tou nejpečlivěji připravenou – prací. Proto k svému doporučení knihy autorů
Romana Zuzáka a  Martiny Königové, přidávám ještě jedno doporučení: využijte při studiu této knihy poznatky dalších autorů, obsažených v knihách, které k tématu přistupují z dalších hledisek.
Z poslední doby k nim patří nesporně kniha „CHAOTIKA -
Řízení a marketing firmy v éře turbulencí“, které se věnuji z recenzi publikované na adrese www.akamonitor.cz/chaotika.htm, a kniha „Jak na krizi: 33 okamžitých opatření pro vaší firmu“, na kterou recenzi připravuji.
Jsem přesvědčen o tom, že kniha autorů
Romana Zuzáka a  Martiny Königové, kterou vydala GRADA, bude přijata v 2. aktualizovaném a rozšířeném vydání, stejně dobře jako vydání první.
Adresa mé recenze prvního vydání je:
http://www.akamonitor.cz/zuzak1.htm
Rozcestník dalších recenzí najdete na adresách:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm respektive u starších recenzí na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

Doc. Arnošt Katolický
13. října 2009.