31.1.10

Abeceda systémového myšlení v podání P.Sengeho knihy "Pátá disciplina"


Dovoluji si vám dnes nabídnout výsledek své třítýdenní práce. Obdržel jsem k
recenzi knihu Petera Sengeho s poněkud tajuplným názvem "Pátá disciplina".
Podtitulek tajemství názvu poodhaluje: "Teorie a praxe učící se organizace".

Pokud byste hledali abecedu systémového myšlení v kontextu dalších čtyř
disciplin ( strategií ) učící se organizace
, kniha „Pátá disciplina“ je přesně to co
potřebujete.  S ohledem na význam systémového myšlení pro základní orientaci
ve společenských procesech, považuji knihu P. Sengeho za poznatkový základ
především pro studenty vysokých škol a pro vrcholové manažéry firem
a institucí


Kniha P. Sengeho pojednává v širších souvislostech o systémovém myšlení a rozbor
této problematiky je sám o sobě vynikající ukázkou jeho uplatnění v praxi.
Osobně
si nejvíce vážím celistvého, komplexního přístupu k problematice disciplin učení.
Autor knihy, světově uznávaný odborník v oblasti managementu, Peter Senge, v knize
upozorňuje na skutečnost, že vzdělávání pro jednadvacáté století se musí zásadně
změnit a musí být zásadně odlišné od vzdělávání pro devatenácté a pro dvacáté
století. Je třeba vytvořit prostor pro inovace, nikoli jen tlačit na výkonnost. 
Školy, které se nedokáží zaměřit na tyto potřeby, budou stále více odsouvány na
okraj společnosti a v očích našich dětí ztratí veškerý význam.
Pokud jde o vytváření učících se organizací, neexistuje žádné rychlé a zázračné
řešení – nemáme k dispozici žádné jednoduché recepty. Přesto jsme se podle autora
knihy již naučili mnohému a nadále získáváme nové poznatky o tom, jak vytvářet
pracovní prostředí, v nichž vznikají nápadité výsledky a kde se přitom lidé dobře
baví.
Pro každého, kdo má určitou zkušenost v managementu je studium obsahu  knihy nejen
poučením, ale i potěšením. Nacházíme v textu rozbory celé řady „svých“ problémů,
což svědčí o skutečném propojení teorie a praxe v přístupu autora k celé náročné
problematice systémového myšlení.

Kniha P. Sengeho „Pátá disciplina“ je určena všem, kdo dychtí po učení, zejména
těm z nás, kteří si chtějí osvojit znalosti a praktické zásady kolektivního učení.
Manažerům a studentům by měla tato kniha pomoci při výběru konkrétních postupů,
dovedností a 
disciplín, které jim částečně umožní zbavit vytváření učících
se organizací jeho
povahy tajemného umění.
Ostatním občanům pak dialog o tom, proč soudobé organizace nejsou v učení nijak
zvlášť dobré a co vytváření učících se organizací vyžaduje, odkrývá některé z
nástrojů, jež potřebují naše společenství a společnosti k tomu, aby se dokázaly
mnohem lépe učit.
Recenzi jsem rozdělil do dvou částí, vzhledem k velkému bohatství cenných myšlenek
obsažených v knize.
 
Vlastní text recenze najdete na TÉTO adrese:
Dodatek s citacemi hlavních myšlenek autora najdete na TÉTO adrese:
Přál bych si, aby text moji recenze, který je kombinací vlastní recenze a dodatku,
obsahujícího konspekt poznatků mimořádně cenné knihy, pomohl pochopit význam
systémového myšlení v kontextu ostatních disciplin.
Další recenze najdete na www.akamonitor.cz/newsbook.htm


28.1.10

Windows 7 - průvodce začínajícího uživatele

Na dole uvedené adrese najdete recenzi knihy Josefa Pecinovského a Rudolfa
Pecinovského, vydané v GRADĚ -
www.grada.cz
Kniha je určená pro začátečníky a méně zkušené uživatele počítače.
Seznamuje  čtenáře s novým operačním systémem Windows 7.
Čtenář se naučí vše potřebné, aby mohl systém plně využívat - od instalace
a seznámení se základními pojmy, práce s průzkumníkem, základní nastavení
(obrazovka, spořič obrazovky, postranní panel, hlavní panel, systémový čas,
uživatelé atd.), spouštění aplikací a práci multimédii, přes popis novinek,
kterými se Windows 7 liší od předchozích verzí, až po aplikace dodávané
spolu s Windows 7, především Notepad, MS Paint a WordPad. Čtenář se také
naučí pracovat s Internet Explorerem 8, který je rovněž součástí nových Windows.
Stručně z obsahu:
- Seznámení s Windows 7, základní pojmy a dovednosti
- Úprava hlavního panelu a pracovní plochy, změna rozlišení a pozadí
- Jednoduché zapojení několika počítačů do domácí sítě
- Nové funkce programu Internet Explorer, akcelerátor, navrhované weby
- Správa počítače, zvýšení výkonu, sledování prostředků
- Migrace profilu a zálohování dat
Více informací, včetně podrobnějšího obsahu jednotlivých kapitol,
najdete na TÉTO adrese.
(
http://www.akamonitor.cz/recenze/win7grada.htm)

15.1.10

Principy krásného webdesignu - recenze

najdete původní recenzi pozoruhodné knihy vydané
v českém překladu GRADOU. Doporučuji vaší pozornosti
nejen text recenze, ale i odkazy na stránky, které jsou
s knihou spojeny.

14.1.10

Efektivní správa dokumentů

Správa nestrukturovaných informačních zdrojů, jako jsou dokumenty, e-maily,
formuláře, faxy, obrázky, hlasové zprávy apod., představuje velmi náročnou
při tom často podceňovanou část informačního managementu.
V odborném pojmosloví je tato oblast uváděna pod názvem "Enterprise Content
Management". Nejde totiž pouze o péči věnovanou fyzycké podobě dokumentů,
ale především o správu jejich obsahu. Pro informační manažéry je velmi důležité
znát celkovou koncepci aplikační oblasti označované termínem "správa
podnikového obsahu".
 
Proto si vás dovoluji upozornit na novu knihu, kterou vydala GRADA
společně s Českou společností pro systémovou integraci.
Jde o titul nazvaný "Efektivní správa dokumentů" s podtitulkem
"Co nabízí Enterprise Content Management".

Autorka Renáta Kunstová v knize poskytuje přehled základních aplikačních
komponent, které charakterizuje z hlediska jejich účelu, hlavních funkcí
a očekávaných přínosů pro organizaci. Zabývá se správou podnikového obsahu
i v souvislosti s aktuálně platnou legislativou a mezinárodně uznávanými standardy.
Opomenuty nejsou ani aspekty řízení, pozornost je věnována momentálně se
rozvíjející oblasti služeb a v neposlední řádě kritickým faktorům úspěšnosti projektů.
Publikace obsahuje přehled současné nabídky produktů a služeb na našem trhu
a uvádí aktuální trendy, které tento trh ovlivňují. Text je obohacen o příklady
z praxe a řadu odkazů na internetové stránky, na kterých mohou čtenáři
získat další informace.
 
Kniha se může stát důležitým zdrojem poznatků nejen pro odborníky z praxe, ale
i pro pedagogy a studenty VŠ z oblasti informačního managementu.
Více informací se brzo dozvíte z mé recenze, kterou připravuji na konec ledna.
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

13.1.10

Úvod do politologie - GRADA

Pro ekonomy je více než pro kteroukoliv jinou kategorii odborníků důležitý široký přehled
o souvisostech nejrůznějších společenských procesů
. To je důvod, pro který jsem do
této zprávy zařadil odkazy na téma politologie a její vztah k dalším disciplinám, jmenovitě
k ekonomii a sociologii. Uvádím výňatek ze své recenze knihy, která se mi dostala do rukopu o loňských vánocích. Jde oknihu GRADY s názvem: „Úvod do politologie“.
 
( http://www.akamonitor.cz/recenze/pavla1.htm )
Zaujal mne inovativní přístup mladého autorského kolektivu k danému tématu a unikátní struktura obsahu publikace. Mému rozhodnutí věnovat se této publikaci na stránkách svého portálu přispěly dále následující poznatky:
- v široké veřejnosti je velmi málo známý skutečný obsah a poslání politologie,
- s politologií jsou spojeny mýty, které vznikají především proto, že se  s politologií setkáváme  především díky vystoupení politologů  ve zpravodajských pořadech spojených zpravidla  pouze s jednou částí politického dění, která nemusí být veřejnosti příliš vítaná,
-
pro odbornou veřejnost může být důležité poznání vztahu politologie k ostatním vědeckým  disciplinám,
-
pro studenty a pedagogy ekonomických fakult je podstatný vztah politologie a ekonomie,
- výklad autorů v této publikaci je unikátní svoji strukturou, především zařazením tématu metody a výzkumný proces v politologii,
- publikace vznikla jako dílo širšího autorského kolektivu, při čemž je pozoruhodná kombinace přísněného a účelného respektování společné struktury výkladu v jednotlivých částech  (kapitolách ) publikace, s ponecháním způsobu vyjadřování, odpovídajícího povaze   a zvyklostem jednotlivých autorů.

Politologie není vědou, která by působila ve vakuu, úzce souvisí a těsně spolupracuje s dalšími společenskovědními disciplínami. Mezi ně patří jednak její „mateřské disciplíny“, tj. ty, z nichž se postupně vyvinula, čili filozofie, sociologie a právní věda, ale i další vědy, jako je ekonomie, historie, psychologie, geografie či sociální a kulturní antropologie. 
Uvádím doslovné znění charakteristiky vztahu politologie k ekonomii a sociologii:
Ekonomie  politologie z ekonomie čerpá jednak poznatky o chování lidí1 jednak o základech, ze kterých a na kterých politika vyrůstá. Politologie čerpá zejména z politické ekonomie. Je samozřejmé, že ekonomika ovlivňuje politiku, stejně jako politika ovlivňuje ekonomiku. Rozhodování vlády a dalších politických aktérů ovlivňuje ekonomickou situaci, ekonomická situace ovlivňuje rozhodování voličů i činnost politiků. „

Sociologie – byla jednou z disciplín, z nichž se postupně politologie konstituovala. Sociologie politologii obohatila celou řadou poznatků  – empirickým přístupem, statistikami apod. 
Politologie velmi úzce souvisí s politickou sociologií, která zkoumá vztahy mezi politickými institucemi a sociální strukturou, tj. mezi politikou a společností. Politická sociologie bývá někdy vnímána jako hraniční disciplína mezi sociologií a politologií a jako samostatná disciplína, která netvoří podobor ani jedné z nich. Na druhé straně dnes již nelze striktně politickou sociologii od politické vědy oddělovat. Politická sociologie se zabývá zejména mocí, volebním chování, politickými stranami apod.

V oblasti metod, využívaných politologií, zaslouží zejména pozornost výklad autorů, věnovaný „Empiricko-analytickému přístupu“.  Podle slov autorů publikace, je empiricko-analytický přístupv současné době v politologii nejčastěji využíván. „Je založen na neutrálním postoji vůči studovanému předmětu, tedy nepokládá normy a normativní přístup za optimální východisko dia politiky. Tento přístup se snaží minimalizovat ideologická východiska či subjektivní postoje badatele a je založen na nestrannosti, zdůrazňuje odbornou kritiku, prověřování a objektivizování poznatků. Jednoznačně odlišuje to, co je, od toho, co má být, a snaží se vysvětlit mechanismy fungování společnosti. V rámci empiricko-analytického přístupu vzniklo velké množství teorií, které se týkají různých oblastí.“ ( konec citace ).

Plné znění mé recenze knihy najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/pavla1.htm
Další informace na adrese www.grada.cz

5.1.10

"Získejte dotace z fondů EU" - kniha CPressu - Informace - Katolický

Dobrý den přátelé!
Dovoluji si vás upozornit na novou knihu CPressu, která vyšla pod názvem:
"Získejte dotace z fondů EU" a s podtitulkem
"Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem".
Kniha je doplněna CD se vzorovým příkladem úspěšného projektu
Autory knihy jsou:
Vladimír Tauer, Helena Zemánková
---
Stále ještě můžeme vytvářet projekty, které mohou být financovány z prostředků Evropské unie. Napsat projekt správně, tak aby byl úspěšně vyhodnocen, aby mohl být financován ze strukturálních fondů EU, je novou kompetencí, která našim projektům a myšlenkám otevírá široké pole možností jejich realizace. Projektová činnost může být velmi náročnou prací a často stresovou záležitostí.
Pokud jsme na psaní projektu připraveni, postupujeme správnými kroky, víme, kde najít informace, pak tvorbu projektu zvládneme.
Publikace CPressu umožní každému, kdo se chce pustit do psaní projektu, naučit se této nové kompetenci. Kniha obsahuje základní a zásadní informace, uvádí nutné postupy a upozorňuje na možné chyby při psaní projektu.
Kniha se skládá ze dvou částí:
- Průvodce strukturálními fondy EU a
- Vytváříme projekt krok za krokem.
Ke knize se na svém portálu vrátím během několika dnů opublikováním
vlastní recenze. Nechvcete-li čekat, otevřeten si webovou stránku:
http://knihy.cpress.cz/Book.asp?ID=4431&SearchText=dotace&SearchType=10
Zdraví vás
Arnošt Katolický
--------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni