28.6.12

Finanční management - recenze

Finanční management - Růčková Petra, Roubíčková Michaela
Vydala GRADA a.s.
Kniha Finanční management představuje cenný přínos do knihovny teoretiků a praktiků z oblasti finančního řízení. Čtenáři je vnímána především komplexnost a šíře zpracovaných poznatků. Autorky nabízejí přístup k tématu s respektováním zvláštností Corporate governance. Srovnávají situaci v ČR a ve světě. Pozoruhodný je i způsob podání tradičních témat finančního řízení. Předností knihy je spojení teoretických poznatků metod a technik finančního řízení, s náznakem jejich praktického využití v podnikové praxi.  
Kniha je zaměřena na:
- základní teoretické přístupy a jejich uplatnění a projevy v praxi. 
- specifiku realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. 
- aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod.
- problematiku dividendové politiky, 
- finanční analýzu vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, 
- prognózu těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. 
- plánování, jako na proces, který bezprostředně navazuje na finanční analýzu navazuje. 
Autorky knihy Finanční management
Ing. Petra Růčková, Ph.D. i Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D, jsou asistenkami Slzské university v Opavě. P. Růčková vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management a Finanční plánování a rozpočtování, garantuje rovněž předměty zaměřené na pojišťovnictví. Určitou dobu působila jako manažer odborné přípravy na Vysoké škole podnikání. M. Roubíčková vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční plánování a rozpočtování, Mezinárodní finanční management.
Stručný obsah - názvy kapitol
1 Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy
2. Investování
3. Metody hodnocení investic
4. Dlouhodobé zdroje financování
5. Finanční analýza
6. Metody finanční analýzy
7. Poměrová analýza
8. Řízení kapitálové struktury
9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení
10. Geneze dividendové politiky
11. Dividendová politika
12. Corporate governance – teoretický exkurz
13. Corporate Governance ve 20. a 21. století
Seznam použité literatury
Přílohy
Vybraná dílčí témata, která mne nejvíce zaujala obsahovým zaaměřením nebo způsobem prezentace:
- Naplňování cíle korporace
- Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků
- Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP)
- Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy
- Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
- Ukazatele tržní hodnoty
- Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů
- Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu
- Složky strategického plánu
- Forma (struktura) dlouhodobého plánu
- Škola dividendové relevance
- Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení
- Dividendový reinvestiční plán
- Teoretický rámec corporate governance
- Corporate Governance ve 20. a 21. století
- Modely Corporate Governance ve světě
- Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálně-evropského a Angloamerické systému
- Kodexy corporate governance
Knihu doporučuji všem zájemcům o moderní pojetí aktuálních problémů finančního managementu.
Více se dozvíte na adrese: 
http://www.grada.cz/financni-management_6987/kniha/katalog/

26.6.12

Programujeme pro Android - recenze


Programujeme pro Android, Ing. Miroslav Ujbányai
Vydala Grada Publishing, a.s.

Tato kniha je první svého druhu psaná česky, jež si klade za cíl zasvětit čtenáře do základů a pokročilejších technik programování pod  operačním systémem Android  a usnadnit proniknutí do tajů tvorby programů pro zařízení vybavená tímto systémem a o překonání prvních překážek na této cestě. Autorem knihy je Miroslav Ujbányai, který působí jako programátor průmyslových aplikací. Jeho základní pracovní činností je administrace stávajících a tvorba nových intranetových a internetových aplikací pomocí technologie ASRNET, a z historického hlediska také v jazyce PHP. Autor je držitelem několika certifikátů z oblasti programování a databází.

Chytré telefony (komunikátor, smarthphone, PDA atd.) umožňují uživateli přístup na internet, pracovat se soubory, komunikovat s přáteli přes ICQ nebo Skype, a to vše díky zabudovanému operačnímu systému. Ten je jádrem umožňujícím instalovat a spouštět programy a ovládat samotný telefon stejným způsobem jako na klasickém PC. Vývoji OS (operačního systému) pro mobilní zářízení se věnuje mnoho firem a jejich výsledkem jsou například Windows Mobile/Phone, Blackberry, Symbian OS a samozřejmě také Android

Kniha Miroslava Ujbányaie se zabývá operačním systémem Android, jakožto progresivním OS se slibnou budoucností na poli mobilních zařízení, l když se jedná o jeden z nejmladších operačních systémů, jeho oblíbenost velmi rychle vzrůstá. Důvodů, proč je tak příznivé přijat všemi skupinami uživatelů, od těch mladších až po firemní klientelu, je více. Jedná se o operační systém velmi rychlý a stabilní. Zdrojový kód Androidu je volně dostupný a šířený jako open source.
Vzhledem k rozšířenosti a obrovskému růstu popularity tohoto OS roste poptávka po kvalitním programovém vybavení, a tím pádem jsou programátoři, vzdělaní v této oblasti, čím dál více

Kniha je určena převážně začínajícím vývojářům a je proto napsána jednoduchou a srozumitelnou formou. U čtenáře předpokládá základní znalost objektového jazyka Jáva. V první části  této knihy se čtenář velmi podrobné seznamuje s platformou Android, obdrží informace o historii, architektuře, nejdůležitějších funkcích a způsobu  licencování. Samostatná kapitola je věnována vývojovým nástrojům a popisu základních kamenů Android aplikace. Autor čtenáři nabízí jednoduchou aplikací. Autor uvádí informace o struktuře samotného projektu. Následuje výklad o tvorbě grafického uživatelského rozhraní projektu, je přiblížena tvorba grafického uživatelského rozhraní a je popsáno využití základních vizuálních komponent systému. Na těchto základech jsou postaveny další kapitoly, které se zabývají využitím databázového rozhraní SQLite, načítáním a ukládáním datových souborů a vytvářením vlastních widgetů.

Stručný obsah – názvy kapitol

Android – představení
Vývojové nástroje a prostředí
Základní kameny Android aplikace
První projekt„Hello Word“
Stručný úvod do programování v jazyce Jáva
Uživatelské rozhraní
Využití standardních vizuálních komponent
Databázový systém SQLite
Preference
Práce s datovými soubory
Widgety na domovské obrazovce
Kniha čtenáři odpoví především na následující otázky:
- Jakým způsobem Android aplikace funguje?
- Jak zprovoznit vývojové prostředí pro programování Android aplikací? J
- Jak využívat základní vizuální komponenty?
- Jak propojit Android aplikaci s databázovým systémem SQLite? L i
- Jak ukládat potřebná data bez použiti databázového rozhraní?
Podrobněji k obsahu
První kapitola knihy je určená všem čtenářům, kteří se chtějí se systémem  Android a s jeho historií seznámit. Čtenář se v této kapitole dozví, ve kterých typech zařízení se Android používá a která ještě v budoucnu čekají na jeho příchod. V této kapitole se čtenář dozví o vnitřní architektuře systému, jeho vzhledu, jeho základních funkcích. Tuto kapitolu lze tedy brát jako vstupní bod pro základní informovanost pro budoucí uživatele, resp. vývojáře aplikací na bázi tohoto mladého operačního systému. Čtenář je seznáme s vývojovým prostředím a s potřebným software pro tvorbu samotné aplikace. Autor upozorňuje na to, že než začneme vyvíjet Android aplikace, je důležité pochopit, jaké typy aplikací lze konstruovat, jakým způsobem jsou aplikace konstruovány a pochopit životní cyklus celé aplikace. Čtenář se seznamuje s volně vázanými komponentami, které tvoří Android aplikaci, a s jejich vazbou. V další části knihy autor probírá základní komponenty jazyka Java, jako jsou proměnné, objekty, dědičnost tříd, popř. výjimky. Stručný úvod do základů programování v Jávě si klade za cíl seznámit budoucího vývojáře Android aplikací s tímto jazykem, jakožto základním prvkem programování, který bude programátor při vývoji svých aplikací využívat. Následuje seznámení s  tvorbou uživatelského rozhraní. 
Android disponuje tvorbou mnoha různých typů zobrazení. Následuje podrobnější seznámení se základními vizuálními komponent aplikace. Jsou představeny jejich nejdůležitější vlastnosti, metody a způsob jejich využití.  Výklad pokračuje na téma SQLite.
V případě SQLite se jedná  o systém, který je velmi šetrný k paměti zařízení a poměrně rychlý, což je velká výhoda při použití v zařízeních jako např. mobilní telefony. Další plus této relační databáze je v její snadné použitelnosti v rámci aplikace, jelikož SQLite nepracuje na principu klient-server, ale představuje  knihovnu, jež se přilinkuje k aplikaci a lze ji přes jednoduché rozhraní používat. Využívání SQLite je také výhodné z důvodů jeho šíření pod licencí public domain, jež reprezentuje volné využívání bez nutnosti jakékoli platby za tento systém.  Dvě kapitoly pojednávají o perzistentním ukládání dat, a to prostřednictvím databáze a preferencí.  Načítat, popř. ukládat data a následně s nimi pracovat lze také prostřednictvím klasických souborů, jež mohou být součástí aplikace, nebo mohou být v aplikaci vytvořeny. V jedné z posledních kapitol se čtenář podrobněji seznamuje s načítáním souborů typu XML a zobrazováním jejich dat, a také se dozvídá jak vlastní soubory vytvářet, popř. jak s nimi dále pracovat. V poslední kapitole se autor věnuje tvorbě widgetů, které sou umístěny na domovské obrazovce. Widgety domovské obrazovky tvoří jednu z možností prezentace často se měnících informací. Obsah zobrazovaných údajů je aktualizován pravidelných intervalech pomocí procesů, které běží na pozadí. V závěru knihy se čtenář seznamuje s architekturou  těchto typů widgetů, jejich životním cyklem. Předveden je i návrh widgetu zobrazujícího aktuální datum a čas pomocí komentovaného programového kódu.

Kniha „Programujeme pro Android“ sice není „čtením ke kávě“, za to je velkou pomocí začínajícím tvůrcům androidových aplikací. Srozumitelným jazykem autor provádí čtenáře krok za krokem celým procesem návrhu a vlastní tvorby aplikace. Zásluhu na tom, že tato první česká kniha na dané téma vyšla, má kromě autora především tým odborné redakce  GRADY, kterému patří za to dík.