28.6.12

Finanční management - recenze

Finanční management - Růčková Petra, Roubíčková Michaela
Vydala GRADA a.s.
Kniha Finanční management představuje cenný přínos do knihovny teoretiků a praktiků z oblasti finančního řízení. Čtenáři je vnímána především komplexnost a šíře zpracovaných poznatků. Autorky nabízejí přístup k tématu s respektováním zvláštností Corporate governance. Srovnávají situaci v ČR a ve světě. Pozoruhodný je i způsob podání tradičních témat finančního řízení. Předností knihy je spojení teoretických poznatků metod a technik finančního řízení, s náznakem jejich praktického využití v podnikové praxi.  
Kniha je zaměřena na:
- základní teoretické přístupy a jejich uplatnění a projevy v praxi. 
- specifiku realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. 
- aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod.
- problematiku dividendové politiky, 
- finanční analýzu vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, 
- prognózu těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. 
- plánování, jako na proces, který bezprostředně navazuje na finanční analýzu navazuje. 
Autorky knihy Finanční management
Ing. Petra Růčková, Ph.D. i Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D, jsou asistenkami Slzské university v Opavě. P. Růčková vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční management a Finanční plánování a rozpočtování, garantuje rovněž předměty zaměřené na pojišťovnictví. Určitou dobu působila jako manažer odborné přípravy na Vysoké škole podnikání. M. Roubíčková vyučuje předměty Finanční analýza, Finanční plánování a rozpočtování, Mezinárodní finanční management.
Stručný obsah - názvy kapitol
1 Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy
2. Investování
3. Metody hodnocení investic
4. Dlouhodobé zdroje financování
5. Finanční analýza
6. Metody finanční analýzy
7. Poměrová analýza
8. Řízení kapitálové struktury
9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení
10. Geneze dividendové politiky
11. Dividendová politika
12. Corporate governance – teoretický exkurz
13. Corporate Governance ve 20. a 21. století
Seznam použité literatury
Přílohy
Vybraná dílčí témata, která mne nejvíce zaujala obsahovým zaaměřením nebo způsobem prezentace:
- Naplňování cíle korporace
- Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků
- Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP)
- Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy
- Analýza rozdílových a tokových ukazatelů
- Ukazatele tržní hodnoty
- Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů
- Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu
- Složky strategického plánu
- Forma (struktura) dlouhodobého plánu
- Škola dividendové relevance
- Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení
- Dividendový reinvestiční plán
- Teoretický rámec corporate governance
- Corporate Governance ve 20. a 21. století
- Modely Corporate Governance ve světě
- Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálně-evropského a Angloamerické systému
- Kodexy corporate governance
Knihu doporučuji všem zájemcům o moderní pojetí aktuálních problémů finančního managementu.
Více se dozvíte na adrese: 
http://www.grada.cz/financni-management_6987/kniha/katalog/