1.12.13

Programování v Excelu 2010 a 2013 - recenze

Programování v Excelu 2010 a 2013
Záznam, úprava a programování maker
Autor: Marek Laurenčík
Knihu vydala GRADA - www.grada.cz

Možností tabulkového kalkulátoru Excel jsou obrovské a tomu odpovídá také bohatost prostředků, které jsou v jazyku Visual Basic for Application k dispozici. Při výběru látky se autoři snažili o to, aby jednotlivé kapitoly pokryly pokud možno co největší počet činností, ke kterým je v běžné práci Excel používán. Makra jsou účinným prostředkem, jak si při práci s tabulkovým kalkulátorem zautomatizovat sérii operací, opakovaných několikrát za sebou. Sešit Excelu je schopen zaznamenat řadu akcí po sobě a podle potřeby tyto akce kdykoliv zopakovat. Tato schopnost Excelu vám ušetří spoustu práce a zabraňuje zbytečným chybám. Akce, prováděné po spuštění makra, si Excel zaznamená pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA), jehož editor je součástí každého sešitu. Makra jsou účinným prostředkem, jak si při práci s tabulkovým kalkulátorem zautomatizovat sérii operací, opakovaných několikrát za sebou. Sešit Excelu je schopen zaznamenat řadu akcí po sobě a podle potřeby tyto akce kdykoliv zopakovat. Tato schopnost Excelu vám ušetří spoustu práce a zabraňuje zbytečným chybám.
Akce, prováděné po spuštění makra, si Excel zaznamená pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA), jehož editor je součástí každého sešitu.

Knížka autorů Laurenčík a Bureše si kladla několik cílů:
- Seznámit čtenáře se základy tvorby maker;
- Popsat podrobněji nejdůležitější a nejpoužívanější situace, kdy může tvorba maker uživateli pomoci,
- Představit čtenáři složitější programovací techniky a postupy.

Podle názoru autorů, knížka nepředpokládá předběžné znalosti programování, pouze znalost práce s kalkulátorem Excel na uživatelské úrovni. Kniha je sice primárně určena pro Excel verze 2013, avšak programovací postupy, popisované v knize, jsou použitelné i v Excelu 2010 a 2007.
Přestože většina uživatelů Excelu, kteří se chtějí seznámit s programováním v jazyku VBA, již s makry pracovala, je první kapitola věnována tvorbě maker uživatelským způsobem a různým způsobům jejich spouštění. Druhá a třetí kapitola popisují základy jazyka Visual Basic. Manipulace se sešity pomocí maker, napsaných v jazyce VBA, je podrobně popisována ve čtvrté až desáté kapitole.
Látka knihy je seřazena od jednodušších k náročnějším postupům. Výběr látky (zahrnující také práci s grafy a kontingenčními tabulkami) pokryje převážnou většinu toho, co může uživatel od programování v Excelu očekávat. 11. a 12. kapitoly jsou věnovány uživatelským formulářům, ve spojení s programovým kódem jazyku VBA. Poslední tři kapitoly jsou věnovány doplňkové problematice. Ve třinácté kapitole se čtenář dozví o možnosti spolupráce Excelu s jinými aplikacemi kompletu MS Office: Wordem, Accessem a Outlookem a o možnosti spolupráce sešitu se soubory v kódu XML. Čtrnáctá kapitola popisuje převod sešitu na samonosnou aplikaci, použitelnou jinými uživateli.

Obsah knihy – názvy kapitol
Tvorba makra záznamem
Tvorba uživatelských funkcí
Tvorba makra kódem a jeho spuštění
Mastnosti buněk a oblastí
Metody buněk a oblastí
Práce s listy, sešity a aplikací Excelu
Pokročilé programovací techniky
Práce s kontingenčními tabulkami
Práce s grafy
Využití událostí
Tvorba uživatelských formulářů
Použití kódu ve formuláři
Spolupráce Excelu s jinými programy
Úprava sešitu pro využití jinými uživateli
Úvod do tříd
Závěr
Rejstřík

Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost.
Pro jednotlivé kapitoly vytvořili autoři jeden nebo více sešitů s ukázkovými makry, funkcemi a formuláři. Sešity jsou ve formátu Excelu 2013 (XLSM).
Příklady jsou seřazeny podle kapitol a čtenář je najde ke stažení z webových stránek nakladatelství Grada na adrese www.grada.cz. --
Kniha by měla být příručkou, ke které se můžeme vrátit při své pozdější práci. Většina kapitol je doplněna o tabulky s přehledem hlavních příkazů, vlastností a metod, které bude uživatel při tvorbě maker a funkcí používat. Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost. Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost.

Ukázky stručného obsahu vybraných kapitol:
Co se v jednotlivých kapitolách naučíme:
V 1. kapitole:
Zaznamen2ání makra,
Absolutní a relativní odkaz v makru,
Různé způsoby spuštění maker,
Využití maker z jiného sešitu.
V 3. kapitole:
Vytvoření jednoduchého makra a jeho spuštění,
základní odkazy na buňky a oblasti,
práce s objektovými proměnnými,
Použití funkcí Visual Basicu.
V 6. kapitole
Využívat všechny listy v sešitu a manipulovat s nimi,
Využívat více otevřených sešitů,
Manipulovat se sešity,
Využít standardní funkce Excelu.
V 7. kapitole:
Vytvářet makra s parametry,
Pracovat s disky, adresáři a soubory,
L odchytit chyby při běhu makra,
Vracovat s hypertextovými odkazy a komentáři,
Využívat formulářové prvky na listu,
Vyžívat podmíněné formátování,
Rozšířené možnosti řazení,
Využívat zalomení stránek.
V 8. kapitole:
Aktualizovat a změnit oblast dat v kontingenční tabulce,
Vytvořit novou kontingenční tabulku,
Upravit rozmístění polí,
Nastavit typ výpočtu, formátování a způsob zobrazení hodnot,
Vytvořit kontingenční tabulku z nesouvislé oblasti dat,
Vytvořit kontingenční tabulku s využitím relací mezi zdrojovými tabulkami.
V 9. kapitole
Změnit oblast dat v grafu,
Upravit osy a vzhled datových řad,
Přidávat a upravovat popisky v grafu,
Přidat spojnici trendu,
Vytvořit izolovaný graf,
Vytvořit minigraf.
V 11. kapitole:
Vytvoření uživatelského formuláře a jeho spuštění,
Vkládání prvků na formulář,
Grafickou úpravu formuláře,
Využití seznamů na formuláři.
Kniha je díle zkušených autorů.
Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní techniky věnuje od roku 1992. Zabývá; se výukou a speciálními konzultacemi téměř všech běžné používaných kancelářských programů.
Ing. Michal Bureš, CSc. Působí v oblasti školení počítačových kurzů od roku 1992. Má za sebou dlouholetou pedagogickou praxi na VŠCHT, následně jako letor IT kurzů a dlouholetou praxi při školení uživatelů výpočetní techniky a tvorbě rozsáhlých zakázkových přehledů a výkaznictví na bázi MS Excelu.


Pozorný čtenář, který si knihu prostuduje a procvičí si příklady, si určitě vychutná hlavní přednost MS Excelu, kterou je kombinace dvou vlastností: Excel  jako pracovní nástroj uživatelů v jejich běžné činnosti a Excel jako nástroj pro náročnější uživatele, kteří se nespokojí s tím, co Excel běžně nabízí a mají zájem využít jeho flexibility, spojené s možnosti tvořit nejen funkce, ale i makra, jako předpoklad vysoké efektivity práce s počítačem v různých prostředích lidské činnosti. Kniha usnadňuje plné využití možností Excelu.

14.10.13

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích - recenze

4. aktualizované a rozšířené vydání
Autoři: Vladimír Smejkal a Karel Rais
GRADA 2013

Kniha autorů Smejkala a Raise vyšla již ve 4. vydání. Když jsem ji prolistoval, otevřel jsem si stránku http://www.akamonitor.cz/rizika1.htm, obsahující moji recenzi prvního vydání z roku 2003. Poslední odstavec zní: "Rozhodnutí GRADY vydat knihu V. Smejkala a K. Raise považuji za velmi chvályhodné. Nepochybuji o tom, že u tak náročného a rozsáhlého tématu jakým je Řízení rizika se najde dost příležitostí jak v dalším vydání knihu dále obohatit, jak dále prohloubit vazby dílčích témat, jak ještě více přiblížit čtenářům praktickou aplikaci teorie řízení rizik". S potěšením mohu konstatovat, že se kniha, krok za krokem, blížila k mé představě o komplexním pojetí tématu. Je nesporné, že jde o vynikající dílo autorů, kteří našli společnou řeč a díky skutečnosti, že jsou oba i nadále v centru dění na poli řízení rizik, dílo navýsost aktuální a užitečné. Potvrzuje se fakt, že redakční kolektiv paní ing. Drongové měl šťastnou ruku, když zařadil v roce 2003  do edičního plánu knihu na stále aktuálnější téma a svěřil přípravu knihy konkretní dvojici autorů. Necelých 500 stran textu, schemat a praktických příkladů, činí recenzi velmi obtížnou. Proto doporučuji věnovat pozornost stránce knihy na webu Grady. Skýtá přesný pohled nejen na obsah samotný, ale i zvolené pojetí výkladu a přístup k tématu. Povšimněte si zejména zařazení dopadu nového občanského zákoníku, vlivu procesů čerpání evropských strukt. fondů, zvýšení pozornosti tématu ze strany orgánů veřejné moci, rodící se iniciativy v oblasti zákonodárství na poli kybernetické bezpečnosti. A přirozeě četných praktických příkladů, jejichž výběr a kvalita s každým vydáním knihy, roste. Na závěr této části uvádím jeden důležitý poznatek, který prolíná, jako červená niť, zejména novým vydáním knihy: kvalitní řízení rizik může být často naléhavější podmínkou rozvoje úspěšné firmy, než firmy potýkající se s problémy. Zatím co v druhém případě se řízení rizika ( i když bohužel trochu pozdě ) samo již připomíná, u úspěšné firmy může mít zanedbání této oblasti řízení zničující účinek. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských rizicích (tržní, organizační, právní, informační, investiční, personální, technologická a jiná rizika) a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládáni krizových situaci, krizové plánováni a zajištění kontinuity chodu organizace.
Pro bližší, stručnou charakteristiku obsahu knihy, využívám resume knihy, ( pod které bych se osobně neváhal spolupodepsat).       
"Kniha sc ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím, a jejich zvládáním. Autoři se v ní komplexně zabývají řízením rizik, tedy nejen rizik finančních, ale všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůraz¬ňují, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu. Úvodem je zobrazen život firmy, přičemž pozornost je věnována základním příznakům krize ve firmě a kritickým momentům rozvoje firmy včetně doporučení managementu v boji s krizí. Podrobně jsou rozebrány charakteristické znaky úspěšné firmy. Další kapitola je věnována změnám ve firmě a souvisejícímu riziku. Jsou zde diskutovány modely změny ve firmě, změna strategie a metodika provedení změny strategie ve firmě. Autoři zdůrazňují chápání změny jako cesty. Kapitola čtvrtá se zabývá definováním rizika, analýzou rizik a dalšími atributy teorie rizik. Je zde popsáno řízení rizik, management podnikatelských rizik a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě. Následující kapitola je věnována po¬drobnému popisu nástrojů pro snižování rizika. Kapitola šestá je věnována informačnímu riziku, přičemž problematika je popisována ze dvou úhlů pohledu: prvním je získávání informací za účelem snížení rizika a druhým je ochrana informací, jejichž únik by byl rizikem. Kapitola sedmá popisuje problematiku investičního rozhodování a rizik s ním spojených. Významnou částí je kapitola osmá, která je věnována zatím velmi málo zkoumané oblasti, a to právním rizikům. Jsou zde rozebrána nejčastější právní rizika organizaci a možnosti ochrany proti nim. Novinkou je popis elektronických právních úkonů. Zcela nově je do tohoto čtvrtého vydání zařazena kapitola devátá Rizika ve veřejné správě. Poslední část v kapitole desáté obsahuje zásady krizového plánování a závěr, bilancující nejrůznější světová a česká rizika."
Kniha je určena manažerům na všech řídících úrovních a ve všech typech organizací, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům,.členům statutárních orgánů firem, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací a také vysokoškolským studentům. Za všechny čtenáře, zajímající se o problematiku řízení rizik chci poděkovat jak autorům knihy - Vladimíru Smejkalovi a Karlu Raisovi - tak redakčnímu kolektivu GRADY, vedenému paní ing. Drongovou.

10.8.13

Office 2013 - kniha GRADY - informace

Podrobný průvodce, zpracovaný Tomášem Šimkem, který již dávno není neznámým autorem počítačové literatury, publikované v GRADĚ. Kniha T. Šimka se týká verze Office určené pro studenty a domácnosti. Obsahuje kromě textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel a programu pro tvorbu prezentací PowerPoint i elektronický poznámkový blok OneNote. Každý z programů se specializuje na zpracování určitého typu údajů. V části o textovém editoru Word se naučíte vytvářet a měnit vzhled textového dokumentu tak, aby výsledkem byl profesionálně vypadající dopis, smlouva, diplomová práce, katalog či leták. V části o Excelu vytvoříte jednoduché i složitější tabulky, ve kterých jsou pomocí vzorců provedeny a aktualizovány veškeré požadované výpočty. Tabulky se naučíte formátovat a prezentovat ve formě grafů. Výsledky své práce pak můžete prezentovat pomocí PowerPointu, programu, který sadou snímků a informací, které jsou na nich uspořádány, umožní prezentovat určité záměry či myšlenky. OneNote pak dbá na to, abyste měli veškeré své poznámky vždy po ruce, a navíc kvalitně setříděné. Kniha si klade za cíl přiblížit programy Office jak počítačovým začátečníkům, tak i jeho pokročilejším uživatelům. Postupuje od jednodušších operací v jednotlivých programech Office, až po sofistikovanější práci při přenosech údajů mezi programy. Více se o knize dozvíte na stránce věnované této knize na portálu GRADY: http://www.grada.cz/office-2013_7747/kniha/katalog/

Excel 2013 - kniha GRADY - informace

Podrobný průvodce, zpracovaný zkušeným autorem - Pecinovským Josefem - který MS Office, jměnovitě Excel, provází takřka všemi jeho verzemi. Kniha je věnována seznámení s tabulkovým kalkulátorem Excel 2013. Oproti předchozím verzím je Excel 2013 plný novinek; za tu nejpodstatnější lze považovat možnost ovládání pomocí dotykové obrazovky, což přímo souvisí s uvedením systému Windows 8. Ale i ti, kteří používají pro ovládání programu klávesnici a myš, v knize novinky najdou. Kniha je určena pro pokročilé začátečníky. Čtenář této knihy by měl mít alespoň základní znalosti o práci s počítačem – měl by umět počítač spustit a vypnout, spouštět programy, pracovat s klávesnicí a myší. Měl by mít určité znalosti o základních operacích při práci s dokumenty a soubory. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol a postupně přechází od jednodušších operací ke složitějším a je doplněna praktickými příklady ke stažení na www.grada.cz. Text knihy je zaměřen na používání Excelu ve školství, v malých kancelářích i domácnostech. Více se dozvíze na stránce, věnované knize na portálu GRADY:
http://www.grada.cz/excel-2013_7744/kniha/katalog/.

23.6.13

Pravidla fotografování - a kdy je porušovat - recenze

Český překlad knihy, jejímž autorem je Haje Jan Kamps, je velmi cenným příspěvkem do fotografické literatury, dostupné v češtině na českém knižním trhu. ZonerPressu patří tudíž poděkování za to, že knihu zařadil do svého edičního plánu a opatřil kvalitním překladem.
Kniha je na webu vydavatele Zonerpressu prezentována pečlivě. K dispozici je nejen stručná, ale výstižná anotace knihy, ale i ukázka obsahu formou série vybraných stránek knihy. Pojetí knihy dobře vystihuje věta:
"Dobrý fotograf potřebuje znát pravidla fotografování, skvělý je dokáže porušovat."
Cituji z anotace knihy:
"Každý fotograf, bez ohledu na jeho technické vybavení, by měl znát alespoň základní pravidla fotografování. Pomineme-li některé specifické problémy vztahující se víceméně pouze k fotografii (např. souhlas modelu), většina pravidel se zabývá kompozicí, obsahem a formou fotografického sdělení. Pravidla, která v těchto oblastech v současné době uznáváme jako „správná“, vyhovují estetickému cítění a vnímání většiny populace a vyvíjela se po celá staletí. Jedním z nejznámějších příkladů je pravidlo zlatého řezu a jeho nesčetných variant, jehož původ sahá až do starého Řecka, nebo podstatně mladší šerosvit – objev italských a holandských umělců 15. století.
Autor v knize nezabíhá hluboko do teorie. Jeho kniha představuje praktické ukázky vybraných fotografických pravidel a základní a jednoduchá vysvětlení, proč je správné je dodržovat. Proti tomu jsou postaveny příklady, kdy (a také proč) je dobré tato pravidla v některých případech porušit. U každé fotografie jde především o to, zaujmout diváka, upoutat jeho pozornost, a – v ideálním případě – ho dokonce přimět o snímku přemýšlet nebo se k němu vracet. Nedodržení pravidel vede většinou ke špatným snímkům. Pouze někdy se může podařit, že pravidla nevědomky porušíte a přesto se podaří snímek, na který jste dlouho čekali. Může to být náhoda, ale pokud budete fotografická pravidla dobře znát a budete vědět, kdy a jak je porušit, bude ta šťastná náhoda kolem vás kroužit častěji."
Po prostudování knihy jsem si postavil otázku: je kniha mimořádná jenom tím, že uvádí pravidla fotografování, nebo tím, že ukazuje čeho lze dosáhnout, pokud cíleně konkrétní pravidlo porušujeme? Knih, popisujících pravidla fotografování je na trhu dost na to, aby se mohl fotograf patřičně vzdělat. V této části lze tudíž hovořit pouze o tom, zda bylo užitečné pravidla zopakovat, případně lépe je prezentovat. Ano, kniha je pozoruhodná zejména něčím jiným, než prezentací pravidel. Tím, že kniha prezentuje ukázky dopadů porušení konkrétního pravidla plní současně dvě funkce: a) připomíná pravidlo a ukazuje čeho lze dosáhnout jeho dodržením, b) vedle toho ukazuje možné výsledky cíleného porušení pravidel.
Pojetí knihy připomíná mnohokrát prezentovaný poznatek, že základem dobré fotografie je myšlenka fotografa, s kterou volí kompozici a nastavuje parametry kamery. 
Napadá mne, zda by bylo možná vhodné rozlišovat "nedodržení pravidla" a "porušení pravidla." Nedodržení pravidla je neúmyslné a snižuje šanci na celkový efekt snímku. Porušení pravidla lze považovat za cílené a v konkrétní situaci může zvyšovat šanci na neobvyklý a při tom úspěšný snímek.   
Význam pravidel fotografování není koncepcí knihy nijak snížen, naopak je tímto zvláštním způsobem jejich existence ( tak trochu mimochodem ) zdůrazněna. Pokud dobře zhodnotím situaci a promyslím si záměr snímku, je volba mezi dodržením nebo porušením pravidla věcí  snadnou. Knihu doporučuji všem fotografům i zájemcům o fotografii. Dozví se mnoho nového a určitě nebudou zklamáni.

5.6.13

"Váš osobní startup" - recenze knihy vydané BizBooks

Naše knihkupectví jsou plné knih, v kterých se autoři zaměřili na některou stránku rozvoje osobnosti podnikatele. Přístup autorů knihy „Váš osobní startup“ se od jejich přístupů výrazně liší. Podtitulek knihy mnohé naznačuje: Připravte se na budoucnost, investujte do sebe, změňte svou kariéru.  Autory knihy jsou: Rejd Hoffman a Ben Casnocha. 
Obsah knihy:
1 Všichni lidé jsou podnikateli
2 Získejte konkurenční výhodu
3 Plánujte změny
4 Chce to síť kontaktů
5 Využívejte náhodné příležitosti ke změně
6 Přijímejte rozumná rizika
7 To, co víte, závisí na tom, koho znáte  
Autoři knihy hned v úvodu čtenáře upozorňují: „Tato kniha není příručkou o hledání práce. Nenajdete v ní tipy na to, jak zformátovat svůj životopis nebo jak se připravit na přijímací pohovor. To, co v ní najdete, je nastavení mysli a soubory dovedností potřebných k přizpůsobení se budoucnosti. Objevíte strategie, které vám pomohou rozšířit síť vašich kontaktů, získat konkurenční výhody a lepší profesionální příležitosti.“
Na otázku: „proč startup?“ autoři odpovídají: když založíte novou společnost, děláte rozhodnuti v prostředí, kde máte málo informací, málo času a nedostatečné zdroje. Neexistuje žádná záchranná síť, takže musíte přijmout určité riziko. Konkurence se mění, trh se mění. Životní cyklus firmy je značně krátký. Podmínky, ve kterých podnikatelé zakládají a rozvíjejí firmy, jsou podmínky, ve kterých dnes všichni žijeme, když vytváříme svou kariéru. Nikdy nevíte, co se stane příště. Informace jsou omezené, zdrojů je málo. Konkurence je tvrdá a svět se mění. Doba, kterou strávíte na jedné pozici, se zkracuje. To znamená, že se musíte neustále přizpůsobovat. A když se nepřizpůsobíte a spadnete, nikdo vás nezachytí: ani váš zaměstnavatel, ani vláda.  
Dílčí témata, která mne při čtení zejména upoutala:
- Proč Váš osobní startup
- Sada dovedností pro váš osobní startup
- Vaše směřování a konkurenční výhody závisí na třech částech skládačky - Vaše aktiva - Aspirace a hodnoty - Tržní realita
- Udržujte si vlastní identitu nezávislou na konkrétním zaměstnavateli
- Plán A: Téměř připraven, zamířit, pal, zamířit, pal, zamířit, pal…
- Plán B: Měňte směr v závislosti na tom, co se naučíte
- Plán Z: Skočte do záchranného člunu a přeskupte síly
- Využití informací ze sítě
- Vytvářejte opravdové vztahy
- Vaše rozšířená společenská síť: kontakty druhého a třetího stupně
- Nejlepší pracovní síť: soudržná a různorodá
- Jak posilovat a udržovat svou síť
- Agilní mysl: buďte zvědaví
- Využívejte příležitosti, ve kterých ostatní chybně vidí riziko
- Paradox proměnlivosti: malé ohně zabraňují velkému požáru
- Vyrovnávejte se s profesními výzvami za využití informací ze své sítě
- Využívejte náhodné příležitosti
- Poskládejte z informací komplexní poznatky, na jejichž základě můžete jednat
Detailní recenzi knihy najdete na adrese: http://www.akamonitor.cz/recenze/hoffman_reid.htm  

Pro ty z vás, kdo vládnete angličtinou, mám jedno doporučení pro začátek studia knihy ( a možná i této mé recenze ). Prohlédněte si webovou stránku knihy na adrese: www.startupofyou.com a prolistujte si shrnutí hlavních myšlenek knihy, podané formou otázek a odpovědí. 
Recenzi jsem pojal jako ukázku vybraných myšlenek a doporučení obsažených v knize „Váš osobní startup“. V recenzi volně cituji z textu knihy a moje autorství spočívá ve výběru a v prezentaci myšlenek autorů.

28.5.13

5 kroků k úspěšnému projektu - recenze knihy


Kniha vyšla s podtitulkem: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Autory knihy jsou: Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej CinglVydala Grada Publishing, a.s.

Autoři si vytyčili cíl – napsat knihu, která má být jednoduchou, avšak praktickou pomůckou pro všechny projektové manažery.  Kniha je členěna na pět základních částí dle fází řízení projektu, každá část obsahuje jednotlivé příslušné dokumenty a ty jsou vždy popsány a zdůvodněny, je uvedena prázdná šablona a dále tři příklady demonstrující použití daného dokumentu.  Výklad postupuje těmito fázemi: identifikace, zadání/definice, krok plánování, realizace a ukončení. Jde o ucelený soubor šablonových dokumentů, respektující hlavní principy, nástroje a metody projektového řízení a navazující na světové standardy projektového řízení.
Autoři vycházejí z poznání, že správná aplikace správných nástrojů dramaticky zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu.  Každý dokument je v knize komplexně popsán a následně demonstrován. Součástí záměru autorů je přispět k širšímu používání standardizovaného přístupu k projektům a k používaným nástrojům. Zvyšuje se šance na dosažení potřebné míry porozumění v rámci projektového týmu i v jeho okolí. 
Důležitým rysem knihy je to, že terminologicky vychází především ze slovníku pojmů standardu IPMA, který je v češtině zřejmě nejvíce standardizován, dále pak užívájí nejobvyklejší pojmy ze standardů PMI a PRINCE2. Autoři nenechávají čtenáře na pochybách, pokud jde o způsob práce s rozsáhlým souborem dokumentů. Rozhodně zdůrazňují potřebu respektování skutečnosti, že projekty se jeden od druhého mohou výrazně lišit.  Nabízená dokumentace, má-li být úspěšně aplikována, vyžaduje zkušenost čtenáře s přizpůsobováním standardů konkrétním podmínkám její aplikace. Je tedy na jedné straně pomocí, současně je i určitou výzvou.
Název knihy „5 kroků k úspěšnému projekt“ má svůj základ ve specifikaci 5-ti otázek, na které si musí odpovědět manažéři u všech projektů:
- Čeho chceme vlastně dosáhnout?
- Co vše bude projekt obnášet?
- Jak by měl projekt proběhnout? Co se může stát během realizace?
- Jak projekt uřídit?
- Jak projekt správně zakončit?
Vše ostatní se již může a pravděpodobně i bude u různých projektů lišit.
Jednotlivé dokumenty mají pro dosažení účinnosti PM různý význam.  Některé považují autoři za nutné – měl by jimi disponovat každý projekt, jiné jsou spíše doplňkové – ve vhodných případech poskytují vysokou přidanou hodnotu, v jiných jsou však spíše zbytečné. Kniha obsahuje dvě cenné tabulky:
Tab. L Rozdělení dokumentů na základní a doplňkové
Tah. 2 Rozdělení dokumentů podle složitosti a rozsahu projektu
Autoři se zaměřili na dokumenty, které jsou používané nejčastěji a které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu nejvíce projektům. Za podstatné považují pokrytí určité potřeby v dané fázi projektu.
Pochopení role jednotlivých dokumentů v celém systému dokumentace projektu podporuje podrobné schéma časové souslednosti dokumentů. Jednotlivé dokumenty jsou popsány víceméně v časové souslednosti, dle obvyklého prvního výskytu v rámci projektu. Respektuje se skutečnost, že ve většině případů se dokumenty zpracovávají postupnými revizemi, ve více iteracích, a tedy často souběžně.
V závěru knihy autoři zdůrazňují, že jim nešlo o zpracování jednoznačného návod k realizaci každého konkrétního projektu nýbrž o inspiraci k tvorbě vlastního přístupu k přípravě a realizaci projektu.  Předpokládají, že si čtenář z celé řady dokumentů vybere ty, které jsou přínosné pro jeho projekt, a přizpůsobí je svým osobním a organizačním zvyklostem.
Po prostudování knihy se nemohu ubránit vyjádření svého základního dojmu. Není častým jevem, aby pracovníci poradenské firmy odkryli podstatnější část svého know-how. Činí tak pracovníci firem, které si věří. Jsou si vědomy skutečnosti, že sebelepší kniha nikdy nemůže zcela nahradit roli dobře připraveného, zkušeného poradce. Odvážně a promyšleně nabízejí část svého know-how, jako nejúčinnější formu propagace svého produktu.  Důkazem řečeného je nejen text knihy, ale rovněž fakt, že  umístili na web www.pmconsulting.cz/pmform šablony všech uvedených dokumentů zpracované v Excelu a připravené k okamžitému použití. A aby to nebylo málo, zavazují se elektronické šablony aktualizovat.
Autorům i GRADĚ je třeba upřímně poděkovat za to, že knihu v současném podání připravili a vydali. Na závěr bych rád dodal: za formou konkrétního dokumentu je třeba hledat principy a metodiku řízení určité fáze řízení projektu!
doc. Arnošt Katolický
28.5.2013

21.5.13

Recenze knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“


Recenze knihy „Tvorba strategie a strategické plánování
Teire a praxe
Autoři: Fotr JiříVacík EmilSouček IvanŠpaček MiroslavHájek Stanislav
Vydala GRADA www.grada.cz

S velkým potěšením jsem přijal před časem zprávu o tom, že kolektiv autorů, vedený prof. Jiřím Fotrem, dokončil práci na této knize a následně, že GRADA knihu bleskově vydala.
Je třeba říci, že GRADA udělala moc dobře, že se rozhodla přiblížit čtenářům právě knihu autorů J. Fotra, S. Hájka, I. Součka, M. Špačka a E. Vacíka.  Jak se ukázalo, jde o velmi dobře sehraný tým se špičkovým vedením v osobě J. Fotra.
Knize je na stránkách portálu GRADY věnována náležitá pozornost. Na webové stránce věnované knize, se dozvíme podrobný obsah knihy i charakteristiku odborného zaměření autorů.
Právě uvedená skutečnost mi dává příležitost k tomu, abych se krátce věnoval okolnostem spojeným s počátky manažerských her a sofistikovanému uplatnění tehdy dostupné IT v rozhodovacím procesu a v risk-managementu. Již tehdy se ukázalo, jak cenná byla spolupráce J. Fotra, který se věnoval prioritně obsahovému pojetí her a modelů a S. Hájka, který byl nejen špičkovou oporou v oblasti IT, ale velmi dobře spolupracoval na samotném pojetí modelů. Byl to J. Fotr, který od začátku realizoval myšlenku spojení vývoje modelů s jejich co nejširším ověřením v praktickém nasazení ve vybraných organizacích a institucích v ČR. Nejinak je tomu i dnes, kdy se navíc přidal cíl komplexního a dynamického přístupu k řešení otázek plánování a realizace strategie a strategického rozhodování, což vedlo k vytvoření autorského týmu pro přípravu knihy, která je nástrojem pro předání letitých zkušeností autorů širokému okruhu čtenářů z řady oblastí, navazujících na plánování strategického rozvoje podniků.

Kniha je určena manažerům, kteří:
- rozhodují o volbě strategie a o tvorbě strategických plánů
- pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě těchto plánů.
Kniha vybaví obě skupiny pracovníků know-how potřebným pro
- zvýšení kvality práce při tvorbě strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán,
- úspěšnou realizaci strategických plánů, jejich kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací.
Kniha přináší uspořádaný soubor poznatků integrující teoretické poznatky se zkušenostmi z hospodářské praxe. Autoři se v knize výrazně zaměřují na postup implementace formulované strategie. Jednotlivé kapitoly knihy se věnují strategickému řízení, měření a řízení firemní výkonnosti a tvorbě soustavy strategických plánů včetně plánování zdrojů pro jejich zabezpečení. Zdůrazňují výrazně klíčové postavení strategického investičního a finančního plánu v rámci strategických plánů. Velkou pozornost autoři věnují jeho tvorbě, analýze a hodnocení, včetně uplatnění počítačové podpory. Důležité místo v knize přísluší implementaci plánů. Komplexní charakter knihy se projevuje v zařazení partií souvisejících s řízením růstu, fúzím a akvizicím, strategického managementu rizika, včetně krizového řízení a informační podpory strategického plánování, pomocí nástrojů Business/Competitive Intelligence. Knihu uzavírá kapitola věnovaná strategickému plánování v hospodářské praxi. Autory publikace jsou uznávaní odborníci s teoretickým zázemím i zkušenostmi z vyšších manažerských postů včetně specialisty na tvorbu systémů počítačové podpory finančního plánování a investičního rozhodování.

Z bohatého a dobře strukturovaného obsahu knihy ( jehož kopie je na webu GRADY ) vyjímám dílčí témata, která mne nejvíce zaujala. Jejich zařazení do textu knihy je dokladem toho, že v ní nejde pouze o přípravu strategického plánu, ale i o vytvoření kvalitních předpokladů pro jejich maximální praktickou účinnost. Zde jsou:
Vybraná dílčí témata
Fáze strategického managementu
Strategická východiska
Identifikace faktorů ovlivňujících strategický záměr
Analýza prostředí ovlivňujícího strategická východiska
Identifikace faktorů rizika a stanovení jejich významnosti
Formulace základních scénářů a testování  jejich konzistence
Postupy aplikace vybraných metod používaných při tvorbě strategického plánu
Členění dle úrovně rozhodovacího procesu
Revize a korekce výchozích předpokladů
Postupové kroky tvorby strategických plánů
Přiřazení strategických operací dílčím cílům
Formulace strategických plánů na procesním základě
BSC jako systémový nástroj řízení firemní výkonnosti
Požadavky na projekty ucházející se o zařazení do investičního programu
Požadavky na vytvářený investiční program
Tvorba portfolií podle kategorií projektů a vyváženost investičního programu
Optimalizace tvorby portfolií dle kategorií projektů
Optimalizace portfolia projektů za rizika
Aktualizace hodnocení projektů
Implementace portfoliového přístupu k tvorbě investičního programu
Soustava strategických funkčních plánů
Charakteristiky kontrolních procesů
Postavení controllingu v procesech hodnocení strategie
Reporting a jeho úloha v controllingu
Problémy příliš rychlého a příliš pomalého růstu
Procesní stránka fúzí a akvizic
Úspěšnost fúzí a akvizic
Firemní restrukturalizace a investice
Strategie snižování rizika
Krizové řízení a jeho specifika
"Win/Loss" analýzy
Praktické aplikace Business a Competitive Intelligence
Organizace Business a Competitive Intelligence
Hodnototvorné aspekty firemní strategie
Organizační zajištění tvorby strategického plánu
Ukazatele tvorby hodnoty ve firmě
Příklad výchozí strategické analýzy pro zpracování strategického plánu společnosti.
Recenze: 21. 5. 2013 - www.akamonitor.cz - doc. Arnošt Katolický ©

8.5.13

Alfa Ebooks Manager - recenze


Program je nabízen na portálu http://www.alfaebooks.com/
Program je dílem tvůrců, kteří dobře znají potřeby uživatelů elektronických knih. Alfa Eboos Manager nabízí vše, co si můžete v souvislosti s ebook přát. Nejde o prohlížeč knih, ale o velmi inteligentního správce e-knih, komunikujícího s předními knihovnami e-knih, využívajícího MS Access, podporujícího publikování e-knih na web, synchronizujícího knižní kolekci uživatele s Google Library atd.
Program není lokalizován do češtiny, takže uvádím přehled funkcí k angličtině ( orig. jazyk ).
Funkce programu v přehledu:
1. Scan your computer for e-Books
2. Catalog any book information
3. Organize your e-Library
4. Update books from the Web
5. Preview books in 3D
6. Publish your books to the Web
7. Manage e-Book files
8. Customize look and feel of your e-Library
9. Update pictures from Google Images
10. Keep your Library safe.
11. Sync your book collection with Google Library.
12. Create database reports
Podrobné informace o programu, jeho prostředí a o funkcích najdete ve slideshow na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/AEM/

5.5.13

Emoční inteligence – recenze


V roce 2013 vyšlo v BizBooks 1. vydání překladu knihy, jejímiž autory jsou Reavis Bradberryho a  Jean Greaves, oba jsou členy týmu organizace „TalentSmart, která je považována v oblasti  emoční inteligence, za světovou špičku. Ve světě, ale i v Česku, vyšla celá řada knih, věnovaná tématice, která je emoční inteligenci ( dále jen EQ ) velmi blízká. Recenzovaná kniha je v mnoha směrech unikátní. Představuje komplexní pohled na EQ, je velmi prakticky zaměřená, to znamená, že čtenáře nejen školí teorii, ale dává mu do ruky nástroj, pomocí kterého může sám něco změnit. Je psána velmi srozumitelným jazykem, má jasnou strukturu a vede čtenáře krok za krokem k poznání své aktuální hodnoty EQ a nabízí mu cestu vedoucí k pozitivnímu ovlivnění vývoje své EQ. Obsah knihy se opírá o výsledky rozsáhlého výzkumu EQ v řadě zemí světa. Za velmi odvážný krok považují skutečnost, že tým TalentSmart v knize de fakto odhalil podstatnou část svého know-how. Nahlédnutím do tohoto know-how může být pro každého vlastníka knihy absolvování speciálního textu EQ, který je realizován po přihlášení na webu na adrese: www.TalentSmart.com/test/.
Pro přístup k testu je každý výtisk knihy vybaven zvláštním heslem. Test tak plní řadu funkcí. Čtenáři názorně přibližuje problematiku EQ, umožňuje mu získat údaje o své aktuální EQ na základě vyhodnocení testu a pro TalentSmart představuje zdroj informací pro prohloubení jejich výzkumu. Pro mne představuje kniha R. Bradberryho a Jean Graves, zdroj poznání, srovnatelný s knihou, kterou jsem až dosud považoval za nejlepší z titulů nabízených dodnes na českém knižním trhu. Tou knihou je titul „Úspěšná inteligence“ ( GRADA ). Moji recenzi uvedené knihy najdete po létech ještě dnes na webové adrese: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/inteligence.htm.  Podle autora má úspěšná inteligence tři složky: analytickou, tvůrčí a praktickou. Inteligenci považuje za záležitost rovnováhy znalostí, kdy a jak užít analytické, tvůrčí a praktické dovednosti.  Pro mne byl obsah knihy vodítkem při strukturování a upřesnění mých osobních životních zkušeností spojených s problematikou úspěšnosti inteligence. Omlouvám se za tento krátký odskok, který měl přiblížit moje priority hodnocení literatury z této oblasti lidského poznání. Hodnocená kniha, věnovaná EQ, poskytuje detailní návod jak EQ každého z nás změnit. EQ je  dnes již prokazatelně považována za jedno z hlavních východisek úspěšnosti v životě.  Většina z nás směřuje energii v oblasti osobního rozvoje do zvyšování svých znalostí, svých zkušenost, inteligence a vzdělání. To by bylo jistě v pořádku, pokud bychom zároveň rozuměli svým pocitům a hlavně pocitů ostatních lidí a chápali, jak naše emoce každ den zásadně ovlivňují naše životy. Když byla
EQ objevena, stala se chybějícím článkem, vysvětlujícím zjištění, že lidé s mimořádně vysokým IQ, výkonnostně překonávají ty s průměrným IQ jen ve 20% případů. Kniha nám umožňuje používat časem prověřené strategie zvyšování EQ. 
EQ je schopnost rozpoznat a pochopit své vlastní emoce a pocity ostatních lidí. Je to umění použít toto poznání pro ovládání svého vlastního chování, jak se orientujeme ve společenském prostředí a ja dokážeme dosáhnut pozitivních výsledků na základě osobních rozhodnutí. Každý z nás disponuje třemi rozdílnými vlastnostmi – IQ, charakter osobnosti a EQ. Každý z nich svým způsobem předurčuje naše jednání a myšlení.
Struktura knihy
R. Bradberryho a Jean Graves vychází z klasifikace čtyř dovedností, ze kterých se skládá EQ: sebeuvědomění, self-management, řízení vztahů a sociální povědomí. První dvě dovednosti se týkají především nás. Druhé dvě dovednosti vycházejí z interakce s ostatní mi lidmi. Autoři probírají jednotlivé 4 dovednosti tak, že prezentují desítky strategií, jak dosáhnout v dané oblasti zlepšení EQ. Navíc, prezentují na příkladech konkrétních lidí v konkrétních 
situací, jak vypadá hodnocení nízké, střední či vysoké EQ. 
Velkou pozornost věnují autoři i možnému vývoji emoční inteligence. Své prognózy vývoje opírají o srovnání EQ v různých časových úsecích vývoje společnosti, o poznání rozdílů EQ mezi pohlavími, mezi věkovými kategoriemi atd. Analyzují příčiny vzestupu, ale i dočasného   poklesu EQ. Z toho odvozují poznání, že o vývoj EQ je třeba pečovat. Na rozdíl od IQ, který je po celý život téměř neměnný, EQ je ovlivnitelný – oběma směryNa závěr knihy umístili autoři sadu otázek pro skupinovou diskuzi, která by mohla přispět k poznání variability EQ u různých lidí v různých situacích. 
Kniha je mimořádná tím, že v ní vůbec poprvé uveřejňují autoři svůj revoluční program, který pomáhá lidem identifikovat jejich schopnosti emoční inteligence. Knihu doporučuji všem, kdo se odhodlali pečovat o svoji EQ, ale i těm , kdo se svým rozhodnutím dosud váhají. Nepochybuji o tom, že se, po přečtení knihy,  rozhodnou správně.   

16.3.13

Windows 8 - kompletní příručka - GRADA - Král

Je to čtvrtý titul, věnovaný Windows 8, s kterým jsem přišel do styku. Musím říci, že to vypadá, jako by se autoři dohodli, že ve svých knihách pěkně odstupňují podrobnost a náročnost výkladu Windows 8. Po dvou titulech J. Pecinovského, po knize Ondřeje Bitto, věnované tipům a trikům, je kniha Mojmíra Krále a Petra Slavíka, zatím nejpodrobnějším a do hloubky nejpropracovanějším titulem, který má co říci nejen začátečníkům a mírně pokročilým , ale i profesionálům IT. Přístup k tématu a podání látky svědčí o bohatých zkušenostech autorů v oblasti vzdělávání a publikování počítačové literatury. Během studia knihy jsem získal dojem, že držím v rukou ve skutečnosti knihy dvě. Jednu, která přibližuje samotné Windows 8 ( co systém nabízí ) a druhou, která shrnuje základy, potřebné k hlubšímu porozumění tomu, co se vlastně děje. Nejlépe je to vidět v kapitolách věnovaných počítači v síti, zabezpečení systému, příkazovému řádku, registrům a problematice instalace a obnovení systému. Je to příjemný pocit, když čtenář rozumí nejen tomu, co má dělat, ale také co se za tím procesem skrývá. Autoři dokázali dobře využít poměrně velký prostor 370-ti stran, které měli k dispozici. Přiznám se, že jsem byl trochu bezradný, jak v recenzi prezentovat bohatý obsah knihy a tak jsem se rozhodl pro malou slideshow, sestavenou z obrázků věnovaných obsahu knihy a čtyřem ukázkám vybraných stránek knihy, přibližujícím podrobnost a grafickou podporu výkladu. Najdete ji na adresehttp://www.akamonitor.cz/recenze/kral/ . ( Pozn. - za slabší kvalitu snímků se omlouvám.)    

17.1.13

Recenze knihy věnované Windows 8

Autor: Josef Pecinovský, počet stran 128  - vydání první, Praha 2013
© Grada Publishing, a.s., 2013

Kniha Josefa Pecinovského má za cíl seznámit čtenáře na poměrně malém prostoru se zásadami práce s operačním systémem Windows 8. Knížka je velmi útlá, proto se do ní nemohl ani zdaleka vejít popis všeho, co OS Windows 8 dokáže. Je tu však to nejdůležitější, s čím začátečník může přijít do styku.

Co by tedy měl čtenář této knihy umět, než se do práce s knihou ponoří?
- Zapnout a vypnout počítač.
- Ovládat myš a základní operace s ní.
- Spustit a ukončit program.
- Orientovat se na klávesnici, napsat jednoduchý text.

Co v knize Josefa Pecinovského najdete?
Text knihy je rozdělen do sedmi kapitol.
Obsah – názvy kapitol:- Windows 8 – seznamujeme se
- Nové aplikace Windows 8
- Pracovní plocha a hlavní panel
- Základem systému Windows jsou okna
- Nastaveni os Windows 8
- Operace se soubory, aplikace Průzkumník
- Aplikace dodávané s Windows 8
Úvodní kapitola je seznamovací, dočtete se zde o spouštění celé řady nových aplikací, které se nespouštějí v oknech, jsou modifikacemi úvodní obrazovky. O nich pojednává druhá kapitola. Třetí kapitola je věnována p hlavnímu panelu a pracovní ploše. Uvádí, jak spouštět aplikace a jak mezi nimi přepínat, a také seznamuje s nastavením hlavního panelu. Práci s okny a ovládání aplikací je věnována čtvrtá kapitola. Kromě podrobného popisu oken se v této kapitole dočtete o tom, jak ovládat aplikace pomocí pásu karet a nabídkami. Přestože je OS Windows 8 solidně nastaven už při instalaci, pokud si budete přát změny v nastavení, v páté kapitole se dočtete, jak například změnit vzhled pracovní plochy, úvodní obrazovky, ukazatele myši, jak upravit spořič obrazovky nebo nastavit datum a čas. Šestá kapitola je zásadní pro pochopení práce s dokumenty a soubory.  Ukazuje čtenáři, jak soubory přejmenovat, odstranit, zkopírovat i přesunout.  Závěrečná kapitola seznámí čtenáře s některými aplikacemi, které se instalují současně s Windows 8. Především to jsou Poznámkový blok, Malování, WordPad a Internet Explorer. Autor pamatuje na časté problémy s porozuměním speciálním pojmům, proto uvádí jednotné významy základních pojmů.

Pokud chcete znát přehled novinek, které přináší OS Windows 8, je jich určitě mnoho, ale z uživatelského hlediska jsou podstatné dvě:
- Nabídka Start již neexistuje a je plně nahrazena úvodní obrazovkou.
- Celý OS Windows 8 může být ovládán též pouze dotykem, to ovšem jen v případě, že je k dispozici dotykový monitor, případně je WIN 8 nainstalován v tabletu.
K dispozici má uživatel  zhruba desítku nainstalovaných aplikací, s některými nejzajímavějšími Josef Pecinovský čtenáře stručně, ale přehledně seznamuje. Zajímavou vlastností nové verze Windows 8 je, že spuštěné aplikace není třeba ukončovat, nechtěje běžet, i když s nimi nebudete pracovat. Systém brzy sám rozpozná nečinnou aplikaci a ukončí ji.  Pokud budete v novém OS hledat hry, které vždy bývaly nezbytnou součástí Windows. Nebojte se, ani systému Windows 8 o ně nebudete zkráceni. Kniha Josefa Pecinovského vás tomu naučí.
Mezi nové aplikace Windows 8, kterým se autor stručně  věnuje, patří:
- Mapy
- Předpověď počasí
- Store
- Správa fotografií a videa
- Kalendář
- Jak levně cestovat

Proč si pro svůj start do Windows 8 zvolit právě knihu Josefa Pacinovského, vydanou v GRADĚ v roce 2013?
Knihy J. Pecinovského patří v oblasti počítačové literatury k mým nejoblíbenějším. Cením si uživatelský přístup k obsahu, přehlednou a logickou strukturu, srozumitelný jazyk, výklad bez zbytečného teoretizování. J. Pecinovský umí dokonale hospodařit s prostorem, který je jeho výkladu  poskytnut. I při maximální úspoře místa, dokáže zvýraznit nejpodstatnější čász obsahu. Jde o  jednoho z nejzkušenějších autorů a GRADA dobře ví, proč svěřuje knižní zpracování nových témat právě J. Pecinovskému. Volbou této knihy zcela určitě neprohloupíte.