28.5.13

5 kroků k úspěšnému projektu - recenze knihy


Kniha vyšla s podtitulkem: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Autory knihy jsou: Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej CinglVydala Grada Publishing, a.s.

Autoři si vytyčili cíl – napsat knihu, která má být jednoduchou, avšak praktickou pomůckou pro všechny projektové manažery.  Kniha je členěna na pět základních částí dle fází řízení projektu, každá část obsahuje jednotlivé příslušné dokumenty a ty jsou vždy popsány a zdůvodněny, je uvedena prázdná šablona a dále tři příklady demonstrující použití daného dokumentu.  Výklad postupuje těmito fázemi: identifikace, zadání/definice, krok plánování, realizace a ukončení. Jde o ucelený soubor šablonových dokumentů, respektující hlavní principy, nástroje a metody projektového řízení a navazující na světové standardy projektového řízení.
Autoři vycházejí z poznání, že správná aplikace správných nástrojů dramaticky zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu.  Každý dokument je v knize komplexně popsán a následně demonstrován. Součástí záměru autorů je přispět k širšímu používání standardizovaného přístupu k projektům a k používaným nástrojům. Zvyšuje se šance na dosažení potřebné míry porozumění v rámci projektového týmu i v jeho okolí. 
Důležitým rysem knihy je to, že terminologicky vychází především ze slovníku pojmů standardu IPMA, který je v češtině zřejmě nejvíce standardizován, dále pak užívájí nejobvyklejší pojmy ze standardů PMI a PRINCE2. Autoři nenechávají čtenáře na pochybách, pokud jde o způsob práce s rozsáhlým souborem dokumentů. Rozhodně zdůrazňují potřebu respektování skutečnosti, že projekty se jeden od druhého mohou výrazně lišit.  Nabízená dokumentace, má-li být úspěšně aplikována, vyžaduje zkušenost čtenáře s přizpůsobováním standardů konkrétním podmínkám její aplikace. Je tedy na jedné straně pomocí, současně je i určitou výzvou.
Název knihy „5 kroků k úspěšnému projekt“ má svůj základ ve specifikaci 5-ti otázek, na které si musí odpovědět manažéři u všech projektů:
- Čeho chceme vlastně dosáhnout?
- Co vše bude projekt obnášet?
- Jak by měl projekt proběhnout? Co se může stát během realizace?
- Jak projekt uřídit?
- Jak projekt správně zakončit?
Vše ostatní se již může a pravděpodobně i bude u různých projektů lišit.
Jednotlivé dokumenty mají pro dosažení účinnosti PM různý význam.  Některé považují autoři za nutné – měl by jimi disponovat každý projekt, jiné jsou spíše doplňkové – ve vhodných případech poskytují vysokou přidanou hodnotu, v jiných jsou však spíše zbytečné. Kniha obsahuje dvě cenné tabulky:
Tab. L Rozdělení dokumentů na základní a doplňkové
Tah. 2 Rozdělení dokumentů podle složitosti a rozsahu projektu
Autoři se zaměřili na dokumenty, které jsou používané nejčastěji a které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu nejvíce projektům. Za podstatné považují pokrytí určité potřeby v dané fázi projektu.
Pochopení role jednotlivých dokumentů v celém systému dokumentace projektu podporuje podrobné schéma časové souslednosti dokumentů. Jednotlivé dokumenty jsou popsány víceméně v časové souslednosti, dle obvyklého prvního výskytu v rámci projektu. Respektuje se skutečnost, že ve většině případů se dokumenty zpracovávají postupnými revizemi, ve více iteracích, a tedy často souběžně.
V závěru knihy autoři zdůrazňují, že jim nešlo o zpracování jednoznačného návod k realizaci každého konkrétního projektu nýbrž o inspiraci k tvorbě vlastního přístupu k přípravě a realizaci projektu.  Předpokládají, že si čtenář z celé řady dokumentů vybere ty, které jsou přínosné pro jeho projekt, a přizpůsobí je svým osobním a organizačním zvyklostem.
Po prostudování knihy se nemohu ubránit vyjádření svého základního dojmu. Není častým jevem, aby pracovníci poradenské firmy odkryli podstatnější část svého know-how. Činí tak pracovníci firem, které si věří. Jsou si vědomy skutečnosti, že sebelepší kniha nikdy nemůže zcela nahradit roli dobře připraveného, zkušeného poradce. Odvážně a promyšleně nabízejí část svého know-how, jako nejúčinnější formu propagace svého produktu.  Důkazem řečeného je nejen text knihy, ale rovněž fakt, že  umístili na web www.pmconsulting.cz/pmform šablony všech uvedených dokumentů zpracované v Excelu a připravené k okamžitému použití. A aby to nebylo málo, zavazují se elektronické šablony aktualizovat.
Autorům i GRADĚ je třeba upřímně poděkovat za to, že knihu v současném podání připravili a vydali. Na závěr bych rád dodal: za formou konkrétního dokumentu je třeba hledat principy a metodiku řízení určité fáze řízení projektu!
doc. Arnošt Katolický
28.5.2013

21.5.13

Recenze knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“


Recenze knihy „Tvorba strategie a strategické plánování
Teire a praxe
Autoři: Fotr JiříVacík EmilSouček IvanŠpaček MiroslavHájek Stanislav
Vydala GRADA www.grada.cz

S velkým potěšením jsem přijal před časem zprávu o tom, že kolektiv autorů, vedený prof. Jiřím Fotrem, dokončil práci na této knize a následně, že GRADA knihu bleskově vydala.
Je třeba říci, že GRADA udělala moc dobře, že se rozhodla přiblížit čtenářům právě knihu autorů J. Fotra, S. Hájka, I. Součka, M. Špačka a E. Vacíka.  Jak se ukázalo, jde o velmi dobře sehraný tým se špičkovým vedením v osobě J. Fotra.
Knize je na stránkách portálu GRADY věnována náležitá pozornost. Na webové stránce věnované knize, se dozvíme podrobný obsah knihy i charakteristiku odborného zaměření autorů.
Právě uvedená skutečnost mi dává příležitost k tomu, abych se krátce věnoval okolnostem spojeným s počátky manažerských her a sofistikovanému uplatnění tehdy dostupné IT v rozhodovacím procesu a v risk-managementu. Již tehdy se ukázalo, jak cenná byla spolupráce J. Fotra, který se věnoval prioritně obsahovému pojetí her a modelů a S. Hájka, který byl nejen špičkovou oporou v oblasti IT, ale velmi dobře spolupracoval na samotném pojetí modelů. Byl to J. Fotr, který od začátku realizoval myšlenku spojení vývoje modelů s jejich co nejširším ověřením v praktickém nasazení ve vybraných organizacích a institucích v ČR. Nejinak je tomu i dnes, kdy se navíc přidal cíl komplexního a dynamického přístupu k řešení otázek plánování a realizace strategie a strategického rozhodování, což vedlo k vytvoření autorského týmu pro přípravu knihy, která je nástrojem pro předání letitých zkušeností autorů širokému okruhu čtenářů z řady oblastí, navazujících na plánování strategického rozvoje podniků.

Kniha je určena manažerům, kteří:
- rozhodují o volbě strategie a o tvorbě strategických plánů
- pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě těchto plánů.
Kniha vybaví obě skupiny pracovníků know-how potřebným pro
- zvýšení kvality práce při tvorbě strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán,
- úspěšnou realizaci strategických plánů, jejich kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací.
Kniha přináší uspořádaný soubor poznatků integrující teoretické poznatky se zkušenostmi z hospodářské praxe. Autoři se v knize výrazně zaměřují na postup implementace formulované strategie. Jednotlivé kapitoly knihy se věnují strategickému řízení, měření a řízení firemní výkonnosti a tvorbě soustavy strategických plánů včetně plánování zdrojů pro jejich zabezpečení. Zdůrazňují výrazně klíčové postavení strategického investičního a finančního plánu v rámci strategických plánů. Velkou pozornost autoři věnují jeho tvorbě, analýze a hodnocení, včetně uplatnění počítačové podpory. Důležité místo v knize přísluší implementaci plánů. Komplexní charakter knihy se projevuje v zařazení partií souvisejících s řízením růstu, fúzím a akvizicím, strategického managementu rizika, včetně krizového řízení a informační podpory strategického plánování, pomocí nástrojů Business/Competitive Intelligence. Knihu uzavírá kapitola věnovaná strategickému plánování v hospodářské praxi. Autory publikace jsou uznávaní odborníci s teoretickým zázemím i zkušenostmi z vyšších manažerských postů včetně specialisty na tvorbu systémů počítačové podpory finančního plánování a investičního rozhodování.

Z bohatého a dobře strukturovaného obsahu knihy ( jehož kopie je na webu GRADY ) vyjímám dílčí témata, která mne nejvíce zaujala. Jejich zařazení do textu knihy je dokladem toho, že v ní nejde pouze o přípravu strategického plánu, ale i o vytvoření kvalitních předpokladů pro jejich maximální praktickou účinnost. Zde jsou:
Vybraná dílčí témata
Fáze strategického managementu
Strategická východiska
Identifikace faktorů ovlivňujících strategický záměr
Analýza prostředí ovlivňujícího strategická východiska
Identifikace faktorů rizika a stanovení jejich významnosti
Formulace základních scénářů a testování  jejich konzistence
Postupy aplikace vybraných metod používaných při tvorbě strategického plánu
Členění dle úrovně rozhodovacího procesu
Revize a korekce výchozích předpokladů
Postupové kroky tvorby strategických plánů
Přiřazení strategických operací dílčím cílům
Formulace strategických plánů na procesním základě
BSC jako systémový nástroj řízení firemní výkonnosti
Požadavky na projekty ucházející se o zařazení do investičního programu
Požadavky na vytvářený investiční program
Tvorba portfolií podle kategorií projektů a vyváženost investičního programu
Optimalizace tvorby portfolií dle kategorií projektů
Optimalizace portfolia projektů za rizika
Aktualizace hodnocení projektů
Implementace portfoliového přístupu k tvorbě investičního programu
Soustava strategických funkčních plánů
Charakteristiky kontrolních procesů
Postavení controllingu v procesech hodnocení strategie
Reporting a jeho úloha v controllingu
Problémy příliš rychlého a příliš pomalého růstu
Procesní stránka fúzí a akvizic
Úspěšnost fúzí a akvizic
Firemní restrukturalizace a investice
Strategie snižování rizika
Krizové řízení a jeho specifika
"Win/Loss" analýzy
Praktické aplikace Business a Competitive Intelligence
Organizace Business a Competitive Intelligence
Hodnototvorné aspekty firemní strategie
Organizační zajištění tvorby strategického plánu
Ukazatele tvorby hodnoty ve firmě
Příklad výchozí strategické analýzy pro zpracování strategického plánu společnosti.
Recenze: 21. 5. 2013 - www.akamonitor.cz - doc. Arnošt Katolický ©

8.5.13

Alfa Ebooks Manager - recenze


Program je nabízen na portálu http://www.alfaebooks.com/
Program je dílem tvůrců, kteří dobře znají potřeby uživatelů elektronických knih. Alfa Eboos Manager nabízí vše, co si můžete v souvislosti s ebook přát. Nejde o prohlížeč knih, ale o velmi inteligentního správce e-knih, komunikujícího s předními knihovnami e-knih, využívajícího MS Access, podporujícího publikování e-knih na web, synchronizujícího knižní kolekci uživatele s Google Library atd.
Program není lokalizován do češtiny, takže uvádím přehled funkcí k angličtině ( orig. jazyk ).
Funkce programu v přehledu:
1. Scan your computer for e-Books
2. Catalog any book information
3. Organize your e-Library
4. Update books from the Web
5. Preview books in 3D
6. Publish your books to the Web
7. Manage e-Book files
8. Customize look and feel of your e-Library
9. Update pictures from Google Images
10. Keep your Library safe.
11. Sync your book collection with Google Library.
12. Create database reports
Podrobné informace o programu, jeho prostředí a o funkcích najdete ve slideshow na adrese:
www.akamonitor.cz/product-reviews/AEM/

5.5.13

Emoční inteligence – recenze


V roce 2013 vyšlo v BizBooks 1. vydání překladu knihy, jejímiž autory jsou Reavis Bradberryho a  Jean Greaves, oba jsou členy týmu organizace „TalentSmart, která je považována v oblasti  emoční inteligence, za světovou špičku. Ve světě, ale i v Česku, vyšla celá řada knih, věnovaná tématice, která je emoční inteligenci ( dále jen EQ ) velmi blízká. Recenzovaná kniha je v mnoha směrech unikátní. Představuje komplexní pohled na EQ, je velmi prakticky zaměřená, to znamená, že čtenáře nejen školí teorii, ale dává mu do ruky nástroj, pomocí kterého může sám něco změnit. Je psána velmi srozumitelným jazykem, má jasnou strukturu a vede čtenáře krok za krokem k poznání své aktuální hodnoty EQ a nabízí mu cestu vedoucí k pozitivnímu ovlivnění vývoje své EQ. Obsah knihy se opírá o výsledky rozsáhlého výzkumu EQ v řadě zemí světa. Za velmi odvážný krok považují skutečnost, že tým TalentSmart v knize de fakto odhalil podstatnou část svého know-how. Nahlédnutím do tohoto know-how může být pro každého vlastníka knihy absolvování speciálního textu EQ, který je realizován po přihlášení na webu na adrese: www.TalentSmart.com/test/.
Pro přístup k testu je každý výtisk knihy vybaven zvláštním heslem. Test tak plní řadu funkcí. Čtenáři názorně přibližuje problematiku EQ, umožňuje mu získat údaje o své aktuální EQ na základě vyhodnocení testu a pro TalentSmart představuje zdroj informací pro prohloubení jejich výzkumu. Pro mne představuje kniha R. Bradberryho a Jean Graves, zdroj poznání, srovnatelný s knihou, kterou jsem až dosud považoval za nejlepší z titulů nabízených dodnes na českém knižním trhu. Tou knihou je titul „Úspěšná inteligence“ ( GRADA ). Moji recenzi uvedené knihy najdete po létech ještě dnes na webové adrese: http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/inteligence.htm.  Podle autora má úspěšná inteligence tři složky: analytickou, tvůrčí a praktickou. Inteligenci považuje za záležitost rovnováhy znalostí, kdy a jak užít analytické, tvůrčí a praktické dovednosti.  Pro mne byl obsah knihy vodítkem při strukturování a upřesnění mých osobních životních zkušeností spojených s problematikou úspěšnosti inteligence. Omlouvám se za tento krátký odskok, který měl přiblížit moje priority hodnocení literatury z této oblasti lidského poznání. Hodnocená kniha, věnovaná EQ, poskytuje detailní návod jak EQ každého z nás změnit. EQ je  dnes již prokazatelně považována za jedno z hlavních východisek úspěšnosti v životě.  Většina z nás směřuje energii v oblasti osobního rozvoje do zvyšování svých znalostí, svých zkušenost, inteligence a vzdělání. To by bylo jistě v pořádku, pokud bychom zároveň rozuměli svým pocitům a hlavně pocitů ostatních lidí a chápali, jak naše emoce každ den zásadně ovlivňují naše životy. Když byla
EQ objevena, stala se chybějícím článkem, vysvětlujícím zjištění, že lidé s mimořádně vysokým IQ, výkonnostně překonávají ty s průměrným IQ jen ve 20% případů. Kniha nám umožňuje používat časem prověřené strategie zvyšování EQ. 
EQ je schopnost rozpoznat a pochopit své vlastní emoce a pocity ostatních lidí. Je to umění použít toto poznání pro ovládání svého vlastního chování, jak se orientujeme ve společenském prostředí a ja dokážeme dosáhnut pozitivních výsledků na základě osobních rozhodnutí. Každý z nás disponuje třemi rozdílnými vlastnostmi – IQ, charakter osobnosti a EQ. Každý z nich svým způsobem předurčuje naše jednání a myšlení.
Struktura knihy
R. Bradberryho a Jean Graves vychází z klasifikace čtyř dovedností, ze kterých se skládá EQ: sebeuvědomění, self-management, řízení vztahů a sociální povědomí. První dvě dovednosti se týkají především nás. Druhé dvě dovednosti vycházejí z interakce s ostatní mi lidmi. Autoři probírají jednotlivé 4 dovednosti tak, že prezentují desítky strategií, jak dosáhnout v dané oblasti zlepšení EQ. Navíc, prezentují na příkladech konkrétních lidí v konkrétních 
situací, jak vypadá hodnocení nízké, střední či vysoké EQ. 
Velkou pozornost věnují autoři i možnému vývoji emoční inteligence. Své prognózy vývoje opírají o srovnání EQ v různých časových úsecích vývoje společnosti, o poznání rozdílů EQ mezi pohlavími, mezi věkovými kategoriemi atd. Analyzují příčiny vzestupu, ale i dočasného   poklesu EQ. Z toho odvozují poznání, že o vývoj EQ je třeba pečovat. Na rozdíl od IQ, který je po celý život téměř neměnný, EQ je ovlivnitelný – oběma směryNa závěr knihy umístili autoři sadu otázek pro skupinovou diskuzi, která by mohla přispět k poznání variability EQ u různých lidí v různých situacích. 
Kniha je mimořádná tím, že v ní vůbec poprvé uveřejňují autoři svůj revoluční program, který pomáhá lidem identifikovat jejich schopnosti emoční inteligence. Knihu doporučuji všem, kdo se odhodlali pečovat o svoji EQ, ale i těm , kdo se svým rozhodnutím dosud váhají. Nepochybuji o tom, že se, po přečtení knihy,  rozhodnou správně.