28.5.13

5 kroků k úspěšnému projektu - recenze knihy


Kniha vyšla s podtitulkem: 22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. Autory knihy jsou: Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej CinglVydala Grada Publishing, a.s.

Autoři si vytyčili cíl – napsat knihu, která má být jednoduchou, avšak praktickou pomůckou pro všechny projektové manažery.  Kniha je členěna na pět základních částí dle fází řízení projektu, každá část obsahuje jednotlivé příslušné dokumenty a ty jsou vždy popsány a zdůvodněny, je uvedena prázdná šablona a dále tři příklady demonstrující použití daného dokumentu.  Výklad postupuje těmito fázemi: identifikace, zadání/definice, krok plánování, realizace a ukončení. Jde o ucelený soubor šablonových dokumentů, respektující hlavní principy, nástroje a metody projektového řízení a navazující na světové standardy projektového řízení.
Autoři vycházejí z poznání, že správná aplikace správných nástrojů dramaticky zvyšuje pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu.  Každý dokument je v knize komplexně popsán a následně demonstrován. Součástí záměru autorů je přispět k širšímu používání standardizovaného přístupu k projektům a k používaným nástrojům. Zvyšuje se šance na dosažení potřebné míry porozumění v rámci projektového týmu i v jeho okolí. 
Důležitým rysem knihy je to, že terminologicky vychází především ze slovníku pojmů standardu IPMA, který je v češtině zřejmě nejvíce standardizován, dále pak užívájí nejobvyklejší pojmy ze standardů PMI a PRINCE2. Autoři nenechávají čtenáře na pochybách, pokud jde o způsob práce s rozsáhlým souborem dokumentů. Rozhodně zdůrazňují potřebu respektování skutečnosti, že projekty se jeden od druhého mohou výrazně lišit.  Nabízená dokumentace, má-li být úspěšně aplikována, vyžaduje zkušenost čtenáře s přizpůsobováním standardů konkrétním podmínkám její aplikace. Je tedy na jedné straně pomocí, současně je i určitou výzvou.
Název knihy „5 kroků k úspěšnému projekt“ má svůj základ ve specifikaci 5-ti otázek, na které si musí odpovědět manažéři u všech projektů:
- Čeho chceme vlastně dosáhnout?
- Co vše bude projekt obnášet?
- Jak by měl projekt proběhnout? Co se může stát během realizace?
- Jak projekt uřídit?
- Jak projekt správně zakončit?
Vše ostatní se již může a pravděpodobně i bude u různých projektů lišit.
Jednotlivé dokumenty mají pro dosažení účinnosti PM různý význam.  Některé považují autoři za nutné – měl by jimi disponovat každý projekt, jiné jsou spíše doplňkové – ve vhodných případech poskytují vysokou přidanou hodnotu, v jiných jsou však spíše zbytečné. Kniha obsahuje dvě cenné tabulky:
Tab. L Rozdělení dokumentů na základní a doplňkové
Tah. 2 Rozdělení dokumentů podle složitosti a rozsahu projektu
Autoři se zaměřili na dokumenty, které jsou používané nejčastěji a které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu nejvíce projektům. Za podstatné považují pokrytí určité potřeby v dané fázi projektu.
Pochopení role jednotlivých dokumentů v celém systému dokumentace projektu podporuje podrobné schéma časové souslednosti dokumentů. Jednotlivé dokumenty jsou popsány víceméně v časové souslednosti, dle obvyklého prvního výskytu v rámci projektu. Respektuje se skutečnost, že ve většině případů se dokumenty zpracovávají postupnými revizemi, ve více iteracích, a tedy často souběžně.
V závěru knihy autoři zdůrazňují, že jim nešlo o zpracování jednoznačného návod k realizaci každého konkrétního projektu nýbrž o inspiraci k tvorbě vlastního přístupu k přípravě a realizaci projektu.  Předpokládají, že si čtenář z celé řady dokumentů vybere ty, které jsou přínosné pro jeho projekt, a přizpůsobí je svým osobním a organizačním zvyklostem.
Po prostudování knihy se nemohu ubránit vyjádření svého základního dojmu. Není častým jevem, aby pracovníci poradenské firmy odkryli podstatnější část svého know-how. Činí tak pracovníci firem, které si věří. Jsou si vědomy skutečnosti, že sebelepší kniha nikdy nemůže zcela nahradit roli dobře připraveného, zkušeného poradce. Odvážně a promyšleně nabízejí část svého know-how, jako nejúčinnější formu propagace svého produktu.  Důkazem řečeného je nejen text knihy, ale rovněž fakt, že  umístili na web www.pmconsulting.cz/pmform šablony všech uvedených dokumentů zpracované v Excelu a připravené k okamžitému použití. A aby to nebylo málo, zavazují se elektronické šablony aktualizovat.
Autorům i GRADĚ je třeba upřímně poděkovat za to, že knihu v současném podání připravili a vydali. Na závěr bych rád dodal: za formou konkrétního dokumentu je třeba hledat principy a metodiku řízení určité fáze řízení projektu!
doc. Arnošt Katolický
28.5.2013