21.5.13

Recenze knihy „Tvorba strategie a strategické plánování“


Recenze knihy „Tvorba strategie a strategické plánování
Teire a praxe
Autoři: Fotr JiříVacík EmilSouček IvanŠpaček MiroslavHájek Stanislav
Vydala GRADA www.grada.cz

S velkým potěšením jsem přijal před časem zprávu o tom, že kolektiv autorů, vedený prof. Jiřím Fotrem, dokončil práci na této knize a následně, že GRADA knihu bleskově vydala.
Je třeba říci, že GRADA udělala moc dobře, že se rozhodla přiblížit čtenářům právě knihu autorů J. Fotra, S. Hájka, I. Součka, M. Špačka a E. Vacíka.  Jak se ukázalo, jde o velmi dobře sehraný tým se špičkovým vedením v osobě J. Fotra.
Knize je na stránkách portálu GRADY věnována náležitá pozornost. Na webové stránce věnované knize, se dozvíme podrobný obsah knihy i charakteristiku odborného zaměření autorů.
Právě uvedená skutečnost mi dává příležitost k tomu, abych se krátce věnoval okolnostem spojeným s počátky manažerských her a sofistikovanému uplatnění tehdy dostupné IT v rozhodovacím procesu a v risk-managementu. Již tehdy se ukázalo, jak cenná byla spolupráce J. Fotra, který se věnoval prioritně obsahovému pojetí her a modelů a S. Hájka, který byl nejen špičkovou oporou v oblasti IT, ale velmi dobře spolupracoval na samotném pojetí modelů. Byl to J. Fotr, který od začátku realizoval myšlenku spojení vývoje modelů s jejich co nejširším ověřením v praktickém nasazení ve vybraných organizacích a institucích v ČR. Nejinak je tomu i dnes, kdy se navíc přidal cíl komplexního a dynamického přístupu k řešení otázek plánování a realizace strategie a strategického rozhodování, což vedlo k vytvoření autorského týmu pro přípravu knihy, která je nástrojem pro předání letitých zkušeností autorů širokému okruhu čtenářů z řady oblastí, navazujících na plánování strategického rozvoje podniků.

Kniha je určena manažerům, kteří:
- rozhodují o volbě strategie a o tvorbě strategických plánů
- pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě těchto plánů.
Kniha vybaví obě skupiny pracovníků know-how potřebným pro
- zvýšení kvality práce při tvorbě strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán,
- úspěšnou realizaci strategických plánů, jejich kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací.
Kniha přináší uspořádaný soubor poznatků integrující teoretické poznatky se zkušenostmi z hospodářské praxe. Autoři se v knize výrazně zaměřují na postup implementace formulované strategie. Jednotlivé kapitoly knihy se věnují strategickému řízení, měření a řízení firemní výkonnosti a tvorbě soustavy strategických plánů včetně plánování zdrojů pro jejich zabezpečení. Zdůrazňují výrazně klíčové postavení strategického investičního a finančního plánu v rámci strategických plánů. Velkou pozornost autoři věnují jeho tvorbě, analýze a hodnocení, včetně uplatnění počítačové podpory. Důležité místo v knize přísluší implementaci plánů. Komplexní charakter knihy se projevuje v zařazení partií souvisejících s řízením růstu, fúzím a akvizicím, strategického managementu rizika, včetně krizového řízení a informační podpory strategického plánování, pomocí nástrojů Business/Competitive Intelligence. Knihu uzavírá kapitola věnovaná strategickému plánování v hospodářské praxi. Autory publikace jsou uznávaní odborníci s teoretickým zázemím i zkušenostmi z vyšších manažerských postů včetně specialisty na tvorbu systémů počítačové podpory finančního plánování a investičního rozhodování.

Z bohatého a dobře strukturovaného obsahu knihy ( jehož kopie je na webu GRADY ) vyjímám dílčí témata, která mne nejvíce zaujala. Jejich zařazení do textu knihy je dokladem toho, že v ní nejde pouze o přípravu strategického plánu, ale i o vytvoření kvalitních předpokladů pro jejich maximální praktickou účinnost. Zde jsou:
Vybraná dílčí témata
Fáze strategického managementu
Strategická východiska
Identifikace faktorů ovlivňujících strategický záměr
Analýza prostředí ovlivňujícího strategická východiska
Identifikace faktorů rizika a stanovení jejich významnosti
Formulace základních scénářů a testování  jejich konzistence
Postupy aplikace vybraných metod používaných při tvorbě strategického plánu
Členění dle úrovně rozhodovacího procesu
Revize a korekce výchozích předpokladů
Postupové kroky tvorby strategických plánů
Přiřazení strategických operací dílčím cílům
Formulace strategických plánů na procesním základě
BSC jako systémový nástroj řízení firemní výkonnosti
Požadavky na projekty ucházející se o zařazení do investičního programu
Požadavky na vytvářený investiční program
Tvorba portfolií podle kategorií projektů a vyváženost investičního programu
Optimalizace tvorby portfolií dle kategorií projektů
Optimalizace portfolia projektů za rizika
Aktualizace hodnocení projektů
Implementace portfoliového přístupu k tvorbě investičního programu
Soustava strategických funkčních plánů
Charakteristiky kontrolních procesů
Postavení controllingu v procesech hodnocení strategie
Reporting a jeho úloha v controllingu
Problémy příliš rychlého a příliš pomalého růstu
Procesní stránka fúzí a akvizic
Úspěšnost fúzí a akvizic
Firemní restrukturalizace a investice
Strategie snižování rizika
Krizové řízení a jeho specifika
"Win/Loss" analýzy
Praktické aplikace Business a Competitive Intelligence
Organizace Business a Competitive Intelligence
Hodnototvorné aspekty firemní strategie
Organizační zajištění tvorby strategického plánu
Ukazatele tvorby hodnoty ve firmě
Příklad výchozí strategické analýzy pro zpracování strategického plánu společnosti.
Recenze: 21. 5. 2013 - www.akamonitor.cz - doc. Arnošt Katolický ©