14.10.13

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích - recenze

4. aktualizované a rozšířené vydání
Autoři: Vladimír Smejkal a Karel Rais
GRADA 2013

Kniha autorů Smejkala a Raise vyšla již ve 4. vydání. Když jsem ji prolistoval, otevřel jsem si stránku http://www.akamonitor.cz/rizika1.htm, obsahující moji recenzi prvního vydání z roku 2003. Poslední odstavec zní: "Rozhodnutí GRADY vydat knihu V. Smejkala a K. Raise považuji za velmi chvályhodné. Nepochybuji o tom, že u tak náročného a rozsáhlého tématu jakým je Řízení rizika se najde dost příležitostí jak v dalším vydání knihu dále obohatit, jak dále prohloubit vazby dílčích témat, jak ještě více přiblížit čtenářům praktickou aplikaci teorie řízení rizik". S potěšením mohu konstatovat, že se kniha, krok za krokem, blížila k mé představě o komplexním pojetí tématu. Je nesporné, že jde o vynikající dílo autorů, kteří našli společnou řeč a díky skutečnosti, že jsou oba i nadále v centru dění na poli řízení rizik, dílo navýsost aktuální a užitečné. Potvrzuje se fakt, že redakční kolektiv paní ing. Drongové měl šťastnou ruku, když zařadil v roce 2003  do edičního plánu knihu na stále aktuálnější téma a svěřil přípravu knihy konkretní dvojici autorů. Necelých 500 stran textu, schemat a praktických příkladů, činí recenzi velmi obtížnou. Proto doporučuji věnovat pozornost stránce knihy na webu Grady. Skýtá přesný pohled nejen na obsah samotný, ale i zvolené pojetí výkladu a přístup k tématu. Povšimněte si zejména zařazení dopadu nového občanského zákoníku, vlivu procesů čerpání evropských strukt. fondů, zvýšení pozornosti tématu ze strany orgánů veřejné moci, rodící se iniciativy v oblasti zákonodárství na poli kybernetické bezpečnosti. A přirozeě četných praktických příkladů, jejichž výběr a kvalita s každým vydáním knihy, roste. Na závěr této části uvádím jeden důležitý poznatek, který prolíná, jako červená niť, zejména novým vydáním knihy: kvalitní řízení rizik může být často naléhavější podmínkou rozvoje úspěšné firmy, než firmy potýkající se s problémy. Zatím co v druhém případě se řízení rizika ( i když bohužel trochu pozdě ) samo již připomíná, u úspěšné firmy může mít zanedbání této oblasti řízení zničující účinek. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských rizicích (tržní, organizační, právní, informační, investiční, personální, technologická a jiná rizika) a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení, včetně metod pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací a pro snížení jejich nepříznivých důsledků. Autoři se zaměřují také na řízení změn strategie organizace, změn struktury a stylu řízení, změn informačních procesů a systémů, zvládáni krizových situaci, krizové plánováni a zajištění kontinuity chodu organizace.
Pro bližší, stručnou charakteristiku obsahu knihy, využívám resume knihy, ( pod které bych se osobně neváhal spolupodepsat).       
"Kniha sc ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím, a jejich zvládáním. Autoři se v ní komplexně zabývají řízením rizik, tedy nejen rizik finančních, ale všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůraz¬ňují, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu. Úvodem je zobrazen život firmy, přičemž pozornost je věnována základním příznakům krize ve firmě a kritickým momentům rozvoje firmy včetně doporučení managementu v boji s krizí. Podrobně jsou rozebrány charakteristické znaky úspěšné firmy. Další kapitola je věnována změnám ve firmě a souvisejícímu riziku. Jsou zde diskutovány modely změny ve firmě, změna strategie a metodika provedení změny strategie ve firmě. Autoři zdůrazňují chápání změny jako cesty. Kapitola čtvrtá se zabývá definováním rizika, analýzou rizik a dalšími atributy teorie rizik. Je zde popsáno řízení rizik, management podnikatelských rizik a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě. Následující kapitola je věnována po¬drobnému popisu nástrojů pro snižování rizika. Kapitola šestá je věnována informačnímu riziku, přičemž problematika je popisována ze dvou úhlů pohledu: prvním je získávání informací za účelem snížení rizika a druhým je ochrana informací, jejichž únik by byl rizikem. Kapitola sedmá popisuje problematiku investičního rozhodování a rizik s ním spojených. Významnou částí je kapitola osmá, která je věnována zatím velmi málo zkoumané oblasti, a to právním rizikům. Jsou zde rozebrána nejčastější právní rizika organizaci a možnosti ochrany proti nim. Novinkou je popis elektronických právních úkonů. Zcela nově je do tohoto čtvrtého vydání zařazena kapitola devátá Rizika ve veřejné správě. Poslední část v kapitole desáté obsahuje zásady krizového plánování a závěr, bilancující nejrůznější světová a česká rizika."
Kniha je určena manažerům na všech řídících úrovních a ve všech typech organizací, specialistům v oblasti řízení a snižování rizik, podnikatelům,.členům statutárních orgánů firem, pracovníkům orgánů veřejné správy a neziskových organizací a také vysokoškolským studentům. Za všechny čtenáře, zajímající se o problematiku řízení rizik chci poděkovat jak autorům knihy - Vladimíru Smejkalovi a Karlu Raisovi - tak redakčnímu kolektivu GRADY, vedenému paní ing. Drongovou.