1.12.13

Programování v Excelu 2010 a 2013 - recenze

Programování v Excelu 2010 a 2013
Záznam, úprava a programování maker
Autor: Marek Laurenčík
Knihu vydala GRADA - www.grada.cz

Možností tabulkového kalkulátoru Excel jsou obrovské a tomu odpovídá také bohatost prostředků, které jsou v jazyku Visual Basic for Application k dispozici. Při výběru látky se autoři snažili o to, aby jednotlivé kapitoly pokryly pokud možno co největší počet činností, ke kterým je v běžné práci Excel používán. Makra jsou účinným prostředkem, jak si při práci s tabulkovým kalkulátorem zautomatizovat sérii operací, opakovaných několikrát za sebou. Sešit Excelu je schopen zaznamenat řadu akcí po sobě a podle potřeby tyto akce kdykoliv zopakovat. Tato schopnost Excelu vám ušetří spoustu práce a zabraňuje zbytečným chybám. Akce, prováděné po spuštění makra, si Excel zaznamená pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA), jehož editor je součástí každého sešitu. Makra jsou účinným prostředkem, jak si při práci s tabulkovým kalkulátorem zautomatizovat sérii operací, opakovaných několikrát za sebou. Sešit Excelu je schopen zaznamenat řadu akcí po sobě a podle potřeby tyto akce kdykoliv zopakovat. Tato schopnost Excelu vám ušetří spoustu práce a zabraňuje zbytečným chybám.
Akce, prováděné po spuštění makra, si Excel zaznamená pomocí programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA), jehož editor je součástí každého sešitu.

Knížka autorů Laurenčík a Bureše si kladla několik cílů:
- Seznámit čtenáře se základy tvorby maker;
- Popsat podrobněji nejdůležitější a nejpoužívanější situace, kdy může tvorba maker uživateli pomoci,
- Představit čtenáři složitější programovací techniky a postupy.

Podle názoru autorů, knížka nepředpokládá předběžné znalosti programování, pouze znalost práce s kalkulátorem Excel na uživatelské úrovni. Kniha je sice primárně určena pro Excel verze 2013, avšak programovací postupy, popisované v knize, jsou použitelné i v Excelu 2010 a 2007.
Přestože většina uživatelů Excelu, kteří se chtějí seznámit s programováním v jazyku VBA, již s makry pracovala, je první kapitola věnována tvorbě maker uživatelským způsobem a různým způsobům jejich spouštění. Druhá a třetí kapitola popisují základy jazyka Visual Basic. Manipulace se sešity pomocí maker, napsaných v jazyce VBA, je podrobně popisována ve čtvrté až desáté kapitole.
Látka knihy je seřazena od jednodušších k náročnějším postupům. Výběr látky (zahrnující také práci s grafy a kontingenčními tabulkami) pokryje převážnou většinu toho, co může uživatel od programování v Excelu očekávat. 11. a 12. kapitoly jsou věnovány uživatelským formulářům, ve spojení s programovým kódem jazyku VBA. Poslední tři kapitoly jsou věnovány doplňkové problematice. Ve třinácté kapitole se čtenář dozví o možnosti spolupráce Excelu s jinými aplikacemi kompletu MS Office: Wordem, Accessem a Outlookem a o možnosti spolupráce sešitu se soubory v kódu XML. Čtrnáctá kapitola popisuje převod sešitu na samonosnou aplikaci, použitelnou jinými uživateli.

Obsah knihy – názvy kapitol
Tvorba makra záznamem
Tvorba uživatelských funkcí
Tvorba makra kódem a jeho spuštění
Mastnosti buněk a oblastí
Metody buněk a oblastí
Práce s listy, sešity a aplikací Excelu
Pokročilé programovací techniky
Práce s kontingenčními tabulkami
Práce s grafy
Využití událostí
Tvorba uživatelských formulářů
Použití kódu ve formuláři
Spolupráce Excelu s jinými programy
Úprava sešitu pro využití jinými uživateli
Úvod do tříd
Závěr
Rejstřík

Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost.
Pro jednotlivé kapitoly vytvořili autoři jeden nebo více sešitů s ukázkovými makry, funkcemi a formuláři. Sešity jsou ve formátu Excelu 2013 (XLSM).
Příklady jsou seřazeny podle kapitol a čtenář je najde ke stažení z webových stránek nakladatelství Grada na adrese www.grada.cz. --
Kniha by měla být příručkou, ke které se můžeme vrátit při své pozdější práci. Většina kapitol je doplněna o tabulky s přehledem hlavních příkazů, vlastností a metod, které bude uživatel při tvorbě maker a funkcí používat. Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost. Jako většina práce s osobním počítačem, i programování maker je do značné míry záležitostí praxe. Nejlepší cestou k dobrému zvládnutí jazyka VBA je, stejné jako u většiny lidských činností, především vlastní zkušenost.

Ukázky stručného obsahu vybraných kapitol:
Co se v jednotlivých kapitolách naučíme:
V 1. kapitole:
Zaznamen2ání makra,
Absolutní a relativní odkaz v makru,
Různé způsoby spuštění maker,
Využití maker z jiného sešitu.
V 3. kapitole:
Vytvoření jednoduchého makra a jeho spuštění,
základní odkazy na buňky a oblasti,
práce s objektovými proměnnými,
Použití funkcí Visual Basicu.
V 6. kapitole
Využívat všechny listy v sešitu a manipulovat s nimi,
Využívat více otevřených sešitů,
Manipulovat se sešity,
Využít standardní funkce Excelu.
V 7. kapitole:
Vytvářet makra s parametry,
Pracovat s disky, adresáři a soubory,
L odchytit chyby při běhu makra,
Vracovat s hypertextovými odkazy a komentáři,
Využívat formulářové prvky na listu,
Vyžívat podmíněné formátování,
Rozšířené možnosti řazení,
Využívat zalomení stránek.
V 8. kapitole:
Aktualizovat a změnit oblast dat v kontingenční tabulce,
Vytvořit novou kontingenční tabulku,
Upravit rozmístění polí,
Nastavit typ výpočtu, formátování a způsob zobrazení hodnot,
Vytvořit kontingenční tabulku z nesouvislé oblasti dat,
Vytvořit kontingenční tabulku s využitím relací mezi zdrojovými tabulkami.
V 9. kapitole
Změnit oblast dat v grafu,
Upravit osy a vzhled datových řad,
Přidávat a upravovat popisky v grafu,
Přidat spojnici trendu,
Vytvořit izolovaný graf,
Vytvořit minigraf.
V 11. kapitole:
Vytvoření uživatelského formuláře a jeho spuštění,
Vkládání prvků na formulář,
Grafickou úpravu formuláře,
Využití seznamů na formuláři.
Kniha je díle zkušených autorů.
Vedoucí autor knihy, Ing. Marek Laurenčík se (společně se spoluautorem Michalem Burešem) výuce a vzdělávání v oblasti výpočetní techniky věnuje od roku 1992. Zabývá; se výukou a speciálními konzultacemi téměř všech běžné používaných kancelářských programů.
Ing. Michal Bureš, CSc. Působí v oblasti školení počítačových kurzů od roku 1992. Má za sebou dlouholetou pedagogickou praxi na VŠCHT, následně jako letor IT kurzů a dlouholetou praxi při školení uživatelů výpočetní techniky a tvorbě rozsáhlých zakázkových přehledů a výkaznictví na bázi MS Excelu.


Pozorný čtenář, který si knihu prostuduje a procvičí si příklady, si určitě vychutná hlavní přednost MS Excelu, kterou je kombinace dvou vlastností: Excel  jako pracovní nástroj uživatelů v jejich běžné činnosti a Excel jako nástroj pro náročnější uživatele, kteří se nespokojí s tím, co Excel běžně nabízí a mají zájem využít jeho flexibility, spojené s možnosti tvořit nejen funkce, ale i makra, jako předpoklad vysoké efektivity práce s počítačem v různých prostředích lidské činnosti. Kniha usnadňuje plné využití možností Excelu.