4.5.08

Krizové řízení podniku

Knihu Romana Zuzáka pod uvedeným názvem, vydalo v roce 2004 nakladatelství Professional Publishing.
Obsah knihy – názvy kapitol
- Krize a krizové řízení
- Krize podniku a krizové řízení
- Krize podniku jako důsledek havárie a katastrofy
- Krizové scénáře
- Procesní charakter krizí
- Krizové řízení v akutní fázi krize
- Řízení cash flow a nákladů
- Systémy včasného varování podniku
- Rozložení rizika diverzifikačními strategiemi podniku a aliancemi
- Krize a stres
- Krize a podniková kultura
- Krize v (nejen) malých a středních podnicích
- Kdy se stává z krize podniku příležitost?
- Závěrečné desatero
Kniha obsahuje přes 50 stran příloh s cenným obsahem. Mezi 15-ti dokumenty je 9 vzorů, 2 komplexní případové studie a 4 texty obsahující zkušenosti známých firem.
Uvádím několik myšlenek autora:
Podnik je velmi složitým organismem, do jehož jednání se promítají různé a odlišné zájmy, v kterém se záměrně nebo nevědomky ledacos skrývá a utajuje, v kterém existuje množství vazeb. Při identifikaci krize je důležité co nejrychleji provést taková opatření, aby alespoň nedocházelo k dalšímu zhoršení stavu, aby se eliminoval negativní vliv působení faktorů především na finanční situaci podniku.
Podnik není izolován od svého okolí, je součástí ekonomického a sociálního prostředí, je tvořen jednotlivými prvky, kterými jsou lidé a technická zařízení, ať už jsou to stroje, počítače, dopravní prostředky a další.
Rozlišujeme krizové řízení v užším a v širším smyslu. Užší přístup je založen na řešení krize, která už nastala a byla identifikována. Krizové řízení v širším smyslu začíná podstatně dříve než lze krizi evidentně identifikovat a než se dostane do fáze rozhodující zlomu, dokonce ještě drive, než krize nastane. Krizové řízení je v tomto smyslu permanentním procesem, který zahrnuje preventivní opatření vedoucí k omezení vzniku krize s destrukti­vními účinky, vytváření systémů pro včasné identifikování krizového vývoje a systémů pro zmírnění dopadu krize a jejího rychlého úspěšného zvládnutí.
Úspěšnost řešení krize je podstatně závislá na jejím včasném odhalení a zahájení krizového řízení. Stěžejní otázkou je, jak krizi zjistit ještě dříve, než pronikne do finanční oblasti a projeví se v likviditě podniku a ve finanční neschopnosti podniku. Z toho vyplývá zcela odlišný přístup ke krizovému řízení, než když je zahájeno až v akutní fázi krize.
Krize podniku je složitým jevem a proto autor v závěru knihy zdůrazňuje, že jeho kniha nemůže a ani se nesnaží dát čtenáři přesný návod, jak krizi řešit. Neexistuje žádný univerzální recept. Snahou autora bylo dát čtenáři několik impulsů a inspirativních myšlenek, které by vedly k většímu zájmu o vytvoření opatření v podniku a zabránění vzniku krize vedoucí k bankrotu podniku. Významně tomuto cíli napomáhá 15 příloh, jejichž využití zvyšuje šanci na úspěch při praktické aplikaci metodických poznatků, prezentovaných v této pozoruhodné knize.
Odkaz na původní podrobnou recenzi knihy najdete ZDE-ZDE.