13.1.10

Úvod do politologie - GRADA

Pro ekonomy je více než pro kteroukoliv jinou kategorii odborníků důležitý široký přehled
o souvisostech nejrůznějších společenských procesů
. To je důvod, pro který jsem do
této zprávy zařadil odkazy na téma politologie a její vztah k dalším disciplinám, jmenovitě
k ekonomii a sociologii. Uvádím výňatek ze své recenze knihy, která se mi dostala do rukopu o loňských vánocích. Jde oknihu GRADY s názvem: „Úvod do politologie“.
 
( http://www.akamonitor.cz/recenze/pavla1.htm )
Zaujal mne inovativní přístup mladého autorského kolektivu k danému tématu a unikátní struktura obsahu publikace. Mému rozhodnutí věnovat se této publikaci na stránkách svého portálu přispěly dále následující poznatky:
- v široké veřejnosti je velmi málo známý skutečný obsah a poslání politologie,
- s politologií jsou spojeny mýty, které vznikají především proto, že se  s politologií setkáváme  především díky vystoupení politologů  ve zpravodajských pořadech spojených zpravidla  pouze s jednou částí politického dění, která nemusí být veřejnosti příliš vítaná,
-
pro odbornou veřejnost může být důležité poznání vztahu politologie k ostatním vědeckým  disciplinám,
-
pro studenty a pedagogy ekonomických fakult je podstatný vztah politologie a ekonomie,
- výklad autorů v této publikaci je unikátní svoji strukturou, především zařazením tématu metody a výzkumný proces v politologii,
- publikace vznikla jako dílo širšího autorského kolektivu, při čemž je pozoruhodná kombinace přísněného a účelného respektování společné struktury výkladu v jednotlivých částech  (kapitolách ) publikace, s ponecháním způsobu vyjadřování, odpovídajícího povaze   a zvyklostem jednotlivých autorů.

Politologie není vědou, která by působila ve vakuu, úzce souvisí a těsně spolupracuje s dalšími společenskovědními disciplínami. Mezi ně patří jednak její „mateřské disciplíny“, tj. ty, z nichž se postupně vyvinula, čili filozofie, sociologie a právní věda, ale i další vědy, jako je ekonomie, historie, psychologie, geografie či sociální a kulturní antropologie. 
Uvádím doslovné znění charakteristiky vztahu politologie k ekonomii a sociologii:
Ekonomie  politologie z ekonomie čerpá jednak poznatky o chování lidí1 jednak o základech, ze kterých a na kterých politika vyrůstá. Politologie čerpá zejména z politické ekonomie. Je samozřejmé, že ekonomika ovlivňuje politiku, stejně jako politika ovlivňuje ekonomiku. Rozhodování vlády a dalších politických aktérů ovlivňuje ekonomickou situaci, ekonomická situace ovlivňuje rozhodování voličů i činnost politiků. „

Sociologie – byla jednou z disciplín, z nichž se postupně politologie konstituovala. Sociologie politologii obohatila celou řadou poznatků  – empirickým přístupem, statistikami apod. 
Politologie velmi úzce souvisí s politickou sociologií, která zkoumá vztahy mezi politickými institucemi a sociální strukturou, tj. mezi politikou a společností. Politická sociologie bývá někdy vnímána jako hraniční disciplína mezi sociologií a politologií a jako samostatná disciplína, která netvoří podobor ani jedné z nich. Na druhé straně dnes již nelze striktně politickou sociologii od politické vědy oddělovat. Politická sociologie se zabývá zejména mocí, volebním chování, politickými stranami apod.

V oblasti metod, využívaných politologií, zaslouží zejména pozornost výklad autorů, věnovaný „Empiricko-analytickému přístupu“.  Podle slov autorů publikace, je empiricko-analytický přístupv současné době v politologii nejčastěji využíván. „Je založen na neutrálním postoji vůči studovanému předmětu, tedy nepokládá normy a normativní přístup za optimální východisko dia politiky. Tento přístup se snaží minimalizovat ideologická východiska či subjektivní postoje badatele a je založen na nestrannosti, zdůrazňuje odbornou kritiku, prověřování a objektivizování poznatků. Jednoznačně odlišuje to, co je, od toho, co má být, a snaží se vysvětlit mechanismy fungování společnosti. V rámci empiricko-analytického přístupu vzniklo velké množství teorií, které se týkají různých oblastí.“ ( konec citace ).

Plné znění mé recenze knihy najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/recenze/pavla1.htm
Další informace na adrese www.grada.cz